Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 25.06.2024

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 25.06.2024

Share

2ND KINGS 19: 9b – 11, 14 – 21, 31 – 35a, 36

In those days: Sennacherib king of Assyria sent messengers to Hezekiah, saying, “Thus shall you speak to Hezekiah king of Judah: ‘Do not let your God on whom you rely deceive you by promising that Jerusalem will not be given into the hand of the king of Assyria. Behold, you have heard what the kings of Assyria have done to all lands, destroying them utterly. And shall you be delivered?” Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it; and Hezekiah went up to the house of the Lord, and spread it before the Lord. And Hezekiah prayed before the Lord, and said: “O Lord the God of Israel, who are enthroned above the cherubim, you are the God, you alone, of all the kingdoms of the earth; you have made heaven and earth. Incline your ear, O Lord, and hear; open your eyes, O LORD, and see; and hear the words of Sennacherib, which he has sent to mock the living God. Of a truth, O Lord, the kings of Assyria have laid waste the nations and their lands, and have cast their gods into the fire; for they were no gods, but the work of men’s hands, wood and stone; therefore they were destroyed. So now, O Lord our God, save us, I beg you, from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you, O Lord, are God alone.” Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, “Thus says the Lord, the God of Israel: Your prayer to me about Sennacherib king of Assyria I have heard. This is the word that the Lord has spoken concerning him: “She despises you, she scorns you — the virgin daughter of Zion; she wags her head behind you — the daughter of Jerusalem.” For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and out of Mount Zion a band of survivors. The zeal of the Lord will do this. Therefore thus says the Lord concerning the king of Assyria, He shall not come into this city or shoot an arrow there, or come before it with a shield or cast up a siege mound against it. By the way that he came, by the same he shall return, and he shall not come into this city, says the Lord. For I will defend this city to save it, for my own sake and for the sake of my servant David.” And that night the angel of the Lord went forth, and slew a hundred and eighty- five thousand in the camp of the Assyrians. Then Sennacherib king of Assyria departed, and went home, and dwelt at Nineveh.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM 
Psalm 48: 2 – 3ab, 3cd – 4, 10 – 11 (R.) 9cd

R/. God establishes his city forever.

Great is the Lord and highly to be praised
in the city of our God.
His holy mountain rises in beauty,
the joy of all the earth. R/.

Mount Sion, in the heart of the North,
the city of the Mighty King!
God, in the midst of its citadels,
has shown himself its stronghold. R/.

Your merciful love, O God,
we ponder in your temple.
Your praise, O God, like your name,
reaches the ends of the earth.
Your right hand is filled with saving justice. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
John 8: 12

Alleluia.
I am the light of the world, says the Lord; he who follows me will have the light of life.
Alleluia.

GOSPEL              
“Whatever you wish that men would do to you, do so to them.”
MATTHEW 7: 6, 12 – 14

At that time: Jesus said to his disciples, “Do not give dogs what is holy; and do not throw your pearls before swine, lest they trample them under foot and turn to attack you. So whatever you wish that men would do to you, do so to them; for this is the law and the prophets. Enter by the narrow gate; for the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard, that leads to life, and those who find it are few.”

The Gospel of the Lord.

Chipiri 25 Chikumi – June;

Vhiki 12 regore –

Chiverengo chokutanga:
2 Madzimambo 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rechipiri raMadzimambo
9 Mambo weAsiria akatuma nhume kuna Hezekiya
achiti, 10 “Usanyengedzwe naMwari wako waunovimba naye achiti, Jerusaremu haichaiswa mumaoko amambo weAsiriya. 11 Iwe wakangozvinzwirawo
woga zvakaitwa namadzimambo eAsiria, kunyika
dzose zvokunyatsodziparadza chaizvo. Ko, iwe
ndopaunganunurwe nhai?”
14 Hezekiya akagamuchira tsamba iya mumaoko
enhumwa akaiverenga, akaenda nayo kumba
yaTenzi ndokundoti, ware ware pana Tenzi.
15 Hezekiya akanamata kuna Tenzi achiti,
“Tenzi, Mwari weIsiraeri, imi mugere pamusoro
pamakerubhu. Imi moga ndimi Mwari wenyika
dzose dzapasi pano pose. Ndimi makasika denga
napasi.
16 Rerekai nzeve yenyu Tenzi munzwe. Zarurai
meso enyu Tenzi muone, munzwe mashoko aSenakeribhu aatumira kuzonyomba nawo Mwari
mupenyu. 17 Ichokwadi Tenzi kuti madzimambo
eAsiria akaparadza marudzi nenyika dzawo.
18Akapisa vamwari vavo nomoto. Akadaro hongu
nokuti vakanga vasiri Mwari asi kuti zvaingova
zvinhu zvakagadzirwa namaoko avanhu, miti zvayo
namatombo. Ndokusakaka akazviparadza. 19Zvino
Tenzi, Mwari wedu ndateterera, tinunureiwo
mumaoko ake, nyika dzose dzepasi pano dzizive
kuti imi Tenzi, ndimi moga Mwari.”
20 Isaya mwanakomana waAmozi, akatuma shoko
kuna Hezekiya rokuti, “Zvanzi naTenzi, MwariweIsiraeri, ‘Munamato wako kwandiri nezvaSenakeribhu mambo weAsiria ndaunzwa.’” 21 Zvataurwa naTenzi nezvake ndezvizvi:
“Ari kukushora achizvidza mhandara yeZioni.
Ari kutozunguza zvake musoro shure kwako
mukunda weJerusaremu.
31Nokuti chitsama chinosara, chichabuda
muJerusaremu, chikwata chevanopunyuka
rufu, chichabuda muGomo reZioni.
Shungu dzina Tenzi ndidzo dzichaita izvozvi.”
32 Naizvozvo panyaya yamambo weAsiria uyu
zvanzi naTenzi: “Haambopinda muguta rino kana
museve, haamboukanda. Hapana nhoo yaanomborivheyesera, kana kuriumbira nevhu kurusvingo
chimusana chenzou kuita pokupindamo napo.
33Nzira yaakauya nayo yacho ndiyo yaachadzokera
nayo. Kupinda muguta rino haambomupinda
ndiTenzi anodaro kutaura. 34Ndichadzivirira guta
rino ndigoriponesa. Izvozvo ndichiitira iyeni pachangu pamusana pomuranda wangu Dhavhidhi.”
35 Usiku ihwohwo mutumwa waTenzi akaenda
akauraya vanhu zana rezviuru rine zviuru makumi
masere nezvishanu. Pakafumomuka vanhu mangwanani, onei ivava vose zvangova zvitunha.
36 Senakeribhu mambo weAsiria ndokusimuka
oenda kumusha akandogara muNinevhe.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 48,1-2ab.2cd-3.9-10. (D – 8)

(D) – Mwari achasimbisa guta rake, nokusingaperi.
1 TENZI mukuru anofanira,
kurumbidzwa zvikuru muguta raMwari wedu,
mugomo rake rinoera.
2 Kuti dzu-u kwaro kunoyevedza,
rinopa rufaro pasi pose.
(D) – Mwari achasimbisa guta rake, nokusingaperi.
Iro gomo reZioni riri kuchamhembe,
iguta ramambo mukuru.
3 Mukati nhare dzaro, dzokuzvidzivirira
muhondo, Mwari akaratidza kuti ndiye
mudziviriri wechokwadi,
(D) – Mwari achasimbisa guta rake, nokusingaperi.
9 Mukati meTemberi yenyu, Mwari,
tinorangarira nezvomwoyochena wenyu.
10 Sezvakangoita zita renyu Mwari, ndizvozvo
zvakaita mbiri yenyu,
inosvika kwakaperera nyika.
(D) – Mwari achasimbisa guta rake, nokusingaperi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 8,12

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: “Ndini mwenje wapasi, anonditevera haafambi murima,
achave nechiedza choupenyu.” Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 7,6.12-14

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti, 6 “Musape
zvinhu zvinoera kuimbwa, kana kukanda matombo
anokosha amapera pamberi penguruve, dzingadaro
dzikaatsika-tsika, uye dzodzoka dzokurwisai imi.”
12 “Zvose zvamungade kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo nokuti uyu ndiwo mutemo navaporofita.”
13 “Pindai napasuo rakamanikana,
nokuti suo rinotungamira kundoparadzwa
rakapamhamha, uye nzira yacho inyore,
vanopinda napo vakawanda.
14 Asi isuo rakamanikana uye nzira yacho
yakaoma inoendesa kuupenyu,
vanoiwana vacho vashoma.”
Shoko Rakanaka raTenzi

TUESDAY, JUNE 25TH 2024.

TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B.

FIRST READING
“I will defend this city to save it, for my own sake and for the sake of David.”
2
GOSPEL REFLECTION: The Narrow Gate
June 25, 2024

“Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life. And those who find it are few.” (Matthew 7:13–14)

Is fear helpful? That depends. It depends upon which form of fear we are speaking of. First, there is a form of fear that is contrary to faith. It’s a fear that leads us to doubt and even despair. It’s a fear that results from the attack of the evil one and others who may sin against us. This form of fear is unhealthy and must be overcome through a faith that turns to our Lord with the utmost confidence and hope.

But there is also a holy fear that is most useful and one of the seven gifts of the Holy Spirit. Recall the Proverb that says, “The fear of the Lord is the beginning of wisdom…” (Proverbs 9:10). At a minimal level, this holy fear makes you aware of your sins and the consequences of those sins, especially serious sin. And this holy fear leads you to fear the punishment that results from sin, leading you to avoid serious sin. But the ideal form of “fear of the Lord” we must strive for is “filial fear,” which is the holy fear of a son or daughter of God. This fear is one that is grounded in a profound love of God and leaves you so filled with a wonder and awe of the glory, goodness and majesty of God that you are filled with a desire to please Him and give Him great glory with your life. Thus, this “fear” leads you to a desire to avoid even the smallest of sin, because, in your love of God, you not only want to avoid offending Him, you also want to honor Him to the greatest extent possible.

The Scripture passage above should lead us to, at a minimum, a fear of not entering the gate to the “road that leads to life.” It is useful to consider Jesus’ teaching in a very straightforward way. Jesus essentially says that it is quite easy to walk through the gate that is “wide” and down the road that is “broad” in this life. In other words, it’s exceptionally easy to embrace a life of sin and head toward “destruction.” Jesus further says that those who walk through this wide gate and down this broad road are “many.” This fact should be the cause of our honest daily examination. If this broad road is so easy, then we should honestly admit that we can easily find ourselves walking it.

The “narrow gate” and the “constricted” road are found and walked by only a “few,” according to Jesus’ words. Again, we should take notice of this and take it seriously. Jesus would not say this if it were not true. Therefore, if the gift of the fear of the Lord is alive in your life, and if you truly are a son or daughter of God, then you will daily strive to be one of those “few” who find this narrow way to holiness. And, ideally, you will do so out of your love for God and your desire to give Him the greatest glory you can.

Reflect, today, upon this challenging teaching of our Lord. Take Him at His word and evaluate your life in light of this teaching. What are you doing in life to be certain that you are one of those few who have begun to walk through this narrow gate? Does your love for God leave you with such a wonder and awe of the greatness of God that your deepest desire is to not only please Him but to glorify Him fully with your actions? Strive to enter the narrow gate and the constricted road and do not turn back. Though this requires much determination, sacrifice and love, the goal and end of the road are worth it.

PRAYER:
My most magnificent Lord, You and You alone are worthy of all glory, honor and praise. May everything I do in life lead to Your glory and may I avoid everything that harms my relationship with You. I love You, dear Lord. Help me to love You and glorify You with all my heart. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: