Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 27.06.2024

Local News

Catholic Daily Liturgical Guide 27.06.2024

Share

2ND KINGS 24: 8 – 17

Jehoiachin was eighteen years old when he became king, and he reigned three months in Jerusalem. His mother’s name was Nehushta the daughter of Elnathan of Jerusalem. And he did what was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up to Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar king of Babylon came to the city, while his servants were besieging it; and Jehoiachin the king of Judah gave himself up to the king of Babylon, himself, and his mother, and his servants, and his princes, and his palace officials.  The king  of Babylon took him prisoner in the eighth year of his reign, and carried off all the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king’s house, and cut in pieces all the vessels of gold in the temple of the Lord, which Solomon king of Israel had made, as the Lord had foretold. He carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty men of valour, ten thousand captives, and all the craftsmen and the smiths; none remained, except the poorest people of the land. And he carried away Jehoiachin to Babylon; the king’s mother, the king’s wives, his officials, and the chief men of the land, he took into captivity from Jerusalem to Babylon. And the king of Babylon brought captive to Babylon all the men of valour, seven thousand, and the craftsmen and the smiths, one thousand, all of them strong and fit for war. And the King of Babylon made Mattainah, Jehoiachin’s uncle, king in his stead, and changed his name to Zedekiah.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 79: 1 – 2, 3 – 5, 8, 9 (R.) 9bc

R/. For the sake of the glory of your name, free us, O Lord.

O God, the nations have invaded your heritage;
They have profaned your holy temple.
They have made Jerusalem a heap of ruins.
They have handed over the bodies of your servants
As food to feed the birds of heaven,
and the flesh of your faithful to the beasts of the earth. R/.

they have poured out their blood like water round Jerusalem;
no one is left to bury the dead.
We have become the taunt of our neighbours,
The mockery and scorn of those around us.
How long, O Lord? Will you be angry forever?
Will your jealous anger burn like fire? R/.

Do not remember against us
The guilt of former times.
Let your compassion hasten to meet us;
For we have been brought very low. R/.

Help us, O God our savior,
For the sake of the glory of your name.
Free us and forgive us our sins,
Because of your name. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
John 14: 23

Alleluia.
If a man loves me, he will keep my word, says the Lord, and my Father will love him, and we will come to him.
Alleluia.

GOSPEL                    
The house built upon the rock and the house built upon the sand.
MATTHEW 7: 21 – 29

At that time: Jesus said to his disciples, “Not every one who says to me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the Kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?’ And then I declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you evildoers. ’ Every one then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house upon the rock; and the rain fell, and the floods came; and the winds blew and beat upon that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house upon the sand; and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell; and great was the fall of it.” And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as their scribes.

The Gospel of the Lord.

China 27 Chikumi – June;

Vhiki 12 regore –

Chiverengo chokutanga:
2 Madzimambo 24,8-17

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku
rechipiri raMadzimambo
8 Jehoyakini akanga ava namakore gumi namasere
paakava mambo. Akatonga kwemwedzi mitatu ari
muJerusaremu. Zita raamai vake rainzi Nehushita,
mwanasikana waErinatani, wokuJerusaremu. 9 Iye
akaita zvakaipa, zvisingadiwe naTenzi, achitevedzera zvakaitwa nababa vake.
10 Panguva iyoyo, machinda aNebhukadhineza
mambo weBhabhironi akakwira kuJerusaremu
akarikomba. 11 Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akavinga guta irori, machinda ake akarikomba. 12 Jehoyakini mambo wokwaJudha akazviisa mumaoko amambo weBhabhironi, iye
naamai vake namakurukota navanakomana vake
navakuru vakuru vomumuzinda make. Mambo
weBhabhironi akamuita mubatwa wake mugore
rechisere rokutonga kwake. 13 Akatakura upfumi
hwose hwomumba yaTenzi noupfumi hwomumuzinda wamambo. Akajajada midziyo yose yendarama yaiva mumba yaTenzi, kuita zvidimbu
zvidimbu. Ndiyo midziyo iya yakanga yagadzirwa
naSoromoni mambo weIsiraeri sokutaura kwakanga kwaita Tenzi. 14 Akatapa Jerusaremu yose
vaiti: vana vamambo vose namagamba ose okurwa
vari nhapwa dzaisvika gumi rezviuru, kwoti nyanzvi
dzokugadzira zvinhu nemhizha dzoutare. Hapana
akasara kusiya chete varombowo zvavo vokupedzesera chaivo vomunyika imomo.
15 Akatakura Jehoyakini kuBhabhironi naamai
vake, iye mambo navakadzi vamambo, namakurukota ake namadzishe omunyika iyi akavatapa
muJerusaremu akaenda navo kuBhabhironi.
16 Mambo weBhabhironi akatapa magamba ose
okurwa aisvika zviuru zvinomwe, nenyanzvi dzokugadzira zvinhu, nemhizha dzoutare vaisvika chiuru
akaenda navo kuBhabhironi. Vose ivava vaiva
vanhu vakasimba, vakasvikawo chaivo, vaigona
kurwa muhondo. 17 Mambo weBhabhironi akaita Mataniya, babamudiki waJehoyakini, mambo panzvimbo pake,
akamusandura zita omutumidza rokuti Zedhekiya.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 79,1b-2.3-5.8.9. (D – 9)

(D) – Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu, kuitira mbiri yezita renyu.
1 Mwari, vanhu vechirudzi vakapinda munhaka
yenyu, vakan’oresa Temberi yenyu inoera,
vakaita Jerusaremu dongo.
(D) – Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu, kuitira mbiri yezita renyu.
2 Vakapa zvitunha zvavaranda venyu,
kushiri dzedenga kuti dzidye zvadzo,
uye nyama yavarurami venyu, kuzvikara
zvenyika.
(D) – Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu, kuitira mbiri yezita renyu.
3 Vakadeura ropa ravo semvura munharaunda
yeJerusaremu, asi pakanga pasina wokuvaviga.
4 Tinoshorwa navavakidzani nesu,
tinonyombwa nokusekwa navakatipoteredza.
(D) – Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu, kuitira mbiri yezita renyu.
5 Kusvikira riniko nhai TENZI?
Muchashatirwa kusvikira nokusingaperi here?
Shanje yenyu ichanganduma somoto here?
(D) – Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu, kuitira mbiri yezita renyu.
8 Musatiyeukirewo zvitadzo zvedu zvakare.
Tsitsi dzenyu ngadziuye nokukurumidza,
dzitichingurewo nokuti tasakara zvikuru.
(D) – Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu, kuitira mbiri yezita renyu.
9 Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu,
kuitira mbiri yezita renyu.
Tinunurei mutiregererewo zvitadzo zvedu,
kuitira zita renyu.
(D) – Tibatsireiwo Mwari mununuri wedu, kuitira mbiri yezita renyu.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 14,23

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: “Kana
munhu achindida anochengeta izwi rangu,
Baba vangu vachamuda, tozobva touya kwaari.”
Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 7,21-29

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti:
21 “Havasi vose vanonditi, ‘Tenzi Tenzi’ vachapinda muumambo hwedenga, asi uyo anoita
kuda kwaBaba vangu vari kudenga.
22 Pazuva iroro, vazhinji vachanditi,
‘Tenzi Tenzi, hatina here kuporofita muzita
renyu, tikadzinga mweya yakaipa muzita renyu,
tikaita mabasa anoshamisa muzita renyu?’
23 Ipapo ndichavataurira pachena kuti handina
kumbokuzivai.
Ndibvirei pano imi vaiti vezvakaipa.
24 “Naizvozvo munhu wose anonzwa mazwi
angu aya achiita zvaanoreva, achave somunhu
mungwaru akavakira imba yake paruware.
25 Mvura yanaya, mafashamo akauya;
dutu rikavhuvhuta richiroverera pamba iyoyo;
asi haina kuwa nokuti yakanga yavakirwa
paruware.
26 Munhu wose anonzwa mazwi angu aya,
asingaachengeti, akaita somurume benzi
akavakira imba yake pajecha.
27 Mvura yakanaya, mafashamo akauya.
Dutu rakavhuvhuta rikaroverera paimba iyoyo
ikawa, kuwa kwayo kwakava kukuru kwazvo.”
28 Jesu paakangopedza mashoko aya gungano riya
ravanhu rakashamiswa norudzidziso rwake,
29 nokuti akavadzidzisa somunhu ane simba kwete
senyanzvi dzavo dzomutemo.

Shoko Rakanaka raTenzi

GOSPEL REFLECTION: An Authoritative New Law
June 27, 2024

When Jesus finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes. (Matthew 7:28–29)

These lines conclude the Sermon on the Mount found in Matthew’s Gospel chapters 5–7. In that lengthy sermon, Jesus touches on many topics and presents us with a summary of all we need to know in our lives of faith. In these concluding lines of His sermon, the words “astonished” and “authority” should stand out. Why were the crowds astonished at Jesus’ teaching? Because His teaching was new and relied upon a new authority that the people hadn’t experienced before.

The authority with which the scribes taught was based upon their knowledge of the traditions handed down to them from earlier teachers. The scribes studied long and hard and then presented what they had learned. This was the form of religious teaching that the people were used to receiving.

Jesus, however, arrived on the scene and astonished the crowds, because He spoke with a new authority that they had not seen before. Jesus’ authority came forth from His very Person. It was not based upon what He had studied and learned from those who preceded Him. Instead, when He spoke, it was He Himself Who was not only the mouthpiece of the New Law of grace, He was also the Author of the Law and its source.

Try to ponder the idea of authority. For example, a child knows that a parent has authority over them. They may not like it at times, but they understand that they do not set the rules of the house but must abide by the rules set by their parents. Or consider the authority of civil leaders. Law enforcement officers, for example, have an authority entrusted to them by their office. They are not only well versed in the rule of law, they can also enforce it and everyone knows it.

Similarly, Jesus did not just know about the new and glorious truths He taught. He did not simply learn them from the Father in Heaven and then pass them on verbally. Instead, when He taught, He did so as the One Who knew the New Law of grace, the One from Whom it originated, and the one and only Person sent to enact and enforce this New Law.

Reflect, today, upon the New Law of grace and mercy taught by our Lord, especially as it is contained in the lengthy Sermon on the Mount. Reading those words is much more than something we study and learn. The words themselves are alive; they are the Word of God. Reading them makes present to us the same authority that the crowds experienced in Jesus’ time. Everything Jesus taught was and is new, deep, profound, transforming and alive. And when He teaches it, He also establishes His divine authority to enforce it upon the world. This is good news, because His New Law is not an imposition; it is the one and only source of freedom and new life. Reflect upon this New Law of our Lord and pray that you will more fully come under its authority.

PRAYER:
My glorious Lawgiver, You taught as One with authority. Today, as Your holy Word is read and proclaimed, You continue to exercise Your new and glorious authority of love and mercy. Please help me to listen to You and to always submit myself to Your authority so that I am governed by Your New Law of grace. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: