Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 24.03.24

Local News

Catholic Daily Liturgical Guide 24.03.24

Share

Svondo 24 Kurume – March;

Svondo yeMirara neyoKutambudzika kwaTenzi
Zviverengo zvedungwerungwe

Shoko Rakanaka: Mariko 11,1-10

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
1 Jesu navadzidzi vake zvavakanga vava kusvika
pedyo neJerusaremu, vakasvika kuBhetifage
neBhetania paGomo reMiorivhi; akatuma vamwe
vavadzidzi vake vaviri 2 achivati, “Endai mumusha
wakatarisana nemi. Muchangopindamo muchawana gondora redhongi, rakasungirirwa, risina
kumbotasvwa nomunhu. Risunungurei muuye
naro. 3 Kana munhu akakutii, ‘Muri kuzviitirei?’
Muudzei kuti Tenzi ari kurida; acharidzosa
nokukurumidza.”
4Vakaenda, vakandowana gondora redhongi rakasungirirwa pamusuo nechapanze pedyo nomugwagwa, vakarisunungura. 5Vamwe vakanga vamirepo vakati kwavari, “Ko, ndoochii chamavakuita,
kusunungura gondora iri redhongi?” 6Vakavaudza zvakanga zvataurwa naJesu, ndokubva vovarega
vachienda zvavo.
7 Zvino vakaenda negondora redhongi riya kuna
Jesu, vakawarira hanzu dzavo pamusoro paro,
akabva aritasva. 8Vazhinji vakawarira hanzu dzavo
munzira, vamwe vakawarira mapazu anamashizha
avakatemha muminda. 9Zvino vaifamba vari mberi
navaimutevera vakadaidzira vachiti;
“Hosana! Ngaarumbidzwe iye anouya muzita
raTenzi!
10Ngahurumbidzwe umambo hwababa vedu
Dhavhidhi huri kuuya!
Hosana kumusorosoro!”

Shoko Rakanaka raTenzi.

kana

Shoko Rakanaka: Johani 12,12-16

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
Gungano guru ravanhu rakanga rauya kuzuva
guru, rakanzwa kuti Jesu ari kuuya kuJerusaremu.
13Nokudaro vakakwanhura mapazi omurara vakaenda kundomugamuchira vachidaidzira vachiti,
“Hosana! Ngaarumbidzwe iye anouya muzita
raTenzi! Ndiye mambo weIsiraeri.”
14 Jesu akawona chigondora chedhongi akachitasva
sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi
15 “Usatye zvako iwe mukunda weZioni.
Tarisa uone mambo wako ari kuuya,
akatasva pachigondora chedhongi.”
16Pakutanga vadzidzi vake, izvi havana kuzvinzwisisa. Asi Jesu paakawana mukurumbira wake,
ndopavakayeuka kuti izvi zvakambenge zvakanyorwa nezvake, uye kuti ndizvo zvakanga zvaitika
kwaari.
Shoko Rakanaka raTenzi.

Zviverengo zvapaMisa

Chiverengo chokutanga:
Isaya 50,4-7

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Isaya
Muranda waTenzi anoti:
4Tenzi Mwari akandipa muromo wakadzidziswa
kuti ndizive kusimbaradza neshoko
vakarukutika.
Mangwanani oga oga anondimutsa.
Anondimutsa kuti nzeve yangu iite
seyomudzidzi.
5Tenzi Mwari akazarura nzeve dzangu,
ini handina kupanduka kana kufuratira.
6 Ndakarega vanhu vachindirova musana,
ndikatendeutsira matama angu kune
vaindidzura ndebvu Handina kuvanza chiso changu pamusana
penyadzi kana nokupfirwa mate.
7 Sezvo Tenzi Mwari anondibatsira naizvozvo
handimbopazana musoro,
ndokusaka ini ndakaruma shaya uye
ndinoziva kuti handizombonyadziswa.Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 22,7-8.16-17.18-19.22-23. (D – 1)

(D) – Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?
7Vose vanondiona vanondisveeredza;
vanondimonyera muromo, vachizunguza
musoro.
8 “Akazviturira kuna TENZI, ko ngaachimuponesa; ngaachimununuraka nokuti anomuda.”
(D) – Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?
16Chikwata chavakaipa chakanditenderedza;
vabaya maoko angu namakumbo angu,
17ndavakutokwanisa kuverenga mapfupa angu
ose;
vanondinan’anidza vachinyatsondiongorora.
(D) – Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko
18Vari kugoverana zvavo zvipfeko zvangu;
hanzu dzangu varikutodziitira chin’ange.
19Asi imi TENZI regai kuva kure;
imi simba rangu kurumidzai kuzondibatsira.
(D) – Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?
22 Iniwo ndichaparidza zita renyu kuhama dzangu,
mukati mesangano ndichakurumbidzai.
23 Imi munotya TENZI murumbidzei,
imi mose vana vokwaJakobho, murumbidzei.
(D) – Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?

Chiverengo chechipiri:
VaFiripi 2,6-11

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yaPauro kuvaFiripi
Hama dzangu,
6 Kunyange zvake Jesu akanga ari zvimwechetezvo
naMwari, haana kuti ndoramba ndakangoomerana nokuenzana naMwari ikoko.
7 Asi akazvidurura zvokuzvikwengura iye
pachake, akatora chimiro chomuranda,
akaberekwa akangoitawo zvakangoita vanhu.
8 Ava munhu kudaro,
akazvidukupisa akateerera kudzamara pakufa,
rufu rwomuchinjikwa 9 Naizvozvo Mwari akamusimudzirawo
pamusorosoro, akamupa zita rapamusorosoro
kupfuura mazita ose;
10 zvokuti kuremekedza zita raJesu, mabvi ose
avari kudenga, navari pasi pano, navari pasi
penyika, anofanira kumupfugamira,
11 uye kuti rurimi rumwe norumwe rutaure
pachena kuti Jesu ndiTenzi,
kuitira kuti Mwari Baba varumbidzwe.
Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
VaFiripi 2,8-9

Ruponeso nembiri, namasimba ndezvaTenzi Jesu Kristu
Kristu akazvidukupisa akateerera kudzamara
pakufa, rufu rwomuchinjikwa. Naizvozvo Mwari
akamusimudzirawo pamusorosoro, akamupa
zita rapamusorosoro kupfuura mazita ose.
Ruponeso nembiri, namasimba ndezvaTenzi Jesu Kristu.

Shoko Rakanaka Roruponeso:
Mariko 14,1 – 15,47

Haano mashoko ekutambudzika kwaTenzi
wedu Jesu Kristu akanyorwa naMariko
M – Muverengi; V – Vamwe; + Jesu

M – 1Zvino kwanga kwangosara mazuva maviri
kuti Pasika namazuva makuru eZvingwa
Zvisina Mbiriso zvisvike. Vapristi vakuru
nenyanzvi dzoMutemo vakanga vachitsvaka
nzira yokumusunga nayo zvisina tsarukano
kuti vagomuuraya. 2Vaiti,
V – Kwete pamazuva makuru, nokuti pangadaro
pakaita bongozozo ravanhu.
M – 3Zvino Jesu zvaakanga agere pakudya mumba
maSimoni wamaperembudzi kuBhetania,
kwakauya mumwe mukadzi nechinu chomunyakwe wearabhasita, chiine mafuta okuzora
aiva enadhi chaiyo, anokosha kwazvo.
Akabedura chinu chiya, akadira mafuta
mumusoro maJesu. 4Pakava navamwe
vakanyunyuta nazvo vachiti,
Mafuta aya atambisirweiko kudai? 5Mafuta
aya angadai atengeswa madhenari anodarika
mazana matatu, mari yacho ichipiwa varombo.
M – Vakapopotera mukadzi.
6Asi Jesu akati,

 • – Siyanai naye; munomunetserei? Inga aita
  chinhu chakanakisa wani kwandiri.
  7Varombo munavo nguva dzose wani.
  Pamunenge madira zvenyu munogona
  kuvaitira zvakanaka, asi ini hamuneni nguva dzose. 8Aita zvaagona; afanozora muviri
  wangu mafuta kuitira kuvigwa kwangu.
  9Zvechokwadi chaizvo ndinoti kwamuri,
  kwose kwose kuchaparidzwa shoko iri
  rakanaka pasi pose, zvaaita zvichataurwawo
  sechinhu chokumuyeuka nacho.
  M – 10 Zvino Judhasi Isikarioti, mumwe wavane
  gumi navaviri akaenda kuvapristi vakuru
  kuti amutengese kwavari. 11Pavakazvinzwa,
  vakafara vakavimbisa kumupa mari. Akatsvaka nguva yakanaka yokumutengesa nayo.
  12Pazuva rokutanga reChingwa Chisina
  Mbiriso, musi wavaibaya hwayana yePasika,
  vadzidzi vake vakati kwaari,
  V – Ndokupi kwamunoda kuti tiende
  kundokugadzirirai kuti mudyire Pasika?
  M – 13Akatuma vadzidzi vake vaviri, achiti
  kwavari,
 • – Endai muguta. Muchasanganidzana nomurume akatakura chirongo chemvura. Muteverei. 14Maanenge apinda imomo, bvunzai
  muridzi wemba kuti zvanzi nomudzidzisi,
  ‘Ko, imba yavayeni mandichadyira Pasika
  navadzidzi vangu iripi?’ 15 Iye achakuratidzai
  imba huru yapamusoro, makanyatsorongedzwa yakagadzirwa. Tigadzirirei imomo
  M – 16Vadzidzi vaya vakaenda. Vakasvika muguta
  vakasvikowana sezvaakanga avataurira,
  ndokugadzirira Pasika. 17Ava manheru,
  akauya navane gumi navaviri. 18Pavakanga
  vagere pakudya Jesu akati,
 • – Zvechokwadi ndinoti kwamuri, mumwe
  wenyu ari kudya neni, achanditengesa.
  M – 19Vakatanga kusuruvara. Mumwe nomumwe
  akati kwaari,
  V – Ndini here?
  M – 20 Iye ndokuti kwavari,
 • – Ndomumwe wavane gumi navaviri wandiri
  kuseva naye mundiro. 21Nokuti, zvechokwadi,
  Mwanakomana womunhu anoenda
  sokunyorwa kwazvakaitwa nezvake. Asi
  zvichamuwana munhu uyo anotengesa
  Mwanakomana womunhu, zvaitova nani dai
  munhu iyeyo asina kuzvarwa zvake.
  M – 22Zvino zvavakanga vari pakudya, akatora
  chingwa, akatenda, ndokuchimedura,
  akachipa kwavari achiti,
 • – Gamuchirai; uyu muviri wangu.
  M – 23Akatorawo mukombe akatenda, ndokuupa
  kwavari, vakanwa vose. 24Akazoti kwavari,
 • – Iri iropa rangu rechitenderano, rinodeurirwa
  vazhinji. 25Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handichazonwizve waini yomugirepisi
  kusvikira zuva randichanwa yava waini itsva
  muumambo hwaMwari.
  M – 26Kuzoti vaimba rumbo vakabuda voenda
  kugomo reMiorivhi.
  27 Jesu akazoti kwavari,
 • – Mucharasiswa mose, nokuti zvakanyorwa
  zvichinzi, ‘Ndicharova mufudzi, hwai dzigopararira.’ 28Asi mushure mokunge ndamutswa, ndichafanokutungamirirai kuGarirea.
  M – 29Pita akati kwaari,
  V – Kunyange vamwe vose vangarasiswe zvavo
  asi ini kwete.
  M – 30 Jesu ndokuti kwaari,
 • – Zviro kwazvo ndinoti kwauri, ihwo usiku
  hwanhasi, iwe uchandiramba katatu jongwe
  risati rarira kaviri.
  M – 31Asi iye akabva atosimbisisa kwazvo achiti,
  V – Kana zvazvo ndikanzi ndife nemi
  handimbokurambai.
  M – Vamwe vose vakadarowo.
  32Vakaenda panzvimbo inonzi Getsemani.
  Jesu akati kuvadzidzi vake,
 • – Garai pano, ini ndimbonamata
  M – 33Akatora Pita, naJemusi naJohani. Akatanga kubatwa nokutya kukuru nokusuruvara.
  34Akati kwavari,
 • – Ini ndadumbirwa zvokunge ndichafa zvangu.
  Sarai pano murindire.
  M – 35Akaenda mberi zvishoma ndokubva awira
  pasi, akanamata, kuti kana zvichigoneka, zvaizoitika nguva iyi zvimupfuure zvake. 36Akati,
 • – Abba, baba, kwamuri zvose zvinogoneka,
  bvisai mukombe wamatambudziko uyu
  pandiri, asi kusave kuda kwangu, asi kuda
  kwenyu.
  M – 37Akadzoka akavawana vatokotsira ndokuti
  kuna Pita,
 • – Nhai Simoni, watokotsira zvako here?
  Watadza kugarira kweawa imwechete?
  38Rindirai munamate kuti murege kupinda
  mukuedzwa. Mweya unoda zvawo asi muviri
  wakarukutika.
  M – 39Akasudurukazve, akanamata achitaura mazwi mamwecheteyo. 40Akadzokazve ndokuvawana vakotsira, nokuti hope dzakanga dzavabata zvikuru uye vakashaya chokumupindura.
  41Akadzokazve kechitatu akati kwavari,
 • – Muchiri kungokotsira zvenyu nokuzorora
  nhai? Zvakwana. Nguva yatosvika. Mwanakomana womunhu ava kuzoiswa mumaoko
  avatadzi. 42Simukai tiende, houno anondipandukira wava kusvika.
  M – 43Pakarepo paakanga achiri kutaura, Judhasi
  mumwe wavane gumi navaviri akabva asvika
  aine chikwata chavanhu vakanga vaina
  mapakatwa netsvimbo, vachibva kuvapristi
  vakuru nenyanzvi dzoMutemo navakuru
  vakuru. 44Zvino mupanduki uya akanga
  avapa chiratidzo chokuti,
  V – Wandinotsvoda ndiyeyo, mubatei muende
  naye makamuchengetesa.
  M – 45Naizvozvo kuzoti asvika, akabva aenda
  kwaari oti,
  V – Tikukwaziseika Mudzidzisi,
  M – ndokumutsvoda. 46Vakabva vati Jesu dzvi,
  kumubata. 47Zvino mumwe wavakanga
  vamirepo akati bakatwa rake wee, ndokuvaura nzeve yomuranda womupristi mukuru,
  akamudimura nzeve. 48 Jesu akati kwavari,
 • – Nhaimi inga matouya namapakatwa
  netsvimbo sokunge muri kuzobata gororo?
  49Zuva nezuva ndainge ndinemi muTemberi
  ndichidzidzisa asi hamuna kundibata? Regai
  Magwaro azadzikiswe.
  M – 50Vose vakabva vamusiya votiza
  51Mumwe mukomana akamutevera akafuka
  jira rerineni chete pamuviri wake.
  Vakamubata, 52 asi akasiya jira riya rerineni
  otiza asina chaakapfeka.
  53Vakaenda naJesu kumupristi mukuru.
  Vapristi vakuru vose, navakuru vakuru nenyanzvi dzoMutemo vakanga vatounganako.
  54Pita akamutevera ari chinhambwe
  kudzamara paruvanze rwomupristi mukuru.
  Akagara namapurisa achidziya moto.
  55Vapristi vakuru nedare rose vakatsvaka
  uchapupu hwemhosva yavangape Jesu kuti
  vamuuraye. Asi vakahushaya. 56Nokuti vazhinji vakamupupurira zvenhema. Uchapupu
  hwavo hwakatadza kuwirirana. 57Vamwe
  vakasimuka vakamurevera nhema vachiti,
  V – 58Takamunzwa achiti,
 • – ‘Ndichapaza Temberi iyi yakavakwa
  namaoko, ndigovaka, namazuva matatu,
  imwe isina kuvakwa namaoko.’
  M – 59Asi kunyange zvakadaro, uchapupu hwavo
  hauna kuwirirana.
  60 Ipapo mupristi mukuru akasimuka
  pamberi pavo akabvunza Jesu achiti,
  V – Hauna mhinduro here panazvose zvavari
  kukupomera? Ko, mhosva dzauri kupomerwa navanhu ava ndedzi?
  M – 61Asi Jesu akaramba akanyarara, haana
  kumbopindura chinhu. Mupristi mukuru
  akamubvunza zvakare achiti,
  V – Ndiwe Mesia here, Mwanakomana waNyakurumbidzwa?
  M – 62 Jesu akati,
 • – Hongu ndini; muchaona Mwanakomana
  womunhu agere kurudyi rwaSamasimbaose,
  achiuya ari mumakore edenga.
  M – 63 Ipapo mupristi mukuru akabvarura hanzu
  dzake akati,
  V – Tichadireizve zvapupu? 64Manzwa kushonha
  kwake Mwari. Munotii nazvo?
  M – Vose vakati, “Ane mhosva, anofanira kuti
  afe.” 65Vamwe vakatanga kumupfira mate
  vachimufukidza kumeso, nokumurova
  nembama vachiti,
  V – Porofita.
  M – Mapurisawo akamugama nembama.
  66 Izvozvo Pita akanga ari nechapasi, paruvanze. Mumwe musikana webasa womupristi
  mukuru akasvikapo. 67Zvaakaona Pita
  achidziya moto, akamutarisa akati,
  V – Newewo wanga una Jesu weNazareti.
  M – 68Asi iye akazviramba achiti
  V – Handizivi, kana kunzwisisa zvauri kutaura.
  M – Akabvapo akaenda kusuo guru. 69Zvakare
  musikana webasa uya zvaakamuona akatangazve kutaurira vakanga vamirepo achiti,
  V – Murume uyu mumwe wavo.
  M – 70Asi iye akazvirambazve. Kwapera
  chinguvana chidukuduku, vaya vakanga
  vamirepo vakatizve kuna Pita,
  V – Zvechokwadi uri mumwe wavo iwe, nokuti
  uri wokuGarirea.
  M – 71 Ipapo Pita akatanga kuzvirengerera
  rushambwa achipika achiti,
  V – Handimuzivi munhu uyu wamuri kutaura.
  M – 72Pakarepo jongwe rakabva rakukuridza
  kechipiri. Ipapo Pita akayeuka zvakanga
  zvataurwa naJesu zvokuti,
 • – Jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba
  katatu.
  M – Akabva atanga kuchema zvinosiririsa.
  1Kuzoti kwangoedza, vapristi vakuru vakagara dare navakuru vakuru vavaJudha,
  nenyanzvi dzoMutemo neDare guru rose.
  Vakasunga Jesu, ndokuenda naye kundomuturira kuna Pirato. 2Pirato akamubvunza
  achiti
  V – Ndiwe Mambo wavaJudha here?
  M – Iye akapindura achiti,
 • – Inga matozvireva wani.
  M – 3Vapristi vakuru vakamupomera mhosva
  zhinji. 4Pirato akamubvunzazve achiti,
  V – Ko, hauna chaunopindura here? Inzwa kuti
  vanokupomera mhosva dzakawanda sei?
  M – 5Asi Jesu haanazve chaakapindura kwete,
  zvokuti Pirato akashamiswa.
  6Nguva dzose, pamazuva makuru aya, Pirato
  aivasunungurira musungwa mumwechete
  wavainge vakumbira. 7Mukati mavapanduki
  vaiva mujeri, vakanga vauraya munhu
  muchimurenga, maiva nomumwe murume
  ainzi Bharabhasi.
  8Kuzoti mhomho yavanhu yakwira kwaPirato, yakatanga kumukumbira kuti avaitire
  zvaaisimbovaitira. 9Zvino Pirato akavabvunza achiti,
  V – Ko, munoda kuti ndikusunungurirei mambo
  wavaJudha here?
  M – 10Nokuti akanga azviona kuti vapristi vakuru
  vakanga vaturira Jesu kwaari pamusana
  peshanje.
  11Asi vapristi vakuru vakapesvera vanhu kuti
  avasunungurire zvavo Bharabhasi. 12Pirato
  akapindurazve achiti
  V – Ko, ndoitei nowamunoti mambo wavaJudha?
  M – 13Vakadaidzirazve vachiti,
  V – Muroverei pamuchinjikwa.
  M – 14Pirato ndokuti kwavari,
  V – Nemhaka yeiko? Akapara mhosva yei?
  M – Vakabva vatonyanya kudaidzira vachiti,
  V – Muroverei pamuchinjikwa.
  M – 15Zvino Pirato zvaaida kufadza mhomho
  yavanhu, akavasunungurira Bharabhasi. Asi
  mushure mokurova Jesu, akamuturira
  kwavari kuti aroverwe pamuchinjikwa.
  16Masoja akaenda naJesu munhandare, mumuzinda womutongi wacho wainzi Pretoriumu, vakaunganidza boka rose ramasoja.
  17Vakazomupfekedza hanzu yoruvara
  rwehute, ndokuruka chiremba cheminzwa,
  vakachidzika paari. 18Vakazotanga kumukwazisa vachiti,
  V – Kwaziwaika mambo wavaJudha!
  M – 19Vaimurova musoro norutsanga, vachimupfira mate nokumupfugamira vachimukudza. 20 Pavakapedza kumuita chiseko,
  vakamubvisa hanzu yoruvara rwehute iya,
  vomupfekedza hanzu dzake, ndokuenda
  naye kundomurovera pamuchinjikwa 21Vakamanikidza mumwe murume aipfuura
  naipapo achibva kumaruwa, ainzi Simoni
  wokuSairini, baba vaArekizanda naRufusi,
  kuti atakure muchinjikwa wake. 22Vakasvika
  naJesu kunzvimbo inonzi Gorogota, zvinoreva kuti nzvimbo yeDehenya, 23 vakamupa
  waini yakasanganiswa nemura, asi akaramba
  kuinwa. 24Vakamurovera pamuchinjikwa,
  vakagoverana hanzu dzake vachiita chin’ange, kuti vaone kuti mumwe nomumwe wavo
  achatorei. 25Yakanga iri awa yechipfumbamwe yamangwanani pavakamurovera
  pamuchinjikwa. 26Chikwangwani chechiga
  chemhosva yaakapomerwa chaiti, “MAMBO
  WAVAJUDHA.” 27Pakanga pakaroverwa
  pamwepo naye makororo maviri, akati
  rimwe kurudyi rimwe kuruboshwe rwake.
  29Vanhu vaipfuura nepo vakamuseka
  vachidzungudza musoro vachiti,
  V – Aha, ndiweka unopaza Temberi uchiivakazve
  namazuva matatu, 30 chizviponesaka,
  uburuke pamuchinjikwa ipapo!
  M – 31Saizvozvowo, vapristi vakuru nenyanzvi
  dzoMutemo vakamusveeredza vachitaurirana vachiti,
  V – Akaponesa vamwe asi haagoni kuzviponesa
  iye pachake. 32Kristu! Mambo wavaIsiraeri! Ngaaburuke iye zvino pamuchinjikwa kuti
  tione tigotenda.
  M – Navaya vakanga vakaroverwa pamuchinjikwa pamwe naye vakamunyombawo.
  33Zvino paawa yegumi nechipiri yamasikati,
  nyika yose yakati rima tiba kusvikira paawa
  yechitatu yamasikati. 34Neawa yechitatu
  yamasikati, Jesu akadaidzira nezwi guru
  achiti,
 • – Eroi, Eroi, rama sabhakitani?
  M – Zvinoreva kuti, “Mwari wangu, Mwari
  wangu, mandisiyireiko?”
  35Zvino vamwe vakanga vamirepo
  vachizvinzwa vakati,
  V – Inzwai, ari kudaidza Eriya.
  M – 36 Ipapo mumwe akamhanya akanyika
  chifovefove muwaini inovava dzamara
  chazara, ndokuchitungirira parutsanga,
  ndokumupa kuti anwe vachiti,
  V – Mirai tione kana Eriya achiuya
  kuzomuburutsa.
  M – 37 Ipapo Jesu akadaidzira nezwi guru
  ndokubva afa.
  (Ngatipfugamei – Vanhu vanopfugama)
  Zvino jira rokudzikatirisa romuTemberi
  rakabvaruka napakati, kubvira kumusoro
  kusvikira pasi. 39Kuzoti mutungamiri
  wezana akanga amirepo akatarisana naye
  aona kufa kwaakaita akati,
  V – Zvechokwadi munhu uyu anga ari
  Mwanakomana waMwari.
  Pakangawo paina madzimai akanga
  akatarira ari chinhambwe. Vamwe vaiva
  mukati mavo ndavana Maria Magadharena,
  naMaria amai vaJemusi muduku, naJosesi,
  naSarome, vaimutevera achiri kuGarirea,
  vachimushandira, namamwe madzimai
  mazhinji akanga akwira naye kuJerusaremu.
  Zvino kuzoti ava manheru, zvarakanga riri
  zuva rokugadzirira, ndiko kuti zuva rapamberi peSabata, kwakauya Josefi weArimatia, aiva mumwe wamakurukota airemekedzwa. Iyewo pachake aimirira umambo
  hwaMwari. Akatsunga mwoyo ndokuenda
  kuna Pirato, akamukumbira chitunha chaJesu. Pirato akashamiswa kuti atofa kare.
  Akadana mutungamiri wezana, akamubvunza kuti afa here kare? Paakazvinzwa,
  zvichibva kumutungamiri wezana kuti Jesu
  afa, akabvumira Josefi kutora chitunha.
  Josefi akatenga fuko rerineni, akaturunura Jesu omuputira nefuko riya rerineni, ndokumuradzika muguva rakanga rakacherwa
  mudombo. Akazokungurutsirawo dombo
  pamusuo weguva. Zvino vana Maria Magadharena, naMaria amai vaJosesi, vakanyatsoona paakaradzikwa.

Shoko Rakanaka raTenzi
MARCH 24TH 2024.

PALM SUNDAY(PASSION SUNDAY).

FIRST READING
“I hid not my face from shame, and I know I shall not be put to shame. ” Third song of the Servant of the Lord.
ISAIAH 50: 4 – 7

The Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him that is weary. Morning by morning he wakens, he wakens my ear to hear as those who are taught. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious, I turned not backward. I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who pulled out the beard; I hid not my face from shame and spitting. For the Lord God helps me; therefore I have not been confounded; therefore I have set my face like a flint, and I know that I shall not be put to shame.

The Word of the Lord.

 
RESPONSORIAL PSALM
Psalm 22: 8 – 9, 17 – 18a, 19 – 20, 23 – 24  (R.) 2a

R/. My God, my God, why have you forsaken me?

All who see me deride me;
they curl their lips, they toss their heads:
“He trusted in the Lord, let him save him;
let him release him, for in him he delights.” R/.

 For dogs have surrounded me;
a band of the wicked besets me.
They tear holes in my hands and my feet;
I can count every one of my bones. R/.

They divide my clothing among them,
they cast lots for my  robe.
But you, O Lord, do not stay afar off;
my strength, make haste to help me! R/.

I will tell of your name to my kin,
and praise you in the midst of the assembly;
“You who fear the Lord, give him praise;
all descendants of Jacob, give him glory;
revere him, all you descendants of Israel.” R/.

 
SECOND READING
“He humbled himself, and God has highly exalted him”
PHILIPPIANS 2: 6 – 11

Christ Jesus, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

The Word of the Lord.

 
GOSPEL ACCLAMATION
Philippians 2: 8b – 9

Glory and praise to you, O Christ.
Christ became obedient for us unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him: and bestowed on him the name which is above every name.
Glory and praise to you, O Christ.

GOSPEL
MARK 14:1 – 15:47

THE PASSION OF OUR LORD JESUS CHRIST ACCORDING TO MARK

Narrator: It was now two days before the Passover and the Feast of Unleavened Bread. And the chief priests and the scribes were seeking how to arrest Jesus by stealth and kill him, for they said,
 
Crowd: “Not during the feast, lest there be an uproar from the people.”
 
Narrator: And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly,
 
Crowd: “Why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than three hundred denarii and given to the poor.”
 
Narrator: And they scolded her. But Jesus said,
 
Jesus: “Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could; she has anointed my body beforehand for burial. And truly, I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her.”
 
Narrator: Then Judas Iscariot, who was one of the twelve, went to the chief priests in order to betray him to them. And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And he sought an opportunity to betray him. And on the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him,
 
Crowd: “Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover?”
 
Narrator: And he sent two of his disciples and said to them,
 
Jesus: “Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him, and wherever he enters, say to the master of the house, ‘The Teacher says, Where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?’ And he will show you a large upper room furnished and ready; there prepare for us.”

Narrator: And the disciples set out and went to the city and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. And when it was evening, he came with the twelve. And as they were reclining at table and eating, Jesus said,
 
Jesus:   “Truly, I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me.”
 
Narrator: They began to be sorrowful and to say to him one after another,
 
Disciple: “Is it I?”
 
Narrator: He said to them,
 
Jesus:   “It is one of the twelve, one who is dipping bread into the dish with me. For the Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born.”
 
Narrator: And as they were eating, he took bread, and after blessing it broke it and gave it to them, and said,
 
Jesus:   “Take; this is my body.”
 
Narrator: And he took a chalice, and when he had given thanks he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them,
 
Jesus:   “This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly, I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.”
 
Narrator: And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. And Jesus said to them,
 
Jesus:   “You will all fall away, for it is written, ‘I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.’ But after I am raised up, I will go before you to Galilee.”
 
Narrator: Peter said to him,
 
Peter:   “Even though they all fall away, I will not.”
 
Narrator: And Jesus said to him,
 
Jesus:   “Truly, I tell you, this very night, before the cock crows twice, you will deny me three times.”
 
Narrator: But he said emphatically:
 
Peter:   “If I must die with you, I will not deny you.”
 
Narrator: And they all said the same. And they went to a place called Gethsemane. And he said to his disciples,
 
Jesus:   “Sit here while I pray.”
 
Narrator: And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them,
 
Jesus:   “My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch.”
 
Narrator: And going a little farther, he fell on the ground and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him. And he said,
 
Jesus:   “Abba, Father, all things are possible for you. Remove this chalice from me.  Yet not what I will, but what you will.”
 
Narrator: And he came and found them sleeping, and he said to Peter,
 
Jesus:   “Simon, are you asleep? Could you not watch one hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”
 
Narrator: And again he went away and prayed, saying the same words. And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him. And he came the third time and said to them,
 
Jesus:   “Are you still sleeping and taking your rest? It is enough; the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going; see, my betrayer is at hand.”
 
Narrator: And immediately, while he was still speaking, Judas came, one of the twelve, and with him a crowd with swords and clubs, from the chief priests and the scribes and the elders. Now the betrayer had given them a sign, saying,
 
Judas Iscariot: “The one I will kiss is the man. Seize him and lead him away under guard.”
 
Narrator: And when he came, he went up to him at once and said,
 
Judas Iscariot: “Rabbi!”
 
Narrator: And he kissed him. And they laid hands on him and seized him. But one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. And Jesus said to them,
 
Jesus:   “Have you come out as against a robber, with swords and clubs to capture me? Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not seize me. But let the Scriptures be fulfilled.”
 
Narrator: And they all left him and fled. And a young man followed him, with nothing but a linen cloth about his body. And they seized him, but he left the linen cloth and ran away naked. And they led Jesus to the high priest. And all the chief priests and the elders and the scribes came together. And Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. And he was sitting with the guards and warming himself at the fire. Now the chief priests and the whole Council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found none. For many bore false witness against him, but their testimony did not agree. And some stood up and bore false witness against him, saying,
 
Crowd: “We heard him say, ‘I will destroy this temple that is made with hands, and in three days I will build another, not made with hands.’”
 
Narrator: Yet even about this their testimony did not agree. And the high priest stood up in the midst and asked Jesus,
 
High Priest: “Have you no answer to make? What is it that these men testify against you?”
 
Narrator: But he remained silent and made no answer. Again the high priest asked him,
 
High Priest: “Are you the Christ, the Son of the Blessed?”
 
Narrator: And Jesus said,
 
Jesus: “I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of Power, and coming with the clouds of heaven.”
 
Narrator: And the high priest tore his garments and said,
 
High Priest: “What further witnesses do we need? You have heard his blasphemy. What is your decision?”
 
Narrator: And they all condemned him as deserving death. And some began to spit on him and to cover his face and to strike him, saying to him,
 
Crowd: “Prophesy!”
 
Narrator: And the guards received him with blows. And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said,
 
Maid: “You also were with the Nazarene, Jesus.”
 
Narrator: But he denied it, saying,
 
Peter: “I neither know nor understand what you mean.”
 
Narrator: And he went out into the gateway and the cock crowed. And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders,
 
Maid: “This man is one of them.”
 
Narrator: But again he denied it. And after a little while the bystanders again said to Peter,
 
Crowd: “Certainly you are one of them, for you are a Galilean.”
 
Narrator: But he began to invoke a curse on himself and to swear,
 
Peter: “I do not know this man of whom you speak.”
 
Narrator: And immediately the cock crowed a second time. And Peter remembered how Jesus had said to him, “Before the rooster crows twice, you will deny me three times.” And he broke down and wept. And as soon as it was morning, the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole Council And they bound Jesus and led him away and delivered him over to Pilate. And Pilate asked him,
 
Pilate: “Are you the King of the Jews?”
 
Narrator: And he answered him,
 
Jesus: “You have said so.”
 
Narrator: And the chief priests accused him of many things. And Pilate again asked him,
 
Pilate: “Have you no answer to make? See how many charges they bring against you.”
 
Narrator: But Jesus made no further answer, so that Pilate was amazed. Now at the feast he used to release for them one prisoner for whom they asked. And among the rebels in prison, who had committed murder in the insurrection, there was a man called Barabbas. And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he usually did for them. And he answered them, saying,
 
Pilate: “Do you want me to release for you the King of the Jews?”
 
Narrator: For he perceived that it was out of envy that the chief priests had delivered him up. But the chief priests stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead. And Pilate again said to them,
 
Pilate: “Then what shall I do with the man you call the King of the Jews?”
 
Narrator: And they cried out again,
 
Crowd: “Crucify him.”
 
Narrator: And Pilate said to them,
 
Pilate: “Why? What evil has he done?”
 
Narrator: But they shouted all the more,
 
Crowd: “Crucify him.”
 
Narrator: So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas, and having scourged Jesus, he delivered him to be crucified. And the soldiers led him away inside the palace (that is, the governor’s headquarters), and they called together the whole battalion. And they clothed him in a purple cloak, and twisting together a crown of thorns, they put it on him. And they began to salute him,
 
Crowd: “Hail, King of the Jews!”
 
Narrator: And they were striking his head with a reed and spitting on him and kneeling down in homage to him. And when they had mocked him, they stripped him of the purple cloak and put his own clothes on him. And they led him out to crucify him. And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. And they brought him to the place called Golgotha (which means Place of a Skull). And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them, to decide what each should take. And it was the third hour when they crucified him. And the inscription of the charge against him read, “The King of the Jews.” And with him they crucified two robbers, one on his right and one on his left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying,
 
Crowd: “Aha! You who would destroy the temple and rebuild it in three days, save yourself, and come down from the cross!”
 
Narrator: So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying,
 
Crowd: “He saved others; he cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe.”
 
Narrator: Those who were crucified with him also reviled him. And when the sixth hour had come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice,
 
Jesus: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?”
 
Narrator: which means, “My God, my God, why have you forsaken me?” And some of the bystanders hearing it said,
 
Crowd: “Behold, he is calling Elijah.”
 
Narrator: And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed and gave it to him to drink, saying,
 
Soldier: “Wait, let us see whether Elijah will come to take him down.”
 
Narrator: And Jesus uttered a loud cry and breathed his last.
 
(all kneel and pause for a while)
 
Narrator: And the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom.  And when the centurion, who stood facing him, saw that in this way he breathed his last, he said,
 
Centurion: “Truly this man was the Son of God!”

Narrator: There were also women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of James the younger and of Joses, and Salome. When he was in Galilee, they followed him and ministered to him, and there were also many other women who came up with him to Jerusalem. And when evening had come, since it was the day of Preparation, that is, the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, a respected member of the council,   who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate and asked for the body of Jesus. Pilate was surprised to hear that he should have already died. And summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the corpse to Joseph. And Joseph bought a linen shroud, and taking him down, wrapped him in the linen shroud and laid him in a tomb that had been cut out of the rock. And he rolled a stone against the entrance of the tomb. Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where he was laid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: