Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 19.03.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 19.03.24

Share

Chipiri 19 Kurume – March;

Zuvaguruguru raJosefi muChengeti woMununuri

Chiverengo chokutanga:
2 Samueri 7,4-5a.12-14a.16

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rechipiri raSamueri
4 Shoko raTenzi rakasvika kuna Natani muporofita
richiti, 5 Enda unotaura nomuranda wangu
Dhavhidhi. Uti zvanzi naTenzi,
12 “Mazuva ako akange akwana, wafa, waendawo
kwakaenda vamwe kumadzibaba ako, ndichamutsa
mushure mako mumwe mwana wako wauchabereka
iyewe pachako. Ndichaita kuti umambo hwake
hudzike midzi. 13 Iyeyo ndiye anofanira kuvaka
imba yacho yokuisa zita rangu. Ndichaita kuti
umambo hwake hurambe huripo narini wose. 14 Ini
ndichange ndiri baba kwaari, iyewo ari mwana
kwandiri. 16 Imba yako hairove kwandiri, umambo
hwako huchavako narini wose. Umambo hucharamba huri mumba mako.”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 89,1-4.26+28. (D – 36)

(D) – Vedzinza rake vacharamba varipo nokusingaperi.
1Ndichaimba ndichirumbidza mwoyochena
wenyu nokusingaperi, TENZI,
nomuromo wangu ndichaparidza kutendeka
kwenyu kwezvizvarwa zvose.
2Nokuti mwoyochena wenyu uripo
nokusingaperi.
Kutendeka kwenyu kwakasimba samatenga.
(D) – Vedzinza rake vacharamba varipo nokusingaperi.
3Makati: “Ndakaita chitenderano changu
newandakasarudza. Ndakatsidza kuna
Dhavhidhi muranda wangu ndichiti,
4 ‘Ndichaita kuti zvizvarwa zvako zvivepo
nokusingaperi, ndigosimbisa chigaro chako
choumambo pazvizvarwa zvose.’ ”
(D) – Vedzinza rake vacharamba varipo nokusingaperi.
26Achandidana kuti, ‘Imi baba vangu.
Mwari wangu, nedombo rangu randinopona
naro.’
28Ndicharamba ndiine mwoyochena kwaari
nokusingaperi. Chitenderano changu naye
chicharamba chakasimba
(D) – Vedzinza rake vacharamba varipo nokusingaperi.

Chiverengo chechipiri:
VaRoma 4,13.16-18.22

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yaPauro kuvaRoma
Vehama, 13Abhurahamu nezvizvarwa zvake haana
kutsidzirwa kuti pasi pose pachava nhaka yake
pachingoteverwa zviri pamutemo zvoga, asi
pamusana pokururama kunobva muchitendero.
16 Saizvozvo, chitsidzo ichocho chakaitwa pamusana
pechitendero kuitira kuti chive chenyasha, uye kuti
zvibva zvanyatsosimbisiswa kuti zvizvarwa zvavo
zvose zvichachiwana kwete kuna vanochengeta
mutemo voga, asi kuti kuna avowo vane chitendero
chimwechetecho naAbhurahamu, nokuti iye ndibaba vedu tose 17 sokunyorwa kwazvakaitwa
zvichinzi, “Ndakakuita baba wamarudzi mazhinji.”
Abhurahamu akava nechitendero pamberi
paMwari, anomutsa vakafa, uye anosika zvinhu
zvisati zvambovapo.
18Akatenda pazvainge zvisingabviri kutarisira kuti
achava baba vamarudzi mazhinji sokutaurirwa
kwavakanga vaitwa zvichinzi, “Ndiko kuwanda
kuchaita zvizvarwa zvako ikoko.” 22Ndiko kusaka
chitendero chavo chakaita kuti vanzi vakarurama.
Shoko raTenzi

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Nziyo 84,4

Mbiri norukudzo ngazvive kwamuri, Tenzi Jesu.
Vakakomborerwa zvavo vanogara mumba
menyu Tenzi, vachikurumbidzai.
Mbiri norukudzo ngazvive kwamuri, Tenzi Jesu.

Shoko Rakanaka: Mateu 1,16.18-21.24a

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Josefi, mwanakomana waAbhurahamu, mwanakomana waDhavhidhi 16 aiva murume waMaria,
Maria ndiye akazobereka Jesu anonzi Kristu.
18 Uku ndiko kuberekwa kwakaitwa Jesu Kristu.
Amai vake Maria vakanga vachangoroorwa naJosefi. Vasati vagara vose Maria akaonekwa ava napamuviri nesimba raMweya Mutsvene. 19 Murume
wake Josefi somunhu akanga akarurama, uye
pamusana pokusada kumufumura, akafunga
zvokumuramba chinyararire.
20 Paakanga achiri kufunga izvi, hoyo mutumwa
waTenzi akazviratidza kwaari mukurota achiti,
“Josefi mwanakomana waDhavhidhi,
usatye zvako kutora Maria mukadzi wako, nokuti pamuviri paanapo akapaita nesimba
raMweya Mutsvene.
21 Achapona mwanakomana waunofanira kutumidza zita rokuti Jesu nokuti achaponesa vanhu
vake kuzvitadzo zvavo.”
24 Josefi paakamuka akaita sokuudzwa kwaakanga
aitwa nomutumwa waTenzi.
Shoko Rakanaka raTenzi.

kana:

Shoko Rakanaka: Ruka 2,41-51a

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naRuka
41 Gore negore vabereki vaJesu vaienda kuJerusaremu, kumazuva makuru ePasika.
42 Kuzoti Jesu ava namakore gumi namaviri,
vakakwirako samaitiro avo. 43Zvino kuzoti mazuva
makuru ePasika apera, vodzokera kumusha, mukomana Jesu akasara kuJerusaremu. Vabereki vake
havana kuzviziva. 44 Vakafamba rwendo rwomuswere wezuva vachifunga kuti ari mukati mavamwe
vavaifamba navo. Vakazomutsvaga mukati mehama neshamwari dzavo. 45Zvavakamushaya vakadzokera Jerusaremu vachimutsvaka.
46Nezuva rechitatu vakazomuwana ari muTemberi
agere pakati pavadzidzisi, achiteerera zvavaitaura
achivabvunzawo mibvunzo. 47 Vose vakamunzwa vakashamiswa nokunzwisisa kwake nemhinduro
dzake. 48Vabereki vake, pavakamuona vakashamiswa kwazvo. Ipapo amai vake vakati, “Nhai mwanangu, wakaitireiko zvinhu zvakadai kwatiri?
Tarisa uone Baba vako neni takatambudzika
kwazvo tichikutsvaka.”
49 Iye akavapindura achiti, “Chakaita kuti munditsvake kumwe kwese chii? Makanga musingazive
here kuti ndinofanira kuva muimba yaBaba vangu?”
50Asi ivo havana kunzwisisa zvaakavataurira.
51Akadzika navo akasvika kuNazareti, kwaakagara
navo achivateerera.

Shoko Rakanaka raTenzi

2ND SAMUEL 7: 4 – 5a, 12 – 14a, 16

In those days: The word of the Lord came to Nathan, “Go and tell my servant David, ‘Thus says the Lord: When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come forth from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom for ever. I will be his father, and he shall be my son. And your house and your kingdom shall be made sure for ever before me; your throne shall be established for ever. ”’

The Word of the Lord.

 
RESPONSORIAL PSALM
Psalm 89: 2 – 3, 4 – 5, 27 and 29 (R.) 37a

R/. His descendants shall continue forever.

I will sing forever of your mercies, O Lord;
through all ages my mouth will proclaim your fidelity.
I have declared your mercy is established forever;
your fidelity stands firm as the heavens. R/.

“With my chosen one I have made a covenant;
I have sworn to David my servant:
I will establish your descendants forever,
and set up your throne through all ages.” R/.

“He will call out to me, ‘You are my father,
my God, the rock of my salvation.’
I will keep my faithful love for him always;
with him my covenant shall last.” R/.

 
SECOND READING
“In hope he believed against hope.”
ROMANS 4: 13, 16 – 18, 22

Brethren: The promise to Abraham and his descendants, that they should inherit the world, did not come through the law but through the righteousness of faith. That is why all depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his descendants — not only to the adherents of the law but also to those who share the faith of Abraham, for he is the father of us all, as it is written, “I have made you the father of many nations” — in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations; as he had been told, “So shall your descendants be.” That is why his faith was “reckoned to him as righteousness.”

The Word of the Lord.
 

GOSPEL ACCLAMATION
Psalm 84: 4

Glory and praise to you, O Christ.
Blessed are those who dwell in your house, O Lord, ever singing your praise!
Glory and praise to you, O Christ.

GOSPEL
“Behold, your father   and I have been looking for you anxiously. ”
LUKE 2: 41 – 51a

The parents of Jesus went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was twelve years old, they went up according to custom; and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the company they went a day’s journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances; and when they did not find him, they returned to Jerusalem, seeking him. After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions; and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when they saw him they were astonished; and his mother said to him, “Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been looking for you anxiously.” And he said to them, “How is it that you sought me? Did you not know that I must be in my Father’s house?” And they did not understand the saying which he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them.

The Gospel of the Lord.

GOSPEL REFLECTION: The Greatness of Saint Joseph
March 19, 2024

When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. (Matthew 1:24)

What is it that made Saint Joseph so great? He wasn’t immaculately conceived as our Blessed Mother was. He was not divine like Jesus. But he was the head of the Holy Family, its guardian and its provider. He became the legal father of the Savior of the World and the spouse of the Mother of God. But Joseph is not great only because he was given such incredible privileges. First and foremost, he was great because of the choices he made in life. Today’s Gospel refers to him as a “righteous man” and as a man who “did as the angel of the Lord commanded him.” Thus, his greatness is primarily on account of his moral righteousness and obedience to the will of God.

Joseph’s obedience is especially seen in the fact that he obeyed the voice of God given to him in the four dreams recorded in Scripture. In his first dream, Joseph is told “do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins” (Matthew 1:20–21). In his second dream, Joseph is told, “Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him” (Matthew 2:13). In his third dream, Joseph is told, “Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child’s life are dead” (Matthew 2:20). And in his fourth dream, Joseph is warned to go instead to Galilee rather than Judea (Matthew 2:22).

When these dreams are read in succession, it is clear that Saint Joseph was attentive to the voice of God. We all have dreams, but Joseph’s dreams were different. They were clear communications from God, and they required a willing recipient. Joseph was open to the voice of God and listened in faith as that willing recipient.

Joseph also responded with complete submission and full determination. The commands Joseph received were not insignificant. His obedience required that he and his family travel great distances, take up residence in strange lands and do so all in faith.

It’s also clear that Joseph took his vocation seriously. Pope Saint John Paul II gave him the title “Guardian of the Redeemer.” Over and over, he showed his unwavering commitment to his role as the guardian of his legal Son, Jesus, and of his wife, Mary. His life was spent providing for them, protecting them and offering them a father’s heart.

Reflect, today, upon the unique vocation of Saint Joseph. Ponder, especially, the early years of his marriage and the raising of Jesus. Consider his fatherly commitment to care for, provide for and protect his Son. We all must seek to imitate Saint Joseph’s virtues by protecting the presence of Christ within our own hearts, the hearts of our family and friends and in the world as a whole. Pray to Saint Joseph, asking him to help you follow his example so that the hidden presence of our Lord in our lives will grow and come to full maturation.

PRAYER:
Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted his only Son; in you Mary placed her trust; with you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy and courage, and defend us from every evil. Amen. (Prayer from Patris Corde)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: