Rega kumanikidzwa

Covid Poetry Corner With Peter Marimi

Kunzi garopfeka mask mhino nomuromo
wakavhara, Hachizi chirango kana kuya kushungurudzwa.
Kuti uchengetedze hwako upenyu nohwavamwe.
Mask rega kupfeka zviya zvokumanikidzwa.

Kunzi garai, fambai, shandai, farai makaparadzana,
Makaparadzana zvenyu zvemita imwe chete,
Hakuzi kuti vanhu hamuchawirirani.

Kuchengetedza upenyu Covid-19 tisapomerana.
Chivai kure nakure asi kwete zvokumanikidzwa.
Kunzi nguva nenguva maoko gezai,
Hakuzi kuti anenge ave netsvina, kwete.
Zvimwe tinenge tabata hutachiona hweCovid-
19.

Tigarogeza maoko nesipo, kwete zvokumanikidzwa.
Kunzi hotsirai nokukoserera mugokora,
Haizi manikidzo yokuita zvinosembura.
Kuti uinayo Covid-19 urege kupomera vamwe.
Tikosorore nokuhotsirira mune redu gokora,
Asi kwete zviya zvokumanikidzwa.

Kunzi sanitiser zorai maoko nezvamunobata,
Hachisi chibinge shaisamufaro norugare.
Kuuraya hutachiwona hweCovid-19 husatibata.
Tigaroshandisa sanitiser, kwete zvokumanikidzwa.
Pakudzivirira Covid-19 rega kumanikidzwa.

Zvinorairwa zvinoitirwa kuchengetedza upenyu,
Kuchengetedza upenyu hwako nehwavamwe.
Paunorairwa chirega kuzoita sowamanikidzwa. https://masvingomirror.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: