Wife strips hubby naked in public for sleeping out with a prostitute

HOTH wishes you a Merry Xmas and Prosperous 2021. This week HOTH wakaniwa nemapopoma atakapiwa Mwari, Nyadenga wakativonavo gore rino and the good thing there were no floods kumaGumtree kwedu. Kunaiwa chete, ummm matsvotsvoma vhiki yose. Dams are filling up, zvinodakadza peya. This week’s instalment is very short because vanhu varikuda kumhanya kukisimisi, so munongoti gagaga moinda henyu. As I said last week, Zimbabwe Prisons and Correctional Services especially those from Chivi will clinch the trophy, yehundururani.

Last week on Saturday there was a free movie at Chivi Growth Point when a Prison officer, haa ndosvoderepi nhai vakomana
nevasikana, futi here, futi, futi here amana. Our notorious officer did not sleep home and went to this prostitute’s place, anga atapirigwa nerunako gwaPechuniya ichi chinobva kwaShokoni akati handingasiyi. Nacho kumba kwacho. Baba nhiya, had taken one too many and overslept, kwaakukangamwa kudzoka kumhatso, ndokuite sleep over. Unfortunately, the Prison officer did not
negotiate with Pechiniya the service fees, yes service ko she is a commercial sex worker and you have to pay for the services,
hakuna chemahara. Mind you Havana nyadzi vanhu vaya, she forcibly took away the officer’s phone as payment then allowed him to leave. Baba vaka- famba zve apa mukadzi had been in- formed kuti mudhara akainda namarwei Pechuniya.

They met at the shops and all hell broke loose, ndiye kwichu trouse rebasa, sezvamunoziva those uniforms ava nemazuva,
they are now old and tone, haa ndiye mwau, haa mwau nepakati, hundwe kusara iripazhe mukadzi achingokweva chete.
She started searching all the pockets and discovered that the man had nothing on him, no money, no phone, and she
went for the shirt haa yakambomira here, kuti mwerere zvitambo zviya zvinenge zveZion kusara zvakarembera baba nhiya
tangova musvo, kusara nejombo chete.

Some well-wishers ndivo vakazo kumbira mukadzi kuti asadaro, apa kwaiva kuseni and most of the people at the shops were
males, haunga bati mukadzi wemunhu, dzokono wonzi waraper or sexual molestation, saka vaingo kumbira varikure.
Pakazoitawo dreadman akasvika ndiye akazopedza masports, he went to Pechuniya’s place and took the phone and he handed
it over to the wife, ndobva dzivo rapera minus uniform.

Till next year, makuhwa ngaatsve. PS:In January HOTH will make an evaluation toona kuti anotora mukombe ndiani, but ZPCS
ummm they are favourites. There are fantastic prizes waiting for you nincompoops. https://masvingomirror.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *