Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 25.05.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 25.05.24

Share

JAMES 5: 13 – 20

Beloved: Is any one among you suffering? Let him pray. Is any cheerful? Let him sing praise. Is any among you sick? Let him call for the elders of the Church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord; and the prayer of faith will save the sick man, and the Lord will raise him up; and if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore confess your sins to one another, and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous man has great power in its effects. Elijah was a man of like nature with ourselves and he prayed fervently that it might not rain, and for three years and six months it did not rain on the earth. Then he prayed again and the heaven gave rain, and the earth brought forth its fruit. My brethren, if any one among you wanders from the truth and some one brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 141: 1 – 2, 3 and 5 (R.) 2a.

R/. O Lord, let my prayer be accepted as incense before you.

I have called to you, Lord; hasten to help me!
Hear my voice when I cry to you.
Let my prayer be accepted as incense before you,
the raising of my hands like an evening oblation. R/.

Set, O Lord, a guard on my mouth;
keep watch at the door of my lips!
To you my eyes are turned, O Lord, my Lord.
In you I take refuge; spare my soul! R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
Matthew 11: 25

Alleluia.
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth, that you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom.
Alleluia.

GOSPEL    
“Whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.”
MARK 10: 13 – 16

At that time: They were bringing children to Jesus, that he might touch them; and the disciples rebuked them. But when Jesus saw it he was indignant, and said to them, “Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of God. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.” And he took them in his arms and blessed them, laying his hands upon them.

The Gospel of the Lord.

Mugovera 25 Chivabvu – May;
Vhiki 7 regore –

Chiverengo chokutanga:
Jemusi 5,13-20

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yaJemusi
13 Hama dzadiwa, pakati penyu pane ari kutambudzika here? Ngaanamate. Pane ari kufara here?
Ngaaimbe nziyo dzokurumbidza. 14 Pane anorwara
here pakati penyu. Ngaadaidze vakuru vakuru
vesangano vazomunamatira, vachimuzora mafuta
muzita raTenzi. 15 Munamato uyu wechitendero
uchaponesa murwere. Tenzi achamumutsa, uye
kana akapara zvitadzo acharegererwa.
16 Naizvozvo, reururai zvitadzo zvenyu mumwe
kunomumwe muchinamatirana kuti muporeswe.
Munamato womunhu akarurama une simba
pakushanda kwawo. 17 Eriya akanga ari munhu
akangoitawo sesu pamuzvarirwo wake. Akanamata
nomwoyo wose kuti kurege kunaya. Kwamakorewo
matatu nemwedzi mitanhatu hakuna kunaya
panyika. 18 Akazonamatazve, denga rikanaya
mvura, nyika ikabereka muchero wayo.
19 Hama dzangu pakati penyu mumwe akatsauka
pachokwadi, mumwewo akamudzora, iyeyo
20 ngaazive kuti ani nani anodzora mutadzi mukurasika kwake gwara, achaponesa mweya wake
kurufu, uye zvitadzo zvizhinji zvichafukidzwa.
Shoko raTenzi

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 141,1-2.3+8. (D – 2)

(D) – Munamato wangu ngauite serusenzi kwamuri Tenzi.
1 Ndinodanidzira kwamuri TENZI, kurumidzai
kuuya kwandiri. Teererai izwi rangu pandinodanidzira kwamuri.
2 Munamato wangu ngauite serusenzi kwamuri,
uye kusimudza kwandinoita maoko kuite
sechibayiro chamanheru.
(D) – Munamato wangu ngauite serusenzi kwamuri Tenzi.
3 Batai muromo wangu TENZI;
chengetedzai musuwo womuromo wangu.
8 Asi maziso angu anotarisa kwamuri Mwari
TENZI; ndinopotera kwamuri, musandisiye
ndiri pamhene.
(D) – Munamato wangu ngauite serusenzi kwamuri Tenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Mateu 11,25

Areruya, Areruya. “Ndinokutendai Baba,
Tenzi wedenga napasi, kuti makazivisa zvakavandika zvoumambo hwedenga kuvana vaduku.”
Areruya.

Shoko Rakanaka: Mariko 10,13-16

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
13 Vamwe vanhu vanouya navana vaduku kuna Jesu
kuti aise maoko pamusoro pavo, asi vadzidzi
vakavarambidza. 14 Asi Jesu paakazviona akatsamwa ndokuti kwavari,
“Regai vana vaduku vauye kwandiri, musavarambidze, nokuti umambo hwaMwari ndehwevakaita saivava.
15 Chokwadi chaizvo, ndinokuudzai kuti ani
naani asingagamuchiri umambo hwaMwari
somwana muduku haazombohupinda.”
16 Iye ndokuvafungatira mumaoko, achivakomborera, achiisa maoko ake pavari.
Shoko Rakanaka raTenzi.
SATURDAY, MAY 25TH 2024.

SEVENTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B.

MEMORIAL OF SAINT GREGORY VII, Pope.

FIRST READING
GOSPEL REFLECTION: Dependence Upon God
May 25, 2024

People were bringing children to Jesus that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this he became indignant and said to them, “Let the children come to me; do not prevent them, for the Kingdom of God belongs to such as these.” (Mark 10:13–14)

Simplicity, trust, purity of intent, transparency, and resiliency are all qualities that children often have by nature. They are not yet capable of evil intent. They are quick to forgive and reconcile when conflicts arise. And they have an unwavering confidence in the care of their parents. These are among the qualities that we need to imitate in our relationship with God.

It seems that as we age and as our human reason develops, we can lose some of the important qualities we had as children. But when it comes to our relationships with our loving God, we must never lose the important childlike qualities that lead us to be completely trusting and dependent upon God’s providence and care.

Children are also weak in the sense that they are not able to care for themselves. They rely completely upon the care of others, especially parents. For that reason, a child is an ideal image of how we must approach God. We must see our weakness and dependence. We must know, with deep conviction, that we are incapable of caring for ourselves. And though we may achieve a certain independence as we age, being able to provide for ourselves materially, we will never be able to provide for the interior spiritual needs we have. For our spiritual needs, we remain completely dependent upon the mercy of God. We must never forget that, at our core, we are spiritual beings who long for true spiritual satisfaction. Material or fleshly satisfactions that we can obtain by ourselves will never suffice to fulfill us at the deepest level of who we are. God and God alone is capable of this form of fulfillment.

Think about your own approach to life. Do you seek to find fulfillment and satisfaction in life through your own efforts? Have you attempted to take complete control of your present and future happiness? Though it is essential that we act responsibly in life, it must be understood that the most responsible way we can act is by willfully turning over complete control of our lives to God’s providence and care. As a child depends upon a parent, so we must depend upon the grace of God.

Reflect, today, upon a child. Ponder, especially, how a child is dependent upon others. As you do, see yourself similarly as one who must become completely dependent upon God for all that is important in life and for all that ultimately fulfills who you are. Trust in God’s providence and mercy, and allow that childlike trust to place you firmly in the arms of your Father in Heaven.

PRAYER:
Loving Father, I turn to You in complete trust as a small child turns to a loving parent. May I never become so self-sufficient that I fool myself into thinking I am capable of finding my own fulfillment in life. Instead, may I always see You as the one and only source of true fulfillment and always trust in You alone. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: