Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 24.05.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 24.05.24

Share

JAMES 5: 9 – 12

Do not grumble, brethren, against one another, that you may not be judged; behold, the Judge is standing at the doors. As an example of suffering and patience, brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we call those happy who were steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no be no, that you may not fall under condemnation.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 103: 1 – 2, 3 – 4, 8 – 9, 11 – 12 (R.) 8a

R/. The Lord is compassionate and gracious.

Bless the Lord, O my soul,
and all within me, his holy name.
Bless the Lord, O my soul,
and never  forget  all his benefits. R/.

It is the Lord who forgives all your sins,
who heals every one of your ills,
who redeems your life from the grave,
who crowns you with mercy and compassion. R/.

The Lord is compassionate and gracious,
slow to anger and rich in mercy.
He will not always find fault;
nor persist in his anger forever. R/.

For as the heavens are high above the earth,
so strong his mercy for those who fear him.
As far as the east is from the west,
so far from us does he remove our transgressions. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
John 17: 17ba

Alleluia.
Your word, O Lord, is truth; sanctify us in the truth.
Alleluia.

GOSPEL        
“What God has joined together, let not man put asunder.”
MARK 10: 1 – 12

At that time: Jesus went to the region of Judea and beyond the Jordan, and crowds gathered to him again; and again, as his custom was, he taught them. And Pharisees came up and in order to test him asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife?” He answered them, “What did Moses command you?” They said, “Moses allowed a man to write a certificate of divorce, and to put her away.” But Jesus said to them, “For your hardness of heart he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, ‘God made them male and female.’ ‘For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder.” And in the house the disciples asked him again about this matter. And he said to them, “Whoever divorces his wife and marries another, commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.”

The Gospel of the Lord.

GOSPEL REFLECTION’ Resolving Conflict
May 24, 2024

Jesus came into the district of Judea and across the Jordan. Again crowds gathered around him and, as was his custom, he again taught them. The Pharisees approached him and asked, “Is it lawful for a husband to divorce his wife?” They were testing him. (Mark 10:1–2)

Notice the contrast above. The crowds gathered around Jesus to listen to Him. Clearly, they were coming to faith. But the Pharisees came to Jesus to test Him. They did not come in faith; they came with jealousy and envy and were already seeking to trap Him. The question they proposed was a trick question, not an honest attempt at communication with our Lord. They presumed that however Jesus answered the question, some people would be offended. The Pharisees were ready to stir things up, since so many were flocking to Jesus. Also, the Pharisees wanted to find fault with Jesus’ answer so as to show that He opposed the Law of Moses. But Jesus’ answer was perfect.

Much could be said about the content of Jesus’ answer. He clearly supports the indissolubility of marriage. He states that “what God has joined together, no human being must separate.” He adds: “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.” For those who have suffered through a divorce, it is important to prayerfully ponder this teaching from our Lord. It is also important to work with the Church Tribunal to examine the marriage in the light of truth so that a determination can be made about the validity or invalidity of the marriage bond. With that said, the approach that both the crowds and the Pharisees took toward Jesus also teaches us an important lesson about communication, not only with God but also with one another. This is a lesson that is especially important for married couples to learn.

Think about your own approach to communication. When you struggle with conflict with another, how do you resolve it? How do you bring your questions and concerns to your spouse? The crowds came to Jesus to listen and understand. The reward was the gift of faith in that they received a deeper knowledge of Who Jesus was. The Pharisees, however, came to Jesus with the intent of finding fault with Him. And though it is obviously foolish to take this approach with our Lord, it is also foolish to do so with another, especially a spouse.

Use the above approaches of the crowds and the Pharisees to think about how you come to others with your questions and concerns. When there is some conflict or misunderstanding, do you come with an open mind and heart, seeking to understand and resolve the question? Or do you come with a loaded question so as to trap and find fault with the other? So many conflicts in life with others, especially among spouses, could be resolved if the goal of any conversation was simply to understand the other person, not trap them or find fault with them. This is hard for many people to do and requires much humility and openness.

Reflect, today, upon any relationship with which you are currently struggling. Reflect, especially, upon whether your approach to communication with that person is more like the crowds or more like the Pharisees. Commit yourself to the approach of seeking open and honest communication and you will find that this commitment brings true resolution, peace and unity.

PRAYER:
Lord of all truth, You desire that I always come to You with sincerity, honesty and humility, seeking resolution to every internal question and conflict I face. You call me to approach others with this same depth of communication. Give me the grace to always seek the unity and truth that result in peace of mind and heart. Jesus, I trust in You.

Chishanu 24 Chivabvu – May;

Vhiki 7 regore –

Chiverengo chokutanga:
Jemusi 5,9-12

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yaJemusi
9 Musanyunyutirane, hama dzangu, kuti murege
kutongwa. Hoyo mutongi wotosvika, ava pamisuo.
10Hama dzangu, torai; vaporofita vaitaura muzita
raTenzi somuenzaniso wokutambudzika, uye wokuita mwoyo murefu. 11 Inga wani tinoti
vakakomborerwa vakatirira. Inga makanzwa
kutirira kwaJobhu mukaona chinangwa chaTenzi,
kuti Tenzi ane ngoni netsitsi zvakadii.
12 Asi kupfuura zvose, hama dzangu musapike
nedenga, kana nenyika, kana nokupika kupi zvako.
Regai hongu wenyu angova, hongu uye, kwete
wenyu angova kwete, kuti murege kupiwa mhosva.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 103,1-2.3-4.8-9.11-12. (D – 8)

(D) – TENZI ane tsitsi nengoni,
ane mwoyochena wakawanda.
1 Rumbidza TENZI iwe mweya wangu uye zvose
zviri mandiri, rumbidzai zita rake rinoera.
2 Rumbidza TENZI iwe mweya wangu;
usakanganwe zvikomborero zvake zvose.
(D) – TENZI ane tsitsi nengoni,
ane mwoyochena wakawanda.
3 Iye anoregerera uipi hwako hwose;
anokurapa zvirwere zvako zvose,
4 anokununura kuti urege kuenda kuguva.
Pamusoro pazvose, anokuitira mwoyochena
netsitsi.
(D) – TENZI ane tsitsi nengoni,
ane mwoyochena wakawanda.
TENZI ane tsitsi nengoni,
haakurumidzi kushatirwa uye ane
mwoyochena wakawanda.
9 Haarambi achingotsiura
kana kuramba akashatirwa.
(D) – TENZI ane tsitsi nengoni,
ane mwoyochena wakawanda.
11 Sokukwira kwakaita denga kubva pasi,
ndokukura kwakaita mwoyochena wake kuna
vanomutya.
12 Sokutaramukana kwakaita kumabvazuva
nokumadokero, ndokutaramutsa kwaanoita
zvikanganiso zvedu kubva kwatiri.
(D) – TENZI ane tsitsi nengoni, ane
mwoyochena wakawanda.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 17,17b+a

Areruya, Areruya. Izwi renyu Tenzi ichokwadi. Itai kuti tive vatsvene muchokwadi.
Areruya.

Shoko Rakanaka: Mariko 10,1-12

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
1 Jesu akasimuka ndokuenda kudunhu reJudhea
nokumhiri kwaJorodhani. Mapoka avanhu akamuunganira zvakare akavadzidzisazve sezvaaigaroita. 2 Zvino vaFarisei vakazouya kwaari vakamubvunza,
kuri kumuedza zvavo vachiti, “Murume anobvumirwa here kuramba mukadzi wake?” 3 Jesu
akavapindura achiti, “Ko, Mosesi akakutemerai
zvipi?” 4 Ivo vakati, “Mosesi akatibvumira kuti
murume anyorere mukadzi tsamba yegupuro obva
amudzinga.”
5 Asi Jesu akati kwavari, “Akakunyorerai mutemo
wakadai pamusana poukukutu hwemwoyo yenyu.
6 Asi kubva pakutanga kwokusikwa kwezvinhu,
Mwari wakavasika vari munhurume nomunhukadzi. 7 Nechikonzero ichochi, murume anosiya
baba naamai vake, achibva abatanidzwa nomukadzi
wake. 8 Vaviri ava vachiva muviri mumwechete.
Naizvozvo havachisiri vaviri asi vava nyama
imwechete. 9 Naizvozvo, chabatanidzwa naMwari
ngachirege kuparadzaniswa nomunhu.”
10 Kuzoti vava kumba, vadzidzi vakamubvunza
zvakare nezvenyaya iyi. 11 Akati kwavari, “Ani naani
anoramba mukadzi wake achiroora mumwe, anoita
upombwe uye achimutadzira. 12 Mukadziwo
akaramba murume wake achitorana nomumwe
murume anoita upombwe.”
Shoko Rakanaka raTenzi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: