Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 28.03.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 28.03.24

Share

China cheVhiki Tsvene

Misa yeChirariro chaTenzi; (w)

Chiverengo chokutanga:
Kubuda 12,1-8.11-14

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raKubuda
1Tenzi akataurira Mosesi naAroni vachiri munyika
yeIjipiti achiti, 2 Kwamuri imi mwedzi uno uyu
ndiwo uchave mwedzi wokutangatanga pane
mwedzi yose. Ndiwo uchava mwedzi wenyu
wokutanga kwegore. 3 Taurirai gungano rose
ravaIsiraeri kuti pamwedzi uno, pazuva regumi,
saimba woga woga ngaatsvakire mhuri yake
hwayana kana mbudzana. Mhuri nemhuri, imba
nemba, ive nehwayana yayo. 4Kana mhuri iri duku,
hwayana yacho yakavakurira, ngaibatane neimwe
mhuri yayakavakidzana nayo. Munofanira
kufanoona kuti hwayana yacho inokwaniranawo
navanhu varimo. 5 Chipfuwo ichocho ngachive
chisina chinoshoreka pachiri, chiri chikono chine
gore rimwechete, chingave hwayana kana mbudzana. 6 Ichengetei kusvikira pazuva regumi
nechina romwedzi iwoyu.
Ipapo gungano rose ravaIsiraeri ndipo parichauraya hwayana dzacho, zuva richangodoka. 7Ngavatore rimwe ropa varizore pamagwatidziro maviri
apamusuwo napachivivo pamusoro pemisuo
yomudzimba mavachaidyira. 8 Ngavadye nyama
yacho usiku ihwohwo yakaita zvokugochwa, vaidye
pamwechete nechingwa chisina mbiriso nemiriwo
inovava. 11 Aya ndiwo madyiro amuchaiita: Idyei makasunga zviuno zvenyu, mune shangu dzenyu
mumakumbo, makabata tsvimbo mumaoko.
Muidye nechimbichimbi, iPasika yaTenzi.
12 Usiku ihwohwo, ndichapfuura nomuIjipiti
ndichiuraya kubvira kumatangwe avanhu kusvikira kune emhuka, ndichirangawo vamwari vose
veIjipiti. Ndini Tenzi. 13Ropa repadzimba dzamuchange muri ndorichava chiratidzo chenyu. Kana
ndikaona ropa iroro, ndichakudarikai kuti murege
kuwirwa nenhamo ingakuparadzei pandicharova
nyika yeIjipiti.
14Kwamuri imi zuva iri rinofanira kuva zuva guru
rokuyeuka, ramunoitira Tenzi mabiko pazvizvarwa
zvenyu zvose, muchengete murao iwoyu nokusingaperi.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira: Nziyo 116,12-13.15-16.17-18. (D – 1 VaKorinde 10,16)

(D) – Mukombe wokutenda wakakomborerwa, kunwidzana ropa raKristu.
12Ko, TENZI ndichamupeiko
pane zvizhinji zvaakandipa?
13Ndichapira mukombe womuteuro,
woruponeso, ndichidaidza zita raTENZI.
(D) – Mukombe wokutenda wakakomborerwa, kunwidzana ropa raKristu.
15Kuna TENZI, rufu rwavarurami vake rwakakosha.
16TENZI ini ndiri muranda wenyu.
Ndiri muranda wenyu, mwanakomana
womurandakadzi wenyu,
makandinunura kurufu.
(D) – Mukombe wokutenda wakakomborerwa, kunwidzana ropa raKristu.
17Ndichapira kwamuri chibayiro chokutenda,
ndichinamata zita raTENZI.
18Ndichaita zvandakatsidza kuna TENZI,
vanhu vake vose vachizviona.
(D) – Mukombe wokutenda wakakomborerwa, kunwidzana ropa raKristu.

Chiverengo chechipiri: 1 VaKorinde 11,23-26

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yokutanga yaPauro kuvaKorinde
23Hama, zvandakagamuchira zvichibva kuna Tenzi
Jesu, ndizvo zvandakakugamuchidzaiwo zvokuti
Tenzi Jesu, usiku hwaakapandukirwa, akatora chingwa, 24 akatenda, ndokuchimedura akati uyu muviri
wangu unopirirwa imi. Itai izvi kuti mundiyeuke
nazvo.
25 Akaita zvimwechetezvo nomukombe mushure
mechirariro, akati uyu Mukombe wechitenderano
chitsva muropa rangu. Itai izvi panguva dzose
dzamunounwa kuti mundiyeuke. 26Nokuti panguva dzose dzamunodya chingwa ichi
nokunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaTenzi kusvikira auya.
Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 13,34

Tinokupai Mbiri Kristu, Tinokurumbidzai
Tenzi anoti: Ndinokupai mutemo mutsva unoti,
‘Idanai.’ Sokukudai kwandakaita.
Tinokupai Mbiri Kristu, Tinokurumbidzai.

Shoko Rakanaka: Johani 13,1-15

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
1 Zuva rePasika risati rasvika, Jesu akaziva kuti
nguva yake yokusiya pasi achienda kuna Baba
yakanga yasvika. Akada vake vakanga vari pasi
pano, akavada zvokupedzerera.
2 Zvavakanga vari pakudya kwamauro Dhiabhori
akanga atoisa muna Judhasi Isikarioti, mwana
waSimoni pfungwa yokumupandukira. 3 Jesu
aizviziva kuti Baba vakanga vaisa zvinhu zvose
mumaoko ake, uye kuti akabva kuna Mwari, uyezve
kuti akanga ava kudzokera kuna Mwari.
4 Naizvozvo, akasimuka pakudya akabvisa hanzu
yake yepamusoro ndokumonera tauro muchiuno 5Akadira mvura mudhishi akatangisa kushambidza
tsoka dzavadzidzi, achidzipukuta netauro riya
raakanga akazvimonera naro.
6 Paakasvika pana Simoni Pita, Pita akati kwaari,
“Nhai Tenzi ndimi mungashambidze tsoka dzangu
here imi?” 7 Jesu akamupindura achiti, “Zvandiri
kuita haungazvizivi iye zvino, asi uchazozvinzwisisa
pashure.”
8Pita akati kwaari, “Hamumbofa makashambidza
tsoka dzangu.” Jesu akamudaira achiti, “Kana
ndisingakushambidze iwe, unenge usisina chokuita
neni.” 9 Simoni Pita akabva ati kwaari, “Tenzi,
kwete tsoka dzangu chete asi maoko angu nomusoro
wanguwo.”
10 Jesu akamuti, “Munhu anenge ashamba muviri,
haana chaanofanira kushambazve kusiya tsoka
dzake bedzi, nokuti anenge akachena muviri wose.
Imi makachena asi kwete mose.” 11Akadaro nokuti
aiziva aizomutengesa. Ndokusaka akati hamusi
mose makachena.
12 Paakapedza kuvashambidza tsoka dzavo, akapfeka gemenzi rake riya akagara panzvimbo yake
akavati: “Munoziva here zvandaita kwamuri?
13 Munonditi Mudzidzisi uye Tenzi; ndizvozvo
chaizvo nokuti ndizvozvo zvandiri. 14 Zvino kana
ini Tenzi nomudzidzisi wenyu ndakushambidzai
tsoka kudai, imi munofanira kushambidzanawo tsoka. 15 Nokuti ndatokupai muenzaniso izvozvi
kuti muitewo zvandakuitirai.”
Shoko Rakanaka raTenzi

MARCH 28TH 2024.

HOLY/MAUNDY THURSDAY.

FIRST READING
The law for the Passover meal.
EXODUS 12: 1 – 8, 11 – 14

In those days: The LORD said to Moses and Aaron in the land of Egypt, “This month shall be for you the beginning of months; it shall be the first month of the year for you. Tell all the congregation of Israel that on the tenth day of this month they shall take every man a lamb according to their fathers’ houses, a lamb for   a household; and if the household is too small for a lamb, then a man and his neighbour next to his house shall take according to the number of persons; according to what each can eat you shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male a year old; you shall take it from the sheep or from the goats; and you shall keep it until the fourteenth day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs in the evening. Then they shall take some of the blood, and put it on the two doorposts and the lintel of the houses in which they eat them. They shall eat the flesh that night, roasted; with unleavened bread and bitter herbs they shall eat it. “In this manner you shall eat it: your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand; and you shall eat it in haste. It is the LORD’s Passover. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and on all the gods of Egypt I will execute judgements: I am the Lord. The blood shall be a sign for you, upon the houses where you are; and when I see the blood, I will pass over you, and no plague shall fall upon you to destroy you, when I strike the land of Egypt. “This day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the LORD; throughout your generations you shall observe it as an ordinance for ever.”

The Word of the Lord.

 
RESPONSORIAL PSALM  
Psalm 116: 12 – 13, 15, 16bc, 17 – 18 (R.) 1st Corinthians 10: 16

R/. The cup of blessing is a participation in the blood of Christ.

How can I repay the Lord
for all his goodness to me?
The cup of salvation I will raise;
I will call on the name of the Lord. R/.

How precious in the eyes of the Lord
is the death of his faithful.
Your servant am I, the son of your handmaid;
you  have loosened  my bonds. R/.

A thanksgiving sacrifice I make;
I will call on the name of the Lord.
My vows to the Lord I will fulfil
before all his people. R/.

 
SECOND READING
“As often as you eat this bread and drink the chalice, you proclaim the Lord’s death.”
1ST CORINTHIANS 11: 23 – 26

Brethren: I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, “This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.” In the same way also the chalice, after supper, saying, “This chalice is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the chalice, you proclaim the Lord’s death until he comes.”

The Word of the Lord.

GOSPEL ACCLAMATION
John 13: 34

Glory and praise to you, O Christ.
A new commandment I give to you, says the Lord, that you love one another even as I have loved you.
Glory and praise to you, O Christ.

GOSPEL
“He loved them to the end.”    
JOHN 13: 1 – 15

Before the Feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. He laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, do you wash my feet?” Jesus answered him, “What I am doing you do not understand now, but afterward you will understand.” Peter said to him, “You shall never wash my feet.” Jesus answered him, “If I do not wash you, you have no share with me.” Simon Peter said to him, “Lord, not my feet only but also my hands and my head!” Jesus said to him, “The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you.” For he knew who was to betray him; that was why he said, “Not all of you are clean.” When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, “Do you understand what I have done to you? You call me Teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you.

The Gospel of the Lord

GOSPEL REFLECTION: Eucharistic Freedom
March 28, 2024

“This day shall be a memorial feast for you, which all your generations shall celebrate with pilgrimage to the LORD, as a perpetual institution.” (Exodus 12:11)

The holy Triduum begins. Today we fulfill this Old Testament passage, revealing that the Passover would become “a perpetual institution.” This passage concludes our First Reading instruction from the LORD given to Moses and Aaron on how to prepare for the Israelites’ liberation from Egypt. Plague after plague had been inflicted upon the Egyptians, and none of them resulted in the Israelites being set free. Therefore, the LORD instructed the Israelites to celebrate the first Passover by killing a year-old lamb, sprinkling its blood on their doorposts, and feasting on the flesh in preparation for the journey to the Promised Land. Today, we continue this Passover celebration as we share in the Sacrifice of the Lamb of God, Whose Blood has been shed, Whose flesh we consume, and Who leads us through the desert of life to the new and eternal Promised Land of Heaven.

Just as the first Passover was a prefiguration of the Sacrifice of the Lamb of God, so also the plagues that led up to the Passover present us with much meaning. At first, all the water in Egypt turned to blood. Then frogs, gnats, flies and pestilence covered the land. Boils covered the skin of humans and animals. Hail rained down, locusts covered the land, and finally darkness covered the land for three days. None of these plagues was ultimately successful in convincing Pharaoh to let God’s people go; therefore, the final plague to be inflicted was the death of the firstborn. It was the blood of the paschal lamb, sprinkled on the doorposts of the Israelites’ houses that signaled to the angels to pass over their homes.

The plagues inflicted on Pharaoh and the Egyptians were severe. But because of their obstinacy, God continued until they changed. Recall, also, that even after the Israelites were set free, Pharaoh changed his mind and pursued them into the Red Sea where his army perished.

Though these prefiguring events might not be that pleasant to consider, they must be reflected upon. We must see in them God’s tireless and relentless efforts to set us free from sin. The obstinacy and oppression of Pharaoh are clear signs of the oppressive evil within our world today, and within our own souls. When we seek to embrace the freedom to which we are called, we will be met with much temptation and oppression from the evil one, as well as from our own fallen human nature. But if we trust in God, as Moses did, then we will be given all we need to begin the journey to freedom. Most specifically, the Flesh and Blood of the Son of Man is our Paschal Lamb. The Eucharist, which was instituted on Holy Thursday, protects us from the final death. Consuming the Body of Christ also strengthens us for our spiritual journeys. Without it, we have no protection from the evil one and lack the strength we need to be faithful on our journey.

Reflect, today, upon God’s incredible commitment to set you free. He came to earth, took on human form, offered His life in sacrifice, and now feeds you with His sacred flesh. Without the Eucharist as your spiritual food and His Sacred Blood covering you, you will not survive. We all need the Eucharist. We need the Bread of Heaven. We need the Body and Blood, Soul and Divinity of the Savior of the World. God went to the greatest length to save you. Accept His Gift that we especially commemorate and participate in today.

PRAYER:
My Sacrificial Lamb, You came to earth to set us free from the oppression of the evil one and from the disorders of our fallen human nature. Please feed me today and always with Your Sacred Body and Precious Blood. By the strength of this Food from Heaven, continue to lead me to the Promised Land of Heaven. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: