Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 22.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 22.06.24

Share

2ND CHRONICLES 24: 17 – 25

After the death of Jehoiada the princes of Judah came and did obeisance to the king; then the king listened to them. And they forsook the house of the Lord, the God of their fathers, and served the Asherim and the idols. And wrath came upon Judah and Jerusalem for this their guilt. Yet he sent prophets among them to bring them back to the Lord; these testified against them, but they would not give heed. Then the Spirit of God took possession of Zechariah the son of Jehoiada the priest; and he stood above the people, and said to them, “Thus says God, ‘Why do you transgress the commandments of the Lord, so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, he has forsaken you.”’ But they conspired against him, and by command of the king they stoned him with stones in the court of the house of the Lord. Thus Joash the king did not remember the kindness which Jehoiada, Zechariah’s father, had shown him, but killed his son. And when he was dying, he said, “May the Lord see and avenge!” At the end of the year the army of the Syrians came up against Joash. They came to Judah and Jerusalem, and destroyed all the princes of the people from among the people, and sent all their spoil to the king of Damascus. Though the army of the Syrians had come with few men, the Lord delivered into their hand a very great army, because they had forsaken the Lord, the God of their fathers. Thus they executed judgement on Joash. When they had departed from him, leaving him severely wounded, his servants conspired against him because of the blood of the son of Jehoiada the priest, and slew him on his bed. So he died; and they buried him in the city of David, but they did not bury him in the tombs of the kings.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 89: 4 – 5, 29 – 30, 31 – 32, 33 – 34 (R.) 29a

R/. I will keep my faithful love for him always.

“With my chosen one I have made a covenant;
I have sworn to David my servant:
I will establish your descendants forever,
and set up your throne through all ages.” R/.

“I will keep my faithful love for him always;
with him my covenant shall last.
I will establish his descendants forever,
and his throne as lasting as the days of heaven.” R/.

 “If his descendants forsake my law
and refuse to walk as I decree,
and if ever they violate my statutes,
failing to keep my commands.” R/.

“Then I will punish their offences with the rod;
then I will scourge them on account of their guilt.
But I will never take back my mercy;
my fidelity will never fail.” R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
2nd Corinthians 8: 9

Alleluia.
Though Jesus Christ was rich, yet for your sake he became poor, so that by his poverty you might become rich.
Alleluia.

GOSPEL              
“Do not be anxious about tomorrow.”
MATTHEW 6: 24 – 34

At that time: Jesus said to his disciples, “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you by being anxious can add one cubit to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ For the Gentiles seek all these things; and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well. Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day’s own trouble be sufficient for the day.”

The Gospel of the Lord.

Mugovera 22 Chikumi – June;

Vhiki 11 regore –

Chiverengo chokutanga:2 Nhoroondo 24,17-25

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rechipiri raNhoroondo
Mushure mokufa kwaJehoyadha, machinda
okwaJudha akaenda akandogwadamira mambo,
mambo akabvumirana nezvavakataura. Vakafuratira imba yaTenzi, Mwari wamadzibaba avo,
vakandonamata zvifananidzo zviAshera, nezvimwe
zvifananidzo zvokunamata. Mhaka iyoyi yakapfukira vokwaJudha nevomuJerusaremu. Mwari
akatuma vaporofita mukati mavo kuti vavadzorere
kuna Tenzi, ivava ava vakavayambira asi havana
kumboteerera. Mweya waMwari wakafukidza
Zakariya mwanakomana wavaJehoyadha mupristi,
akamira pakadaro apo akatarisa pavanhu akati
kwavari, “Zvanzi naTenzi, munodarikirei mitemo
yaTenzi zviri kukusakisai kudai kuti mutadze
kubudirira? Pamusana pokuti mafuratira Tenzi,
iyewo akufuratiraiwo.” Asi ivo vakamuitira
bangano. Mambo akamuurayisa navanhu vakamutema namatombo muchivanze chemba yaTenzi.
Mambo Joashi haana kumborangarira mwoyochena waakaitirwa nababa vaZakariya vaJehoyadha, asi kuti akatouraya mwanakomana wake
iyeyu. Paakanga ava kufa akati, “Tenzi ngaakuonei
awane zvaangaite nemi.”
Kuzoti gore ropera, hondo yavaSiria yakauya
kuzorwisa Joashi. Yakauya kwaJudha nokuJerusaremu, ikaparadza mukati mevanhu machinda
ose avanhu, ikatumira zvinhu zvayo zvose zvayakapamba kuna mambo weDhamasikusi. Kunyange zvazvo hondo yavaSiria iyi yakanga yauya
navarume vokurwa vashomanini, Tenzi akaisa
mumaoko avo hondo huru kwazvo, nokuti vakanga
vafuratira Tenzi, Mwari wamadzibaba avo. Ndozvakaita vaSiria kuranga Joashi.
Pavakabva paari, vakamusiya akuvara kwazvo.
Makurukota ake akarangana kumupandukira
pamusana peropa raakadeura ravanakomana
vokwaJehoyadha mupristi, vakabva vamuuraya
pamubhedha wake akafa. Vakamuviga muguta
raDhavhidhi, asi havana kumuviga mumakuva
emadzimambo.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 89,3-4.28-29.30-31.32-33. (D – 28)

(D) – Ndicharamba ndiine mwoyochena kumuranda wangu nokusingaperi.
Makati: “Ndakaita chitenderano changu
newandakasarudza. Ndakatsidza kuna
Dhavhidhi muranda wangu ndichiti,
‘Ndichaita kuti zvizvarwa zvako zvivepo
nokusingaperi, ndigosimbisa chigaro chako
choumambo pazvizvarwa zvose.’ ”
(D) – Ndicharamba ndiine mwoyochena kumuranda wangu nokusingaperi.
Ndicharamba ndiine mwoyochena kwaari
nokusingaperi. Chitenderano changu naye
chicharamba chakasimba.
Ndichaita kuti vedzinza rake, vokutonga,
varambe varipo, uye chigaro chake choushe
chirambe chiripo sedenga.
(D) – Ndicharamba ndiine mwoyochena kumuranda wangu nokusingaperi.
Kana vana vake vakakanda pasi mutemo wangu,
vakarega kutevera zvandinoronga,
kana kuti vakarega kuchengeta zvirevo zvangu,
uye vakatyora mirao yangu,
ndichavarangira chitadzo chavo neshamhu, uye
uipi hwavo netsarapu.
Asi handiregi kuva nemwoyochena, kana kusava
ndakatendeka kwavari.
(D) – Ndicharamba ndiine mwoyochena kumuranda wangu nokusingaperi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
2 VaKorinde 8,9

Areruya, Areruya. Kunyange Jesu Kristu
akanga akapfuma asi akazova murombo, nokuda
kwenyu kuti nourombo hwake imi mugova
vapfumi. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 6,24-34

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti:
“Hapana munhu angashandire vatenzi vaviri,
nokuti anogona kuvenga mumwe achida
mumwe, kana kuti anoti kwati kwati
nomumwe achizvidza mumwe. Haugoni kuva
muranda waMwari nomuranda wemari.
Nezvo ndinoti kwamuri musazvidye mwoyo
nezvoupenyu hwenyu kuti muchadyei, kana kuti
muchanwei, kana nezvomuviri wenyu, kuti
muchapfekei. Ihwo upenyu hausi hwakakosha
here kupinda chokudya, uye muviri haupfuuri
chokupfeka here?
Tarisai muone shiri dzedenga hadzidyari,
kana kukohwa, kana kuunganidza mumatura, asi Baba venyu vokudenga vanodzipa chokudya. Hamuna kukosha here kupinda idzo?
Ndiani wenyu angarebese upenyu hwake
nechidimbu, pamusana pokuzvidya mwoyo?
Ko, munozvinetsereiko, muchifunga
nezvokupfeka?
Tarisai muone maruva esango kuti anokura
sei. Haabati basa kana kuruka.
Asi ndinoti kwamuri, kunyange Soromoni
pachake nembiri yake yose iya,
akanga asina kushongedzwa serimwe raiwaya.
Kana Mwari achishongedza uswa
hwomusango huripo nhasi uno, mangwana
hwokandwa muchoto,
haasi anokupfekedzai zvakatonyanya here imi
vanhu vechitendero chiduku.
Saka musazvidye mwoyo muchiti tichadyei,
kana kuti tichanwei, kana kuti tichapfekei.
Nokuti vechirudzi vanotsvaka zvose izvi,
asi Baba venyu vokudenga vanoziva kuti zvose
izvi munozvida.
Imi, kutangira zvose,
tsvakai umambo hwake; noururami hwake,
zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.
“Nezvo musazvidye mwoyo nezvamangwana,
nokuti mangwana achazvionera oga, zuva roga
roga rine nhamo dzaro dzakarikwanira.

Shoko Rakanaka raTenzi

SATURDAY, JUNE 22ND 2024.

ELEVENTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B.

FIRST READING            
You murdered Zechariah between the sanctuary and the altar (Mt 23: 35)

GOSPEL REFLECTION: Singularly Devoted
June 22, 2024

Jesus said to his disciples: “No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.” (Matthew 6:24)

Mammon is another word for money. Jesus is clear that you must choose to serve either God or money, but not both. A divided heart does not suffice. Saint John of the Cross, in His spiritual classic “Ascent to Mount Carmel,” explains something similar. He says that our desires must become completely purified to the point that all we desire is God and His holy will. Every other desire in life must be purged away so that we are singularly devoted to God. Does this mean that God and God alone should be the object of all of our love? Yes, indeed. But that truth must be properly understood.

When we consider the calling we have been given from God to love, it is true that we must love not only God but also many other things in life. We must love family, friends, neighbors, and even our enemies. Hopefully we also love other aspects of our lives, such as our vocation, our job, our home, a certain pastime, etc. So how do we love God with singular devotion when we also have many other things we must love?

The answer is quite simple. The love of God is such that when we make God the singular object of our love and devotion, the love we have for God will supernaturally overflow. This is the nature of the love of God. As we love God, we will find that God calls us to love Him by loving other people and even various aspects of our lives. As we love what God wills us to love and as we express our love for all that is contained in the will of God, we are still loving God with all our heart, mind, soul and strength.

But back to our Scripture above. Why is it that we cannot love God and money? “Mammon” in this passage must be understood as a love that becomes an unhealthy attachment and desire. Money is such that we can “love” it by allowing our desires for it to become disordered and, thus, exclude the will of God from that “love.” Money is not evil when it is used solely in accord with the will of God. In that case, the money we use will give God great glory. But when money, or any other object of our desire, begins to take on a life of its own, so to speak, then that desire will be at odds with our love of God. To love God and God alone means we love God and all that He wills us to love in life.

Reflect, today, upon the necessity of being singularly devoted to God. As you commit yourself to this exclusive love, consider also whom and what God calls you to love in and through Him. Where does His perfect will lead you, and how are you called to show your love of God through the love of others? Consider, also, any ways in which you have allowed an unhealthy attachment to money or anything else in life to distract you from the one and ultimate purpose of your life. Allow God to purge those unhealthy desires and false “loves” from your heart so that you will be free to love as you were made to love.

PRAYER:
My Lord and God, You are worthy of all of my love. You and You alone must become the single focus of all of my love. As I love You, dear Lord, help me to discover all that Your will directs me to love more and all that Your will calls me to detach from. May I choose only You and that which is contained in Your holy and perfect will. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: