Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 30.04.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 30.04.24

Share

ACTS 14: 19 – 28

In those days: Jews came [to Lystra] from Antioch and Iconium; and having persuaded the people, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city; and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every Church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they believed.  Then they passed through Pisidia, and came to Pamphylia. And when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia; and from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had fulfilled. And when they arrived, they gathered the Church together and declared all that God had done with them, and how he had opened a door of faith to the Gentiles. And they remained no little time with the disciples.

The Word of the Lord.

 
RESPONSORIAL PSALM  
Psalm 145: 10 – 11, 12 – 13ab, 21 (R.) 12a

R/. Your friends make known, O Lord, the glory of your reign.
Or:
Alleluia.

All your works shall thank you, O Lord,
and all your faithful ones bless you.
They shall speak of the glory of your reign,
and declare your mighty deeds. R.

They shall make known your might to the children of men,
and the glorious splendour of your reign.
Your kingdom is an everlasting kingdom;
your rule endures for all generations. R.

Let my mouth speak the praise of the Lord;
let all flesh bless his holy name
forever, for ages unending. R.
 

GOSPEL ACCLAMATION
Luke 24: 46, 26

Alleluia.
Christ had to suffer and to rise from the dead, and so enter into his glory.
Alleluia.
 

GOSPEL
“My peace I give you.’’
JOHN 14: 27 – 31a

At that time: Jesus said to his disciples, “Peace I leave with you; my peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, ‘I go away, and I will come to you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I go to the Father; for the Father is greater than I. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no power over me; but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father.”

The Gospel of the Lord.

Chipiri 30 Kubvumbi – April;

Vhiki yechishanu yenguva yePasika

Chiverengo chokutanga: Mabasa 14,19-28

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa Avapositori
19 Kwakava navaJudha vakabva kuAndiyoku
nokuIkoniumu, vakafurira vanhu vakataka Pauro
namabwe, vakamuzvuvira kunze kweguta vachifunga kuti afa. 20 Vadzidzi pavakaungana paari,
akasimuka akapinda muguta. Mangwana acho
akaenda naBhanabhasi kuDhebhe.
21 Pavakanga vaparidza Dama Rakanaka muguta
iroro, vakava navadzidzi vazhinji, vakadzokera
kuRisitira, nokuIkoniumu, nokuAndiyoku 22 vachisimbisa vadzidzi, vachivakurudzira kuenderera
mberi nechitendero. Vaiti, kuti tipinde muumambo
hwaMwari, tinofanira kutopindamo nomumatambudziko akawanda. 23Pavakavasarudzira vakuru,
vakuru musangano rimwe nerimwe vachinamata
nokutsanya, vakavakumikidza kuna Tenzi, wavakanga vakatenda maari.
24Vakazopfuura nokuPisidhia vakasvika kuPamufuria. 25 Vakati vaparidza shoko muPeriga vakazodzika kuAtariya. 26Kubva ipapo vakaenda nechikepe kuAndiyoku kuya, kwavakaturirwa kunyasha dzaMwari zvichiitira basa irori ravakanga vachangopedza kuita.
27Pavakasvika vakaunganidza sangano vakataura
zvose zvakaitwa naMwari, achivashandisa, uye kuti
Mwari akanga azarura sei musuo wechitendero
kune vechirudzi. 28 Vakagara ikoko navadzidzi
kwenguva ndefu.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 145,10-11.12-13ab.21. (D – 11)

(D) – Vatsvene venyu imi TENZI, vachataura nezvembiri youmambo hwenyu.
10 Zvose zvamakasika zvichakutendai TENZI,
uye vatsvene venyu vose vachakutunhidzai;
11 vachataura nezvembiri youmambo hwenyu,
vachikurukura nezvesimba renyu,
(D) – Vatsvene venyu imi TENZI, vachataura nezvembiri youmambo hwenyu.
12 kuzivisa vanhu simba ramabasa enyu,
uye mukurumbira woumambo hwenyu
husingaitiki.
13 Umambo hwenyu umambo hwokugara nokugara,
kutonga kwenyu kunogara kwezvizvarwa
nezvizvarwa.
(D) – Vatsvene venyu imi TENZI, vachataura nezvembiri youmambo hwenyu.
21 Muromo wangu uchataura uchirumbidza TENZI
vanhu vose ngavarumbidze zita rake rinoera
narini narini.
(D) – Vatsvene venyu imi TENZI, vachataura nezvembiri youmambo hwenyu.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Ruka 24,46+26

Areruya, Areruya.
‘Kristu aifanira
kutambudzika uye kuti amuke kuvafi nezuva
retatu, achizopinda mumbiri yake” Areruya.

Shoko Rakanaka:
Johani 14,27-31a

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
Jesu akati kuvadzidzi vake,
27 “Ndinokusiirai rugare, ndinokupai rugare
rwangu.
Handikupei sokupa kunoita nyika.
Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika, uye
ngairege kutya.
28 Mandinzwa ndichiti kwamuri ndiri kuenda,
ndichauyazve kwamuri.
Dai muchindida mungadai matofara kwazvo,
kuti ndiri kuenda kuna Baba, nokuti Baba
vakuru kwandiri.
29 Zvino ndakutaurirai izvi zvisati zvaitika,
kuti kana zvoitika mutendhe. 30 Handichataura nemi zvakawanda,
nokuti mutongi wapasi pano ari kuuya, asi
hapana chaanondiita.
31 Asi ini ndinoita zvandakaudzwa naBaba, kuti
pasi pazive kuti ndinoda Baba.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: