Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 05.05.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 05.05.24

Share

ACTS 10: 25 – 26, 34 – 35, 44 – 48

When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, “Stand up; I too am a man.” And Peter opened his mouth and said: “Truly I perceive that God shows no partiality, but in every nation any one who fears him and does what is right is acceptable to him.” While Peter was still speaking, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who came with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they heard them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, “Can any one forbid water for baptising these people who have received the Holy Spirit just as we have?” And he commanded them to be baptised in the name of Jesus Christ. Then they asked him to remain for some days. The Word of the Lord.   RESPONSORIAL PSALM Psalm 98: 1 , 2 – 3ab, 3cd – 4 (R.) 2. R/. The Lord has shown his deliverance two the nations. Or: Alleluia. O sing a new song to the Lord, for he has worked wonders. His right hand and his holy arm have brought salvation. R. The Lord has made known his salvation,  has shown his deliverance to the nations. He has remembered his merciful love and his truth for the house of Israel. R. All the ends of the earth have seen  the salvation of our God. Shout to the Lord, all the earth; break forth into joyous song, and sing out your praise. R.  

SECOND READING “God is love.” 1ST JOHN 4: 7 – 10 Beloved, let us love one another; for love is of God, and he who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God; for God is love. In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only-begotten Son into the world, so that we might live through him. In this is love, not that we loved God but that he loved us and sent his Son to be the expiation for our sins. The Word of the Lord.   GOSPEL ACCLAMATION John 14: 23 Alleluia. If a man loves me, he will keep my word, says the Lord; and my Father will love him, and we will come to him. Alleluia.   GOSPEL “Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends.” JOHN 15: 9 – 17 At that time: Jesus said to his disciples, “As the Father has loved me, so have I loved you; abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide; so that whatever you ask the Father in my name he may give it to you. This I command you, to love one another.” The Gospel of the Lord.

Svondo 5 Chivabvu – May; Svondo yechitanhatu yoMwaka woKumuka kwaJesu murufu – B Chiverengo chokutanga: Mabasa 10,25-26.34-35.44-48 Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa Avapositori 25 Pita akapinda mumba maKoneriasi. Koneriasi akamuchingura akagwadama patsoka dzake akamupfugamira. 26Pita akamusimudza achiti, Simukai, ini ndiri munhuwo. 34 Pita akatanga kutaura achiti, “Chokwadi ndiri kuona kuti Mwari haana rusaruro. 35Asi mumarudzi ose, ani naani anomutya, uye anoita zvakarurama, anogamuchirika kwaari. 44Pita paakanga achiri kutaura, Mweya Mutsvene akaburikira pana vose vakanzwa shoko iri. 45Vatendi pakati pavakadzingiswa vakanga vauya naPita vakashamiswa, nokuti chipo chaMweya Mutsvene chakanga chadururirwa kunyange pane vechirudzi, 46 nokuti vakanzwa vachitaura nendimi uye vachirumbidza Mwari. 47 Ipapo Pita akati, “Pana angarambidze here kuti vanhu ava vaombekwe nemvura vadai kugashira Mweya Mutsvene sokugamuchira kwatakamuita?” 48Akabva ati ngavaombekwe muzita raJesu Kristu. Vakazomukumbira kuti ambogara navo kwamazuva akati kuti. Shoko raTenzi. Rwiyo rwokutsinhira: Nziyo 98,1.2-3a.3b-4. (D – 2) (D) – Mwari akaratidza kukunda kwake pamberi pamarudzi. 1 Imbirai TENZI rumbo rutsva, nokuti akaita zvinhu zvinoshamisa, simba rorudyi rwake nereruoko rwake rutsvene ndizvo zvakakupai kukunda.

(D) – Mwari akaratidza kukunda kwake pamberi pamarudzi. 2Mwari akaratidza kukunda kwake, akazivisa kukunda kwake pamberi pamarudzi. 3Akarangarira mwoyochena wake, nokutendeka kwake kuimba yokwaIsiraeri. (D) – Mwari akaratidza kukunda kwake pamberi pamarudzi. Pasi pose kusvika kwapakaperera pakaona kukunda kwaMwari wedu. 4Pururudzirai TENZI nokufara pasi pose, shaurai rumbo rworufaro muimbe muchirumbidza. (D) – Mwari akaratidza kukunda kwake pamberi pamarudzi. Chiverengo chechipiri: 1 Johani 4,7-10 Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yokutanga yaJohane 7Vadikanwi ngatidananei, nokuti rudo runobva kuna Mwari. Munhu wose ano rudo akaberekwa naMwari uye anoziva Mwari. 8Asina rudo haazivi Mwari, nokuti Mwari rudo. 9 Rudo rwaMwari rwakaratidzwa pakati pedu nezvizvi zvokuti, Mwari akatuma Mwanakomana wake mumwechete pasi pano kuti tiraramiswe naye.10Urwu ndirwo rudo sezvarwuri izvi, kwete rwokuti isu ndisu takada Mwari asi rwokuti iye ndiye akatida. Akatitumira Mwanakomana wake kuti ave chibayiro chokupfupira zvitadzo zvedu. Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka: Johani 14,23 Areruya, Areruya. Tenzi anoti: “Kana munhu achindida anochengeta izwi rangu, Baba vangu vachamuda, tozobva touya kwaari.” Areruya. Shoko Rakanaka: Johani 15,9-17 Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani Jesu akati kuvadzidzi vake: 9 “Sokundida kwakaita Baba, ndokukudaiwo kwandakaita. Rambai muri murudo rwangu. 10Kana mukachengeta mitemo yangu, mucharamba muri murudo neni, sokuchengetawo kwandakaita mitemo yaBaba vangu, ndinoramba ndiri murudo navo. 11 Ndataura izvi kwamuri kuti rufaro rwangu ruve mamuri, uyewo kuti rufaro rwenyu ruzare. 12Uyu ndiwo mutemo wangu wokuti: Dananai sokukudai kwandakaita. 13 Hakuna rudo runopfuura urwu, rwokuti munhu anofira shamwari dzake. 14Muri shamwari dzangu kana muchiita zvandinokuudzai. 15 Handicharamba ndichikutii varanda, nokuti muranda haazivi zvinoitwa natenzi wake, asi ndava kukutii shamwari nokuti ndakakuzivisai zvose zvandakanzwa kuna Baba vangu. 16 Hamuna kundisarudza, asi ini ndini ndakatokusarudzai, ndikakupai basa rokuti muende mundobereka muchero, uye kuti muchero wenyu uve unogara kuti chipi nechipi chamunokumbira Baba muzita rangu vakupei. 17Mutemo wandinokutemerai ndouyu wokuti, idanai.” Shoko Rakanaka raTenzi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: