Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 30.05.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 30.05.24

Share

1ST PETER 2: 2 – 5, 9 – 12

Beloved: Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation; for you have tasted the kindness of the Lord. Come to him, to that living stone, rejected by men but in God’s sight chosen and precious; and like living stones be yourselves built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God’s own people, that you may declare the wonderful deeds of him who called you out of darkness into his marvellous light. Once you were no people but now you are God’s people; once you had not received mercy but now you have received mercy. Beloved, I beg you as aliens and exiles to abstain from the passions of the flesh that wage war against your soul. Maintain good conduct among the Gentiles, so that in case they speak against you as wrongdoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 100: 1 – 2, 3, 4, 5 (R.) 2b

R/. Come before the Lord, singing for joy.

Cry out with joy to the Lord, all the earth.
Serve the Lord with gladness.
Come before him, singing for joy. R/.

Know that he, the Lord, is God.
He made us; we belong to him.
We are his people, the sheep of his flock. R/.

Enter his gates with thanksgiving and
his courts with songs of praise.
Give thanks to him, and bless his name. R/.

Indeed, how good is the Lord,
eternal his merciful love.
He is faithful from age to age. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
John 8: 12

Alleluia.
I am the light of the world, says the Lord; he who follows me will have the light of life.
Alleluia.

GOSPEL         
“Master let me receive my sight.”
MARK 10: 46 – 52

At that time: As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a great multitude, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” And many rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!” And Jesus stopped and said, “Call him.” And they called the blind man, saying to him, “Take heart; rise, he is calling you.” And throwing off his cloak he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, “What do you want me to do for you?” And the blind man said to him, “Master, let me receive my sight.” And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed him on the way.

The Gospel of the Lord.
: China 30 Chivabvu

May; Vhiki 8 regore

Chiverengo chokutanga:
1 Pita 2,2-5.9-12

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yokutanga yaPita
2 Vadikanwi, savacheche vatsva vachangoberekwa
suwirai mukaka chaiwo wezvemweya, kuti nawo
mukure kusvika kuruponeso. 3 Nokuti “Makaravira mutsa waTenzi.” 4 Uyai kwaari, iye Dombo Benyu
rakarambwa navanhu, asi pana Mwari rakasarudzwa uye rinokosha, 5 imiwo uyai samatombo
mapenyu muvakwe kuva Temberi yemweya, muve
vapristi vatsvene kuti nokuna Jesu Kristu, mupire
zvibayiro zvemweya zvinogamuchirika pana Mwari
nokuna Jesu Kristu.
9 Imi muri rudzi rwakasarudzwa,
vapristi vokumba huru,
rudzi runoera, vanhu vaMwari,
kuti muparidze mabasa anoshamisa ouya
akakudaidzai, kuti mubve murima
muchipinda muchiedza chake chinoshamisa.
10 Makambenge musiri rudzi, asi iye zvino mava
rudzi rwaMwari. Makambenge musina kuitirwa
tsitsi, asi zvino makaitirwa tsitsi.
11Vadikanwi ndinokukurudzirai savauyi navatorwa,
kuti musiyane nehavi dzomuviri dzinorwisana
nemweya wenyu. 12 Ivai nomugariro wakanaka
mukati mevechirudzi, kuti kana vakakurevai
savanhu vanoita zvakaipa vazoona mabasa enyu
akanaka, vagorumbidza Mwari paanokushanyirai.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 100,1-2.3.4.5. (D – 2)

(D) – Uyai pamberi paTENZI, muchiimba norufaro.
1 Pururudzirai TENZI imi nyika dzose,
2 shandirai TENZI, norufaro, uyai pamberi pake
muchiimba.
(D) – Uyai pamberi paTENZI, muchiimba norufaro.
3Zvizivei kuti TENZI ndiMwari, ndiye akatisika,
uye kuti tiri vake.
Tiri vanhu vake, hwai dzake dzaanochengeta.
(D) – Uyai pamberi paTENZI, muchiimba norufaro.
4 Pindai pamisuo yake mikuru muchitenda,
mupinde mumipanda yake muchirumbidza,
mutendei muchirumbidza zita rake.
(D) – Uyai pamberi paTENZI, muchiimba norufaro.
5 TENZI akanaka, mwoyochena wake hauperi,
kutendeka kwake kunosvika kuzvizvarwa
nezvizvarwa.
(D) – Uyai pamberi paTENZI, muchiimba norufaro.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 8,12

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: “Ndini
mwenje wapasi, anonditevera haafambi murima,
achave nechiedza choupenyu.” Areruya.

Shoko Rakanaka: Mariko 10,46-52

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
46 Jesu ava kubuda muJeriko navadzidzi vake negurumwandira ravanhu, Bhatimeusi mwana waTimeo, mupemhi aiva bofu akanga agere parutivi
pomugwagwa. 47Paakanzwa kuti ndiJesu weNazareti, akatanga kudaidzira achiti,
“Jesu Mwanakomana waDhavhidhi
ndinzwireiwo tsitsi!”
48Vazhinji vakamutsiura vachiti anyarare, asi iye
ndipo paakatonyanya kudaidzira achiti, “Mwanakomana waDhavhidhi ndinzwireiwo tsitsi!”
49 Jesu akamira akati, “Mudaidzei.” Vakadaidza
bofu riya vachiti kwaari, “Tsunga mwoyo; simuka;
ari kukudaidza.” 50 Akakanda jasi rake pasi,
ndokukwakuka ouya kuna Jesu.
51 Jesu ndokuti kwaari, “Chii chaunoda kuti
ndikuitire?” Bofu rakati kwaari, “Mudzidzisi itai
kuti ndione.” 52 Jesu akati kwaari, “Chienda zvako,
chitendero chako chakuponesa.” Pakarepo akabva
avakuona, akatevera Jesu munzira.

Shoko Rakanaka raTenzi
GOSPEL REFLECTION: Crying Out to Jesus
May 30, 2024

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.” (Mark 10:46–47)

How do you pray? Do you ever “cry out” to Jesus with deep conviction and intensity? This blind man, Bartimaeus, sets for us a wonderful example of how we should pray to our Lord. First of all, the blind man was in a state of need. His blindness symbolizes every weakness and need you have in life. So what is it that you struggle with the most in life? What is your greatest habitual sin? Or what causes you the most grief?

Seeing our weakness is the first step. Once we are aware of our greatest needs, we must also “cry out” to our Lord just as Bartimaeus did. Upon hearing that it was Jesus, Bartimaeus somehow sensed within his soul that Jesus wanted to cure him. How did he sense this? He listened to the voice of God within. Yes, he heard the commotion of many speaking about Jesus as He walked by. But this alone could not have compelled him to cry out and to know that Jesus was the source of the mercy he needed. That which compelled him was the clear voice of God, a prompting from the Holy Spirit, within his soul, revealing to him that he needed Jesus and that Jesus wanted to cure him.

At first, those around him rebuked Bartimaeus and told him to be quiet. And if Bartimaeus would have been weak in faith, he may have listened to the crowd and, in despair, remained silent. But it is quite clear that he not only ignored the rebukes of others, he “kept calling out all the more.”

Bartimaeus gives us here a double witness of how we must turn to our Lord. First, we must sense His gentle but clear presence within our soul. We must recognize His voice and His promptings of grace. He wants to heal us, and His presence in our lives must be sensed within. Secondly, we must become intensely fixed upon that voice within. The crowds who rebuked Bartimaeus are symbolic of the many “voices” and temptations we experience in life that try to keep us from faithfully and fervently crying out to the God who speaks to us. Nothing should deter us from our wholehearted determination to call to Jesus with our need.

Reflect, today, upon Bartimaeus being an image of yourself. See yourself in desperate need of our Lord and listen for His clear voice. Do you hear Him? Do you sense Him walking by? As you do, cry out to Him with fervor, intensity, and conviction. And if you find that there are temptations that try to silence your prayer and faith, increase your intensity and cry out “all the more” to our Lord. He will hear you, call you to Himself and give you that grace which He desires to bestow.

PRAYER:
My merciful Jesus, You are constantly passing by, drawing me to Yourself by Your divine presence. Give me the grace I need in order to see my need and to call out to You with all my heart. May I never be deterred from this fervent prayer, dear Lord, and when temptation sets in, may I call out all the more. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: