Type to search

Zuvaguruguru rokuzvarwa kwoMuponesi – Maitiro ezuva

Religion

Zuvaguruguru rokuzvarwa kwoMuponesi – Maitiro ezuva

Share

Chiverengo chokutanga: Isaya 52,7-10
Inzwai chiverengo chinobva mubhuku
roMuporofita Isaya

Hakusi kunaka ikoko, pamakomo,
kwakaita tsoka dzaanouya neshoko rakanaka,
anoparidza vanhu shoko rorugare
achiunza shoko rakanaka shoko rezvakanaka, anoparidza vanhu shoko roruponeso achiti
kuguta reZioni,
“Mwari wenyu ndiye anotonga.”
8Teerera unzwe zvoita vachengetedzi veguta.
Havo vodaidzira, voimba pamwechete
norufaro nokuti vari kunyatsozvionera
nameso kudzoka kwaTenzi kuZioni.
9Chitsemurai mumhanzi pamwechete, imi
matongo eJerusaremu nokuti Tenzi ava
kunyaradza vanhu vake.
Ava kuzonunura Jerusaremu.
10Tenzi ava kuratidza simba roruoko rwake
runoera, ndudzi dzose dzavanhu dzichiona
kwose zvako nekwakaperera nyika.
Vachaona ruponeso rwaMwari wedu.
Shoko raTenzi.
Rwiyo rwokutsinhira: Nziyo 98,1-6. (D – 3)
(D) – Pasi pose pakaona kukunda
kwaMwari wedu.
1 Imbirai TENZI rumbo rutsva,
nokuti akaita zvinhu zvinoshamisa,
simba rorudyi rwake nereruoko rwake
rutsvene ndizvo zvakakupai kukunda.
(D) – Pasi pose pakaona kukunda
kwaMwari wedu.
2Mwari akaratidza kukunda kwake,
akazivisa kukunda kwake pamberi pamarudzi.
3Akarangarira mwoyochena wake,
nokutendeka kwake kuimba yokwaIsiraeri.
(D) – Pasi pose pakaona kukunda
kwaMwari wedu.
Pasi pose kusvika kwapakaperera pakaona
kukunda kwaMwari wedu.
4Pururudzirai TENZI nokufara pasi pose,
shaurai rumbo rworufaro
muimbe muchirumbidza.
(D) – Pasi pose pakaona kukunda
kwaMwari wedu.
5 Imbirai TENZI nechipendani,
nechipendani kuchiimbwa rumbo,
6namabhosvo nehwamanda
pururudzirai kuvapo kwaMambo TENZI.
(D) – Pasi pose pakaona kukunda
kwaMwari wedu.
Chiverengo chechipiri: VaHebheru 1,1-6
Inzwai chiverengo chinobva mutsamba
yakanyorerwa vaHebheru
1 Kare kare, Mwari aitaura kumadzitateguru edu
kazhinji-zhinji, nenzirawo dzakasiyanasiyana nemi-
romo yavaporofita, 2 asi mumazuva ano okupe-
dzisira akazotaura kwatiri nomuromo woMwanakomana wake, waakaita mugari wenhaka yezvinhu
zvose. Ndiyewo waakasika naye pasi pose.
3 Ndiye anoratidza pachena mbiri yaMwari, ndi-
yezve mufananidzo chaiwo wamamiriro akaita
Mwari, anochengetedza mumaoko ake zvisikwa
zvose nezwi rake rine simba. Paakapedza kuita
basa rokuchenesa vanhu kuzvivi, akandogara
kurudyi rwaSamasimbaose ari kumusoro soro,
4 aitwawo mukuru kuvatumwa vedenga sezita
raakanga apiwa rakanyanya kunaka kupfuura ravo.
5Ndoupi mutumwa akambonzi naMwari; “Iwe uri
Mwanakomana wangu, nhasi ndakubereka?” Kana
kuti; “Ndichave baba kwaari, iye agove Mwana-
komana kwandiri?”
6Uyezve paakaunza dangwe rake pasi pose anoti,
“Vatumwa vose vaMwari ngavamupfugamire
kumunamata.”
Shoko raTenzi.
Kupemberera Shoko Rakanaka:
Areruya, Areruya. Zuva rinoera ratibikira
pakati pedu, uyayi ndudzi dzose muone
kunaka kwaTenzi, nokuti chiedza chikuru
chauya pasi pano. Areruya

Shoko Rakanaka: Johani 1,1-18
Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa
naJohani

1Pakutanga Izwi akanga atovapo;
Izwi iyeyo akanga ari pamwechete naMwari;
Izwi akangawo ari Mwari.
2Kubvira pakutanga, iye akanga ari
pamwechete naMwari.
Zvinhu zvose zvakaitwa nemaari;
hapana chisikwa chisina kusikwa naiye.
Maari makanga muino upenyu;
upenyu ihwohwo hwakanga huri chiedza
chavanhu,
chiedza chinovhenekera murima, uye rima
harina kuchikurira.
Kwakazova nomunhu akatumwa naMwari,
zita rake ainzi Johani.
Uyu akauya kuzopa uchapupu achipupurira
chiedza, kuti vanhu vose vatende maari.
Iye akanga asiri chiedza,
asi akauya kuzopupurira chiedza achiti,
chiedza chechokwadi, chinovhenekera
munhu wose, chiri kuuya pasi pano.
Iye akava pasi pano uye pasi pakasikwa
nemaari asi pasi hapana kumuziva.
Akauya kunyika yokwake, vokwake havana
kumugamuchira.
Asi vose vakamugamuchira vakatenda
muzita rake, akavapa simba rokuva vana
vaMwari vasina kuberekwa nokudakwoukama hweropa kana kuti nezvinodiwa
nenyama.
Kana nechido chomurume asi nokuda
kwaMwari.
Izwi akava munhu anenyama akagara pakati
pedu azere nyasha nechokwadi. Takaona
mbiri yake inokodzerana nomwana oga
waBaba.
Johani akamupupurira akadaidzira achiti,
“Uyu ndiye wandaiti, ‘Uyo achauya mushure
mangu, mukuru kwandiri nokuti akavapo
ndisati ndavapo.’ ”
Kubva mumafashafasha enyasha dzake,
takapiwa tose nyasha pamusoro pedzimwe
nyasha.
Mutemo wakapiwa nokuna Mosesi,
nyasha nechokwadi zvikauya nokuna Jesu
Kristu.
Hakuna akamboona Mwari,
asi Mwanakomana mumwechete waMwari iye
wapamwoyo paBaba ndiye akaita kuti
vazivikanwe kuvanhu.

Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: