Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 19.04.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 19.04.24

Share

ACTS 9: 1 – 20

In those days: Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the Way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Now as he journeyed he approached Damascus, and suddenly a light from heaven flashed about him. And he fell to the ground and heard a voice saying to him, “Saul, Saul, why do you persecute me?” And he said, “Who are you, Lord?” And he said, “I am Jesus, whom you are persecuting; but rise and enter the city, and you will be told what you are to do.” The men who were travelling with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one. Saul arose from the ground; and when his eyes were opened, he could see nothing; so they led him by the hand and brought him into Damascus. And for three days he was without sight, and neither ate nor drank. Now there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, “Ananias.” And he said, “Here I am, Lord.” And the Lord said to him, “Rise and go to the street called Straight, and inquire in the house of Judas for a man of Tarsus named Saul; for behold, he is praying, and he has seen a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight.” But Ananias answered, “Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem; and here he has authority from the chief priests to bind all who call upon your name.” But the Lord said to him, “Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel; for I will show him how much he must suffer for the sake of my name.” So Ananias departed and entered the house. And laying his hands on him he said, “Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came, has sent me that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.” And immediately something like scales fell from his eyes and he regained his sight. Then he rose and was baptised, and took food and was strengthened. For several days he was with the disciples at Damascus. And in the synagogues immediately he proclaimed Jesus, saying, “He is the Son of God.”
The Word of the Lord

 
RESPONSORIAL PSALM
Psalm 117: 1 – 2 (R.) Mark 16: 15

R. Go into all the world, and preach the Gospel.
Or:
Alleluia.

O praise the Lord, all you nations;
acclaim him, all you peoples! R/.

For his merciful love has prevailed over us;
and the Lord’s faithfulness endures forever. R/.

 
GOSPEL ACCLAMATION
John 6: 56

Alleluia.
He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him, says the Lord.
Alleluia.

 
GOSPEL  
“My flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.”       
JOHN 6: 52 – 59

At that time: The Jews disputed among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat?” So Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of man and drink his blood, you have no life in you; he who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not such as the fathers ate and died; he who eats this bread will live for ever.” This he said in the synagogue, as he taught at Capernaum.

The Gospel of the Lord.

Chishanu 19 Kubvumbi April;

Vhiki yechitatu yokuMuka kwaJesu

Chiverengo chokutanga:
Mabasa 9,1-20

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa aVaPositori
1 Sauro akanga ari moto moto kutyisidzira, nokuuraya vadzidzi vaTenzi. Akaenda kumupristi
mukuru, 2 akamukumbira matsamba akanyorerwa
masinagogu okuDhamasikusi, okuti kana akawana
ani naani zvake anotevera Nzira iyi, vangave
varume kana vakadzi, auye navo kuJerusaremu
vakasungwa. 3 Zvino zvaaifamba, avakusvika
kuDhamasikusi, chiedza chakabva kudenga chikayerekana chamupenyera. 4Akabva aputsikira pasi.
Akanzwa izwi richitaura kwaari richiti,
“Sauro, Sauro uri kunditambudzireiko?” 5 Iye akati,
“Ko, ndimi aniko Tenzi?” Iye akati, “Ndini Jesu
wauri kutambudza. 6Asi chisimuka upinde muguta.
Uchataurirwa zvaunofanira kuita.” 7 Varume vaaifamba navo zvakavashaisa romuromo. Vainzwa
izwi asi pasina wavari kuona. 8 Sauro akasimuka
akazarura maziso ake, asi hapana chaaikwanisa
kuona. Naizvozvo, vakatoita zvokumubata ruoko
vachimutungamirira, vakaenda naye muDhamasikusi. 9Akaita mazuva matatu asingaoni, asingadyi,
kana kunwa.
10 Imomo muDhamasikusi maiva nomudzidzi ainzi
Ananiya. Tenzi akati kwaari, muchiratidzo,
“Ananiya,” iye akati, “Ndiri pano Tenzi.” 11 Tenzi
akati kwaari, “Simuka uende kumugwagwa unonzi
Sitireti, ubvunze pamba paJudhasi, mumwe
murume wokuTasusi anonzi Sauro. Izvozvi ari
kutonamata, 12 uye aoneswa murume anonzi
Ananiya achiuya, achizoisa maoko ake paari, kuti
akwanise kuonazve.” 13 Asi Ananiya akapindura
achiti, “Tenzi ndakanzwa navazhinji nezvomurume
uyu, kuti zvakawanda sei zvakaipa zvaakaita
kuvatsvene venyu kuJerusaremu. 14 Iko kuno ane
simba rinobva kuvapristi vakuru, kuti asunge vose
vanodaidza zita renyu.” 15 Asi Tenzi akati kwaari,
“Enda zvako nokuti iye mudziyo wangu wokutakura
zita rangu pamberi pevechirudzi, napamberi
pamadzimambo, napamberi pavaIsiraeri, 16nokuti
ndichamuratidza kuti anofanira kutambudzika
zvakadiyi pamusana pezita rangu.”
17 Naizvozvo Ananiya akaenda akasvikopinda
muimba iyoyo. Akaisa maoko ake paari akati, “Hama Sauro, Tenzi Jesu akazvionesa panzira
yawaiuya nayo, andituma kuti ukwanise kuonazve
uye kuti uzadzwe naMweya Mutsvene.” 18Pakarepo
zvimwe zvinenge maranga zvakadonha mumaziso
ake, akagona kuonazve. Akasimuka akaombekwa,
19 akadya akabva asimba.
Sauro akagara navadzidzi kuDhamasikusi kwamazuva mazhinji. 20Pakarepo aiparidza mumasinagogu
achiti Jesu Mwanakomana waMwari.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 117,1.2. (D – Mariko 16,15)

(D) – Endai kunyika dzose dzapasi, mundoparidza Shoko Rakanaka.
1Rumbidzai TENZI imi marudzi ose;
mukudzei imi vanhu vose.
(D) – Endai kunyika dzose dzapasi, mundoparidza Shoko Rakanaka.
2Nokuti mwoyochena wake kwatiri mukuru,
uye kutendeka kwaTENZI kunogara
nokusingaperi.0
(D) – Endai kunyika dzose dzapasi, mundoparidza Shoko Rakanaka

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 6,56

Areruya, Areruya. Anodya nyama yangu,
nokunwa ropa rangu anogara mandiri neniwo
maari. Areruya.

Shoko Rakanaka: Johani 6,52-59

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
52 VaJudha vakaitirana nharo pachavo vachiti,
“Munhu uyu angatipe sei nyama yake kuti tidye?”
53Naizvozvo Jesu akati kwavari,
“Zvechokwadi chaizvo, ndinoti kwamuri,
mukasadya nyama yoMwanakomana
womunhu,
nokunwa ropa rake hamuna upenyu mamuri.
54Anodya nyama yangu, nokunwa ropa rangu,
ano upenyu husingaperi,
uye ndichazomumutsa nezuva rokupedzisira.
55Nokuti nyama yangu kudya chaiko,
uye ropa rangu kunwa chaiko.
56Anodya nyama yangu, nokunwa ropa rangu
anogara mandiri neniwo maari.
57Sokutumwa kwandakaitwa naBaba vapenyu,
uye kuti ndinoraramiswa naBaba,
ndizvozvowo zvinoita vanondidya,
vachararamiswa neni.
58 Ichi ndicho chingwa chakaburuka chichibva
kudenga, chisina kufanana nechakadyiwa,
namadzitateguru enyu vakafa. Anodya chingwa ichi achararama
nokusingaperi.”
59 Izvi akazvitaura musinagogu paaidzidzisa kuKapenaumu.
Shoko Rakanaka raTenzi.

GOSPEL REFLECTION: A “Holy Fear”
April 19, 2024

“Amen, amen, I say to you, unless you eat the Flesh of the Son of Man and drink his Blood, you do not have life within you. Whoever eats my Flesh and drinks my Blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my Flesh is true food, and my Blood is true drink.” (John 6:53–55)

On a philosophical level, it’s useful to consider various things that appear to be “competing forces.” Good appears to be the opposite of evil. Light the opposite of dark. Heat the opposite of cold. And life the opposite of death. But are they truly opposites in the sense of being competing forces? When considered carefully, it is clear that good and evil, light and dark, heat and cold, and life and death are not actually “competing forces;” rather, evil is simply the absence of good, darkness the absence of light, cold the absence of heat, and death the loss of life. And though this philosophical distinction may not seem that interesting to some, and confusing to others, it is a helpful truth to ponder in light of today’s Gospel.

Today’s Gospel tells us that failure to “eat the Flesh of the Son of Man and drink his Blood” results in death. Death is the loss of life, and the Eucharist is the source of life. Jesus says that if you fail to eat His Flesh and drink His Blood, “you do not have life within you.”

This bold teaching of Jesus should cause us to stop and examine our approach to the Most Holy Eucharist. Sometimes we can fall into the trap of thinking that going to Mass and receiving Communion is something we do as a “favor” to our Lord. But in truth, it’s God’s most profound favor to us, because the Eucharist is the gateway to eternal life. And without it, we have no life within us. Our spirits die because we lose the presence of God.

Looking at the negative effect of not receiving the Most Holy Eucharist can be very useful. Sometimes we need to consider the consequences of our actions as a way of motivating us to greater fidelity. For that reason, considering the fact that failure to eat the Flesh of the Son of God results in death should be very motivating. It should fill us with a holy fear of the loss of the life-giving presence of God within us. This “holy fear” is a true gift from God and is, in fact, one of the Seven Gifts of the Holy Spirit.

Reflect, today, upon your interior attitude toward the Most Holy Eucharist. Do you see your participation in the Holy Mass more as a favor you offer to our Lord? Or do you see it as it is: the life-giving source of eternal life? Reflect upon how important this precious gift truly is and recommit yourself to a faithful and devout participation in this most holy Gift.

PRAYER:
My Eucharistic Lord, Your Flesh and Blood are truly the source of eternal life for all who receive You in faith. I thank You, dear Lord, for this most precious Gift of the Most Holy Eucharist, and I pray that I will be filled with a deep hunger and thirst for You always. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: