Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 23.05.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 23.05.24

Share

JAMES 5: 1 – 6

Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have rusted, and their rust will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure for the last days. Behold, the wages of the labourers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out; and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on the earth in luxury and in pleasure; you have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned, you have killed the righteous man; he does not resist you.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 49: 14 – 15c, 15d – 16, 17 – 18, 19 – 20 (R.) Mt 5: 3

R/. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

This is the way of the foolish,
the outcome of those pleased with their lot:
like sheep they are driven to the grave,
where death shall become their shepherd,
And the upright shall have dominion. R/.

Their outward show wastes away with the morning,
and the grave becomes their home.
But God will ransom my soul from the grasp of hell;
for he indeed will receive me. R/.

Then do not fear when a man grows rich,
when the glory of his house increases.
He takes nothing with him when he dies,
his glory does not follow him below. R/.

Though he flattered himself while he lived,
“People will praise me for all my success,”
yet he will go to join his forebears,
and will never see the light any more. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
1st Thessalonians 2: 13

Alleluia.
Accept the word of God, not as the word of men, but as what it really is, the word of God.
Alleluia.

GOSPEL       
“It is better for you to enter life maimed than with two hands to go to hell.”
MARK 9: 41 – 50

At that time: Jesus said to his disciples, “Whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward. “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung round his neck and he were thrown into the sea. And if your hand causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life maimed than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell. And if your eye causes you to sin, pluck it out; it is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell, where their worm does not die, and the fire is not quenched. For every one will be salted with fire. Salt is good; but if the salt has lost its saltiness, how will you season it? Have salt in yourselves, and be at peace with one another.”

The Gospel of the Lord

China 23 Chivabvu – May;

Zuvaguru raJesu Kristu Mupristi Mukuru

China Chinotevera zuva rePentekoste

Chiverengo chokutanga:
Isaya 52,13—53,12

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Isaya
13“Inzwai munzwe, muranda wangu achabudirira,
acharumbidzwa, achasumudzirwa pamusoro,
achiva wapamusorosoro.
14 Sezvakaitika kuti vazhinji vakakatyamara
naye asisatarisike zvakanaka,
asisamboonekwa somunhu, chimiro chake
zvokuti munhu pasisina.
15Ndudzi dzakawanda dzichaomawo mate
mukanwa nazvo, madzimambo chaiwo
achibatawo muromo pamusana pake, nokuti zvavasati vambotaurirwa zvavo
ndozvavachaona nezvavasina kumbonzwa
ndizvo zvavachazonzwisisa.
1Ndiani angatende rondedzero yezvatakaudzwa?
Uye ndiani akaratidzwa simba roruoko
rwaTenzi?
2Pamusana pokuti akakura pana Mwari
sebukirwa romuti uye somudzi unotungira
pavhu rakaoma.
Akanga asisina chimiro, chokuti munhu kana
kuvewo nechingayemurike paari, zvokuti
tingambotarisawo zvedu kwaari, asisina kana
runako rwokuti tiitewo mwoyo wokumuda.
3Akashorwa akarambidzanwa navanhu, iye
munhu wokutambura, munhu anoziva nhamo
uye munhu wokuti vanhu vakamutarisa
vanotofuratira zvavo.
Akazvidzwa tikatadza kumuyemura.
4Asi chaizvoizvo, nhamo dzaakatakura,
dzaiva nhamo dzedu uyewo matambudziko
aakatakurana nawo aiva matambudziko edu.
Asi isu takatomuona somunhu ari kuzvamburwa nokurohwa naMwari achitambudzwa.
5Akabayirwa zvitadzo zvedu akakuvadzirwa
uipi hwedu, kurangwa kwaakaitwa
ndokwakatiponesa, shamhu dzaakarohwa
dzakaporesa isu. 6Tose zvedu takanga taita sehwai dzakarasika,
mumwe nomumwe wedu atetereka nenzira
yake, Tenzi akaisa zvitadzo zvedu zvose paari.
7 Akaoneswa nhamo akabatiswa ndondo,
asi haana kana kumboti muromo bufu;
sehwayana akatungamidzwa kundourayiwa,
sokunyarara kwehwai inenge ichivewurwa
makushe saizvozvowo haana zvake kumboti
muromo bufu.
8Vakaita zvokumumanikidza,
vakamupinza dare ndokumutora voenda naye.
Ivo vechizvarwa chokwake pane akamboita
hanya nazvo here zvokuti akadimurirwa
upenyu munyika yevapenyu
achiponderwa zvitadzo zvavanhu vangu?
9Vakamuitira guva rake mukati mavaipi,
uyewo nomupfumi parufu rwake;
kunyange zvazvo akanga asina utsinye
hwaakanga aita, uye kunyange zvazvo
unyengedzi pamuromo pake pakanga pasina.
10Asi kuti chaive chiri chido chaTenzi,
kumurwadzisa, ndiye akamupa nhamo.
Nokuzvipira kwaakaita kudaro somupiro
wokupfupira zvitadzo achaona zvizukuru
zvake, achaita kuti mazuva ake awande.
Zvinodiwa naTenzi zvichabudirira, zviri
mumaoko make. 11 Achaona mubayiro wezvaakatamburira, iye
pachake agogutsikana.
Noruzivo rwake iye muranda wangu, mururami achaita kuti vazhinji vazonzi varurami,
ndiye achatakura zvitadzo zvavo.
12Naizvozvo ini ndichamupa mugove mukati
mavakuru vakuru, achakamurirana navane
simba zvinhu zvinenge zvapambwa nokuti
akazvipira kufa akaverengerwa pamwechete
navatadzi akatakura zvitadzo zvavazhinji
achinamatira vatadzi.”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 40,5ab.8bc.9.10. (D – 8)

(D) – Mwari wangu mutemo wenyu uri mumwoyo mangu.
5TENZI Mwari makatiitira zvinhu zvizhinji,
zvinhu zvinoshamisa, zvamakatirongera.
Hapana angaenzaniswe nemi.
Dai kuri kuti ndinozviparidza ndichizvitaura,
hazvaiverengeka.
(D) – Mwari wangu mutemo wenyu uri mumwoyo mangu.
Mwari wangu mutemo wenyu uri mumwoyo
mangu.
9Ndakaparidza shoko rinofadza. roruponeso, musangano guru.
Handina kumbomedza mate, sokuziva kwenyu
TENZI.
(D) – Mwari wangu mutemo wenyu uri mumwoyo mangu.
10 Handina kuvanza mumwoyo mangu,
kutaura zvoruponeso rwenyu runobatsira.
Ndakataura nezvokutendeka kwenyu,
nokununura kwenyu.
Handina kuvanza mwoyochena wenyu,
nokutendeka kwenyu kusangano renyu guru.
(D) – Mwari wangu mutemo wenyu uri mumwoyo mangu.

Chiverengo chechipiri: VaHebheru 10,12-23

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba
yakanyorerwa vaHebheru
Hama dzangu, 12Kristu paakapira nokusingaperi
chibayiro chimwechete chokupfupira zvitadzo
akandogara kurudyi rwaMwari, 13 achimirira kuti
vavengi vaitwe chitambarariko chetsoka dzake.
14Naizvozvo nechibayiro chimwechetecho akanatsa
nokusingaperi avo vakaitwa vatsvene.
15Mweya mutsvene anotipupurirawo paanomboti,
16 “Ichi ndicho chitenderano chandichaita navo
mumashure mamazuva iwayo ndozvinotaura
Tenzi. Ndichaisa mitemo yangu mumwoyo yavo, uye ndichainyora mundangariro dzavo.” 17Anotizve
handichazorangarirazve zvitadzo zvavo nezviito
zvavo zvakaipa. 18Zvino pane ruregerero rwezvizvi
panenge pasisina chibayiro chezvitadzo.
19 Saizvozvo hama dzangu, zvatiine chivimbo
chokuti tichapinda munzvimbo inoeresesa nokuda
kweropa raJesu, 20 nenzira itsva mhenyu yaakatizarurira nokupinda kwaakaita napajira rokudzikatirisa, zvichireva muviri wake, 21 uye zvatino
mupristi mukuru mutariri wemba yaMwari,
22 ngatiswederei pedyo nomwoyo uri pachokwadi
norudaviro rwakasimba, mwoyo yedu yakasaswa
isina chinorovesa hana nemiviri yakashambidzwa
nemvura yakachena. 23 Ngatichengetedzei zvakasimba chitendero chezvatinotarisira tisingazungunutswi nokuti iye akatsidza anotendeka.
Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Isaya 42,1

Areruya, Areruya. Hoyu muranda wangu
wandinotsigira, munhu wandakazvisarudzira,
wangu wepamwoyo. Ndakaisa Mweya wangu
maari, achaunzira marudzi avanhu ruenzaniso.
Areruya.

Shoko Rakanaka: Ruka 22,14-20

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naRuka
14 Jesu akagara pakudya pamwechete navapositori.
15 Akati kwavari, “Ndaidisisa kwazvo kudya
chirariro ichi nemi ndisati ndatambudzika, 16nokuti
ndinokuudzai kuti handichazochidya kusvikira
chazadziswa muumambo hwaMwari.”
17 Akatora mukombe akatenda ndokuti, “Torai
mukombe uyu mugoverane pakati penyu, 18 nokuti
ndinokuudzai kuti kubvira zvino handizonwazve
muchero womugirepisi, kusvikira umambo
hwaMwari hwasvika.”
19Akatorawo chingwa akatenda ndokuchimedura
akachipa kwavari achiti, “Uyu muviri wangu
unopirirwemi. Itai izvi mugochindiyeuka nazvo.”
20 Akaita zvimwechetezvo nomukombe mushure
mechirariro achiti, “Mukombe uyu unoteurirwemi,
chitenderano chitsva muropa rangu.”

Shoko Rakanaka raTenzi
GOSPEL REFLECTION: Mercy for the Weak
May 23, 2024

“Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea.” (Mark 9:42)

St. Bede, an early Church Father, states that “he who is great, whatever he may suffer, departs not from the faith; but he who is little and weak in mind looks out for occasions of stumbling.” In other words, the “little ones” here could be understood to be those who are weak in faith and are constantly looking for reasons to depart from the faith.

Consider who might struggle with this tendency in your own life. Perhaps there is a family member who continually questions the practice of the faith, perhaps someone you know considers himself or herself a “fallen away Catholic.” According to St. Bede, these are the “little ones” of whom Jesus is speaking.

When dealing with someone who appears to lack faith, expresses doubts and disagreements, is caught in a life of manifest sin, or has begun to walk away from the practice of the faith, there can be a temptation to criticize, argue or condemn. If this is a temptation you struggle with, then listen closely to Jesus’ words: “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin…” We cause those who are weak in faith to sin when we fail to show an abundance of virtue toward them during their struggles. Deep down, most people who are struggling with a life of sin or a weakness of faith do, in fact, have some faith. They do believe in God. But their faith is often easily shaken, and they can be easily pushed further away from God if we fail to exercise the necessary virtues of patience, compassion and mercy they need.

With that said, we also have to avoid offering a “compassion” that is not grounded in the truth. On this point, St. Gregory states: “If a stumbling block is laid before men in what concerns the truth, it is better to allow the offense to arise, than that the truth should be abandoned.” In other words, it is not compassionate or merciful to show support for another in their error so as to make them feel good. The truth of the Gospel must never be abandoned; instead, that truth must always be offered with the greatest of charity, especially toward those “little ones” who are weak in faith.

Reflect, today, upon the important balance that is necessary in the apostolic life. “Balance” does not mean compromise. Rather, it means that we seek to continually bring forth the full truth of the Gospel while also seeking to exercise the fullness of every virtue in the process. Do not become a stumbling block to others in the faith. Seek, instead, to lavish God’s grace and mercy upon those in your life who need it the most. If you do, then many of those little ones will one day become truly strong in the grace and truth of our loving God.

PRAYER:
Most merciful Lord, You desire that all of Your children come to the full revelation of Your truth and mercy. Please use me as You choose to reach out to those who struggle with their faith and need to be treated with the utmost care. May I never be a stumbling block to them but always be a bridge to You and Your abundance of grace. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: