Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 19.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 19.06.24

Share

2ND KINGS 2: 1, 6 – 14

Now when the Lord was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. [They came to Jericho, and] Elijah said to Elisha, “Tarry here, I beg you; for the Lord has sent me to the Jordan.” But he said, “As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you.” So the two of them went on. Fifty men of the sons of the prophets also went, and stood at some distance from them, as they both were standing by the Jordan. Then Elijah took his coat, and rolled it up, and struck the water, and the water was parted to the one side and to the other, till the two of them could go over on dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, “Ask what I shall do for you, before I am taken from you.” And Elisha said, “I beg you, let me inherit a double share of your spirit.” And he said, “You have asked a hard thing; yet, if you see me as I am being taken from you, it shall be so for you; but if you do not see me, it shall not be so.” And as they still went on and talked, behold, a chariot of fire and horses of fire separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it and cried, “My father, my father! the chariots of Israel and its horsemen! ” And he saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them in two pieces. And he took up the coat of Elijah that had fallen from him, and went back and stood on the bank of the Jordan.  Then he took the coat of Elijah that had fallen from him, and struck the water, saying, “Where is the Lord, the God of Elijah?” And when he had struck the water, the water was parted to the one side and to the other; and Elisha went over.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 31: 20, 21, 24 (R.) 25

R/. Be strong, let your heart take courage, all who hope in the Lord.

How great is the goodness, Lord,
that you keep for those who fear you,
that you show to those who trust you
in the sight of the children of men. R/.

You hide them in the shelter of your presence,
secure from  human scheming;
you keep them safe within your tent
from disputing tongues. R/.

Love the Lord, all you his saints.
The Lord guards the faithful.
But the Lord will repay to the full
the one who acts with pride. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
John 14: 23

Alleluia.
If a man loves me, he will keep my word, says the Lord; and my Father will love him, and we will come to him.
Alleluia.

GOSPEL               
“Your Father who sees in secret will reward you.”
MATTHEW 6: 1 – 6, 16 – 18

At that time: Jesus said to his disciples, “Beware of practicing your piety before men in order to be seen by them; for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give alms, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by men. Truly, I say to you, they have their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, you must not be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and at the street comers, that they may be seen by men. Truly, I say to you, they have their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you. “And when you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by men. Truly, I say to you, they have their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.”

The Gospel of the Lord.

Chitatu 19 Chikumi – June;
Vhiki 11 regore –

Chiverengo chokutanga:
2 Madzimambo 2,1.6-14

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rechipiri raMadzimambo
1 Kuzoti zvino Tenzi oda kukwidza Eriya kudenga
nechinyamupupuri, Eriya naErisha vakanga vari
murwendo rwokubva kuGirigari.
6 Eriya akabva amuti, “Wombosara zvako pano
nokuti Tenzi andituma kuna Jorodhani.” Asi iye
akati, “NaTenzi chaiye mupenyu kana ndimiwo
zvenyu muripo kudai, kukusiyai hazvimboitiki.”
Nokudaro vakaenda vari vose pauviri hwavo. Kwakaendawo makumi mashanu eveboka avaporofita vakamira vari chinhambwe navo, ivo
vakamirawo pamahombekombe aJorodhani.
8 Eriya akatora hanzu yake ndokuimona ndokurova
pamvura nayo. Mvura yakabva yakamukana
zvokuti imwe uku imwe uku, vose vari vaviri
vakayambuka vachitsika pasi pakaoma. 9 Kuzoti
vayambuka, Eriya akati kuna Erisha, “Nditaurire
chaungade kuti ndikuitire ndisati ndatorwa kubva
kwauri.”
Erisha akati, “Ndapota zvangu dai mukangondisiirawo senhaka mweya wenyu, uine simba
rakapetwa kaviri.”
10 Iye ndokuti, “Chawakumbira ichi chinhu
chakaoma. Zvisinei zvazvo kutorwa kwandichaitwa
kana ndikatorwa uchiona zvichaitwa saizvozvo
kwauri, asi kana ndikatorwa usiri kuona hazvizoitika saizvozvo.”
11 Pavakanga vachifamba vachitaura kudaro, ngoro
yehondo yomoto namabhiza omoto ndiye vhu,
vakabva vaparadzaniswa vose vari vaviri. Eriya
ndokubva atututswa nechinyamupupuri kuenda
kudenga. 12 Erisha akazviona ndokudaidzira achiti,
“Baba wangu, baba wangu! Ngoro dzemabhiza
dzehondo dzeIsiraeri navachairi vadzo!” Erisha
haana kuzomuonazve.
Erisha akabata hanzu dzake pachake ndokubva
adzibvarura napakati. 13 Akanonga hanzu yakanga
yadonhedzwa naEriya ndokudzoka ondomira
pamahombekombe aJorodhani. 14 Akatora hanzu
yakanga yadonhedzwa naEriya iya ndokurova nayo
mvura achiti, “Tenzi, Mwari waEriya aripi?” Paakarova mvura iyi, mvura yacho yakabva yakamukana,
zvokuti imwe uku imwe uku, ndokubva Erisha
ayambuka.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 31,19.20.23. (D – 24)

(D) – Simbai mutsunge mwoyo, imi mose munotarisira muna TENZI
19 Hakusi kuwanda ikoko kwezvakanaka,
zvamakaunganidzira vanokutyai,
zvamunoitira vanopotera mamuri vanhu
vachiona.
(D) – Simbai mutsunge mwoyo, imi mose munotarisira muna TENZI.
20 Nokuvapo kwenyu munovahwandisa kune
zvinorongwa navanhu,
munovavanza mudumba renyu,
kunhamo dzavana vana pamuromo,
(D) – Simbai mutsunge mwoyo, imi mose munotarisira muna TENZI.
23 Idai TENZI imi vatsvene vake.
TENZI anochengeta vakatendeka vake;
asi anoranga zvakanyanya munhu wose
anozvikudza.
(D) – Simbai mutsunge mwoyo, imi mose munotarisira muna TENZI.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 14,23

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: “Kana
munhu achindida anochengeta izwi rangu,
Baba vangu vachamuda, tozobva touya
kwaari.” Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 6,1-6.16-18

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akati kuvadzidzi vake: 1 “Ngwarirai kuti murege kuita zvokushamisira pamberi pavanhu kuti
vakuonei mukuita kwenyu kwakarurama. Nokuti
mukadaro hamuzowana mubayiro unobva kuna
Baba venyu vari kudenga.
2 Nezvo kana mopa zvipo musaridze hwamanda
sezvinoita vanyengedzi mumasinagogu; nomumigwagwa kuti varumbidzwe navanhu. Zvechokwadi
chaizvo, ndinoti kwamuri, vakatowana mubayiro
wavo kare. 3 Asi kana mopa zvipo, ruoko rwenyu
rworuboshwe ngarurege kuziva zviri kuitwa norudyi kuti kupa kwenyu zvipo kuve kwomuchivande, kuti Baba venyu vanoona muchivande vagokupai
mubayiro.
5Kana mava kunamata regai kuita savanyengedzi.
Vanoda kumira vachinamata mumasinagogu
napamharadzano dzenzira vachiitira kuti vaonekwe
navanhu. Chokwadi-chokwadi ndinoti kwamuri,
vakatowana mubayiro wavo kare. 6 Asi kana iwe
wava kunamata, pinda mumba mako uzarire gonhi
rako unamate kuna Baba vako vari muchivande.
Ivo Baba vako vanoona zviri muchivande, vachakupa mubayiro.
16 Kana motsanya musasuruvarise uso sezvinoita
vanyengedzi nokuti vanounyanisa kumeso kuti
vaonekwe navanhu kuti vari kutsanya. Chokwadi
chaizvo ndinoti kwamuri vatogamuchira mubayiro
wavo. 17 Asi kana imi motsanya, zorai musoro
mafuta, mushambe uso hwenyu; 18 kuti kutsanya
kwenyu kurege kuonekwa navanhu; asi kuti
kuonekwe naBaba venyu vari muchivande. Ivo
Baba venyu vanoona muchivande vachakupai
mubayiro.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: