Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 25.03.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 25.03.24

Share

Muvhuro 25 Kurume (March)

Vhiki Tsvene; (v)

Chiverengo chokutanga:
Isaya 42,1-7

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Isaya
Zvanzi naTenzi,
1 Hoyu muranda wangu wandinotsigira, munhu
wandakazvisarudzira, wangu wepamwoyo.
Ndakaisa Mweya wangu maari,
achaunzira marudzi avanhu ruenzaniso.
2 Haazoita zvokudaidzira kana zvokushevedzera
nenzwi rake,
kunyange kuita kuti rinzwike mumugwagwa.
3 Rutsanga runenge rwakatyoka haarudimuri,
rambhi rine tambo inoti kamoto roi roi
kubvira haaridzime;
achaunzira vanhu ruenzaniso chairwo.
4 Haachazorasa mwoyo kana kudzokera shure
kusvikira aunza ruenzaniso panyika;
nyika dziri kumahombekombe kwegungwa
dzamirira mutemo wake.
5 Zvanzi naTenzi Mwari, iye akasika matenga
achiatambanudza nokokoko,
iye akawarira nyika nezviri mairi,
iye anopa vanhu mweya wokufema,
iye anopa upenyu vanofamba mairi, 6Ndini Tenzi, ndakakudaidzira kuzoita zvinhu
chaizvo zvakarurama.
Ndakakubata ruoko ndikakuchengeta.
Iwe ndiwe wandakaita kuti uve
sechitenderano changu nendudzi dzavanhu,
chiedza kumarudzi avanhu,
7 kuzozarura maziso amapofu,
kuzoburitsa vasungwa mujeri rapasi pevhu,
kuburitsa mujeri vagere muzarima.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 27,1.2.3.13-14. (D – 1)

(D) – TENZI ndiye chiedza changu noruponeso rwangu.
1 TENZI ndiye chiedza changu noruponeso
rwangu. Ndiani wandingatye?
Paupenyu hwangu, TENZI ndiye diziro rangu.
Ndiani wandingatye?
2Kana vakaipa vondirwisa vachitaura zvakaipa
nezvangu. Mhandu navavengi vangu
vachadzadzarika vagowira pasi.
(D) – TENZI ndiye chiedza changu noruponeso rwangu.
3Kunyange ndikakombwa nehondo, mwoyo
wangu haungatyi,
kunyange hondo ikandimukira, kuvimba
kwangu nemi kucharamba kuripo. 13Ndinovimba kuti ndichaona kunaka
kwaTENZI, munyika yavapenyu.
14Tarisira muna TENZI, simba ushinge mwoyo.
(D) – TENZI ndiye chiedza changu noruponeso rwangu.

Kupemberera Shoko Rakanaka:

Mbiri norukudzo kunemi Kristu
Tinokutunidzai imi Mambo wedu! Imi moga
ndimi makatiitira tsitsi muutera hwedu.
Mbiri norukudzo kunemi Kristu

Shoko Rakanaka: Johani 12,1-11

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
1Mazuva matanhatu ePasika asati asvika Jesu akaenda kuBhetania kwaiva naRazaro waakanga amutsa muvafi. 2 Vakamuitira mabiko ikoko, Marita
ndiye aivashandira. Razaro ainge ari mumwe wavaidya naye pateburu. 3 Maria akatora hafu yerita
yamafuta anokosha enadhi chaiyoiyo, akazora
nawo tsoka dzaJesu akapukuta tsoka dzake nevhdzi
rake. Imba yakazara nokunhuwirira kwamafuta
iwayo.
Asi Judhasi mumwe wavadzidzi vake, uya akanga
achazomupandukira akati: 5 “Mafuta aya aregerereiko kutengeswa nemari yesirivha yedhenariusi, inoita mazana matatu yapihwa kuvarombo?” 6Akataura izvi kwete pamusana pokuti aiva nehanya
navarombo, asi pamusana pokuti aiva mbavha.
Sezvaakanga ari iye sahomwe aipota achitorawo
imwe.
7Jesu akati, “Muregei henyu, dai anga atoachengetera zvake zuva rokuvigwa kwangu. 8 Varombo
munavo nguva dzose, asi ini hamuneni nguva
dzose.”
9 Gungano guru ravaJudha parakanzwa kuti Jesu
akanga ariko, rakauya kwete pamusana paJesu
chete, asi kuzoonawo Razaro waakanga amutsa
kuvafi. 10Naizvozvo, vapristi vakuru vakarangana
kuurayawo Razaro. 11 Chikonzero chacho chiri
chokuti, nokuda kwake vaJudha vazhinji vakanga
vavakubva vachinotenda muna Jesu.
Shoko Rakanaka raTenzi.
MARCH 25TH 2024

MONDAY OF THE HOLY WEEK

FIRST READING
“He will not cry or lift up his voice, or make it heard in the street.”- (First song of the servant of the Lord)
ISAIAH 42: 1 – 7

Behold my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights; I have put my Spirit upon him, he will bring forth justice to the nations. He will not cry or lift up his voice, or make it heard in the street; a bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice. He will not fail or be discouraged till he has established justice in the earth; and the islands wait for his law. Thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth and what comes from it, who gives breath to the people upon it and spirit to those who walk in it: “I am the Lord, I have called you in righteousness, I have taken you by the hand and kept you; I have given you as a covenant to the people, a light to the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 27: 1, 2, 3, 13 – 14 (R.) 1a

R/.  The Lord is my light and my salvation.

The Lord is my light and my salvation;
whom shall I fear?
The Lord is the stronghold of my life;
whom should I dread? R/.

When those who do evil draw near
to devour my flesh,
it is they, my enemies and foes,
 who stumble and fall. R/.

Though an army encamp against me,
my heart would not fear.
Though war break out against me,
even then would I trust. R/.

I believe I shall see the Lord’s goodness
in the land of the living.
Wait for the Lord; be strong;
be stouthearted, and wait for the Lord! R/.

 
GOSPEL ACCLAMATION

Glory and praise to you, O Christ.
Hail, our King: you alone have had mercy on our failings!
Glory and praise to you, O Christ.
 

GOSPEL
“Let her keep it for the day of my burial.”
JOHN 12: 1 – 11

Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him there. Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at table.  Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume.  But Judas Iscariot, one of his disciples (he who was about to betray him), said, “Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?”  He said this, not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the moneybag he used to help himself to what was put into it.  Jesus said, “Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial.  For the poor you always have with you, but you do not always have me.” When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came, not only on account of him but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well, because on account of him many of the Jews were going away and believing in Jesus.

The Gospel of the Lord
GOSPEL REFLECTION: Expressing Your Love of God
March 25, 2024

Then Judas the Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, “Why was this oil not sold for three hundred days’ wages and given to the poor?”! John 12:4–5)

Jesus was with His disciples at the home of Lazarus, Martha and Mary. He regularly spent time at their home and was close to them. This meal took place just before Jesus entered into Jerusalem for the first Palm Sunday and Holy Week. It was six days before Jesus would die on the cross.

Recall that Lazarus had recently been raised from the dead by Jesus and also that Mary, Lazarus’ sister, was deeply devoted to Jesus and is recorded as the one who sat at His feet, while her sister Martha served. During this visit, Mary offered another act of devotion to Jesus when she anointed Him with “a liter of costly perfumed oil.” She offered Him an act of love and devotion. The Scripture passage above records Judas’ response as he also was at the meal. Jesus rebukes Judas and defends the act of devotion given by Mary, and the meal continues on.

One clear lesson this teaches us is that nothing is too good for our Lord. It’s true that we must do our part to help care for the poor, but Jesus’ response to Judas is quite interesting. He says, “Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me.” Jesus was not downplaying the importance of caring for the poor; He was emphasizing the importance of offering acts of love and devotion to Him.

As we enter into this the holiest week of the year, we are given this image of Mary lavishing upon Jesus this liter of costly perfumed oil as a way of inviting us to do the same. Though we serve Christ in others who are in need, we must also seek to regularly offer Him devotion and love directly, even in ways that others may think is excessive. Honoring Him, expressing our love, spending time with various devotions, praying for extended periods of time, and even offering Him our financial resources are all ways in which we give Jesus the glory that is due Him.

Reflect, today, upon ways in which you can imitate this act of loving devotion offered by Mary to Jesus. In what ways can you pour forth in an abundant way your time, money, talents, and energy upon our Lord? How can you best express your devotion to Him this Holy Week? Seek out ways to do this directly for the one and simple reason that you love our Lord and want to express that love this week.

PRAYER:
My glorious Jesus, You are worthy of all praise and honor. You are worthy of our deepest devotion and love. As I enter into this Holy Week, I pray that it will be a time in which I may express my deepest love for You. Help me to pour forth that love in abundance this week so as to show You the glory and praise You deserve. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: