Chirikure Chirikure remembers Kamungoma

Tainge tichiti miswe rashu,
Muromo kushama enge mapako,
Nairo ziya hapwa tapa tapa.
RweChimurenga rwaishaurwa,
Naiye Rori,Chimbwido mukuru.
Ndiwo morarika muChimurenga,
Ndizvo hondo ifambire mberika.
Taiimbiraka edu makombo,
Kupa varwi vedu simba rechipembere.
Taiimbiraka yedu Midzimu,
Kuti itipe ushingi hwemvumba.
Taiimbiraka wedu Zame,
Kuti tidzorerwe nyembe yedu.
Zvakazongouya sechiroto,
Kamwe kamwe grur-r-r!
Denga wanei yangova piriviri,
Kwokuenda wanei kwoshaikwa,
Mhepo wanei rangova gutu-kutu,
Nyama neunga zvichigochana.
Muvengi akaita hwembanda,
Kutema zvake achisiya.
Ropa rakaita bwacha-pfacha,
Kuerera rwenge Dewure.
Mweya yakaenda Nyikadzimu,
PaKamungoma, papungwe,
Vakaifira nyika yababa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: