Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 18.06.24

Local News

Catholic Daily Liturgical Guide 18.06.24

Share

1ST KINGS 21: 17 – 29

After the death of Naboth, the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, “Arise, go down to meet Ahab king of Israel, who is in Samaria; behold, he is in the vineyard of Naboth, where he has gone to take possession. And you shall say to him, ‘Thus says the Lord, “Have you killed, and also taken possession?”’ And you shall say to him, ‘Thus says the Lord: “In the place where dogs licked up the blood of Naboth shall dogs lick your own blood.””’ Ahab said to Elijah, “Have you found me, O my enemy?” He answered, “I have found you, because you have sold yourself to do what is evil in the sight of the Lord. Behold, I will bring evil upon you; I will utterly sweep you away, and will cut off from Ahab every male, bond or free, in Israel; and I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the anger to which you have provoked me, and because you have made Israel to sin. And of Jezebel the Lord also said, ‘The dogs shall eat Jezebel within the bounds of Jezreel.’ Any one belonging to Ahab who dies in the city the dogs shall eat; and any one of his who dies in the open country the birds of the air shall eat.” (There was none who sold himself to do what was evil in the sight of the LORD like Ahab, whom Jezebel his wife incited. He did very abominably in going after idols, as the Amorites had done, whom the Lord cast out before the sons of Israel.) And when Ahab heard those words, he tore his clothes, and put sackcloth upon his flesh, and fasted and lay in sackcloth, and went about dejectedly. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, “Have you seen how Ahab has humbled himself before me? Because he has humbled himself before me, I will not bring the evil in his days; but in his son’s days I will bring the evil upon his house.”

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 51: 3 – 4, 5 – 6ab, 11 and 16 (R.) 3a

R/. Have mercy, O Lord, for we have sinned.

Have mercy on me, O God,
according to your merciful love;
according to your great compassion,
blot out my transgressions.
Wash me completely from my iniquity,
and cleanse me from my sin. R/.

My transgressions, truly I know them;
Any sin is always before me.
Against you, you alone, have I sinned;
what is evil in your sight I have done. R/.

Turn away your face from my sins,
and blot out all my guilt.
Rescue me from bloodshed, O God,
God of my salvation,
and then my tongue shall
ring out your justice. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
John 13: 34

Alleluia.
A new commandment I give to you, says the Lord, that you love one another, even as I have loved you.
Alleluia.

GOSPEL              
“Love your enemies.”
MATTHEW 5: 43 – 48

At that time: Jesus said to his disciples, “You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbour and hate your enemy.’ But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you salute only your brethren, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.”

The Gospel of the Lord.
Chipiri 18 Chikumi – June;

Vhiki 11 regore –

Chiverengo chokutanga:
1 Madzimambo 21,17-29

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku
rokutanga raMadzimambo
17 Shoko raTenzi rakauya kuna Eriya wokuTishibhi
richiti, 18 “Simuka udzike undosangana naAhabhu
mambo wokwaIsiraeri ari kuSamaria. Kutaura
kuno ari mumunda waNabhoti waaenda kundokambira. 19 Unofanira kumuudza kuti zvanzi
naTenzi, ‘Waurayaka munhu iwe ukakambira
munda wake?’ Umutaurire kuti zvanzi naTenzi,
‘Panzvimbo iyoyo pananzva ropa raNabhoti
nembwa, imbwa dzichananzvawo ropa rako.’ ”
20Ahabhu akati kuna Eriya, “Heya muvengi wangu
wandiwana panoka iwe!” Iye akapindura achiti,
“Heeka, ndakuwanikidzai, matozvitengesaka
izvozvi nokuita zvakaipa zvisingadiwe naTenzi.
21 Chinzwa, ndava kutoita kuti iwe uwirwe nenhamo
ndikutsakatise, ndipedze muIsiraeri nokuuraya
munhurume wose womumba mako iwe Ahabhu,
muranda kana asiri muranda. 22 Imba yako ndichaiita hwemba yaJerobhoamu, mwanakomana waNebhati, uye hwemba yaBhaasha, mwanakomana
waAhiya, pamusana pokundivirutsa nehasha
kwawakaita uyewo nokuparisa kwawakaita Isiraeri
chitadzo.” 23 Tenzi akataurawo nezvaJezebhero
achiti, “Imbwa dzichadya Jezebhero munharaunda
yomuJezirieri muno. 24 Munhu ari wose zvake
wokwaAhabhu anofira muguta, achadyiwa
nembwa; nouyowo anofira musango, achadyiwa
neshiri dzedenga.”
25 Hakuna mumwe munhu akambozvitengesa
nokuita zvakaipa zvisingadiwe naTenzi saAhabhu
achirunzirwa nomukadzi wake Jezebhero. 26 Akaita
zvinosemesa kwazvo zvokuteveredza zvifananidzo
zvokunamata, sezvaimboitwa nevaAmori vaya
vanyakudzingirwa vaIsiraeri naTenzi. 27 Pakanzwa Ahabhu mazwi aya, akabvarura hanzu
dzake akapfeka pamuviri masaga, ndokutsanya
orara zvino akapfeka masaga ongomhemhaira
kufamba akati una una kuzvirereka.
28 Shoko raTenzi rakauya kuna Eriya wokuTishibhi
richiti, 29 “Waonawo here kuzvirereka kwandava
kuitirwa naAhabhu? Pamusana pokuzvirereka uku
kwaaita kwandiri, nhamo iya handichaiunza pamazuva oupenyu hwake, asi ndichaunza nhamo yacho
mumba make pamazuva emwanakomana wake.”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 51,1-4.9+14. (D – 1)

(D) – Tinzwireiwo tsitsi Mwari, nokuti takakutadzirai.
1 Ndinzwireiwo tsitsi Mwari pamusana
pemwoyochena wenyu,
nokuda kwengoni dzenyu zhinji. Pfudzai
kukanganisa kwangu.
2 Ndishambidzei kwazvo kuuipi hwangu,
mundinatsewo kuchitadzo changu.
(D) – Tinzwireiwo tsitsi Mwari, nokuti takakutadzirai.
3 Kukanganisa kwangu ndinokuziva,
uye chitadzo changu, chinogara chiri
pamwoyo pangu.
4 Imi, imi chete ndimi vandakatadzira,
kwamuri ndakaita zvakaipa.
(D) – Tinzwireiwo tsitsi Mwari, nokuti takakutadzirai.
9 Dai marega tarisa zvitadzo zvangu,
mupfudze zvenyu uipi hwangu hose.
14 Ndinunureiwo Mwari, kumhosva yokuparadza
ropa, rurimi rwangu ruchapururudzira, kununura kwenyu.
(D) – Tinzwireiwo tsitsi Mwari, nokuti takakutadzirai.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 13,34

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: Ndinokupai
mutemo mutsva unoti, ‘Idanai.’
Sokukudai kwandakaita. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 5,43-48

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti:
“Makanzwa kuti zvakanzi,
‘Ida mumwe wako uvenge muvengi wako.’
Asi ini ndinoti kwamuri,
‘Idai vavengi venyu munamatire
vanokutambudzai
kuti muve vana vaBaba venyu vari kudenga,’
nokuti ivo vanobudisira zuva ravo vakaipa
navakanaka; uye vanonaisira mvura yavo vakarurama
navasina kururama.
46Ko, kana muchida vanokudai,
munowana mubayiro wei,
ko vateresi havaiti saizvozvo here?
Kana muchingokwazisa hama dzenyu chete,
chii chamunokunda vamwe nacho ipapa?
Vechirudzi havaiti zvimwechetezvo here?
Nezvo imi munofanira kuva vakaruramisisa
sezvakangoita Baba venyu vokudenga
vakaruramisisa.”

Shoko Rakanaka raTenzi
GOSPEL REFLECTION: The “Gift” of Being Persecuted
June 18, 2024

Jesus said to his disciples: “You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust.” (Matthew 5:43–45)

Jesus continues to deepen and clarify His call to His new command to love of others. The love to which He calls us is radical, total, and can be very challenging at first. He calls us to move far beyond the Old Testament understanding of justice by commanding that we love everyone, including those who persecute us. This call to love is not an option but a command. It’s a requirement for every Christian.

In implementing this command, Jesus gives us not only the command itself but also offers some very practical advice on how we can achieve this depth of love. He says that we should not only love our enemies but that we should pray for them when they persecute us. First of all, an “enemy” is one who tries to inflict some form of harm on us and, generally speaking, sins against us. The common response to these experiences is to defend ourselves and fight back. So the first step is to reject any such temptation. As Jesus said in the Gospel passage prior to this one, “offer no resistance to one who is evil.”

Today’s Gospel passage takes us even further. The practical advice our Lord gives is to “pray for those who persecute you.” This command not only requires that you reject the temptation to “get back” at a person or even to simply “resist” what they do to us. You must now pray for them. Praying for someone who sins against you is an act of the greatest charity and generosity. And it’s a very practical way to imitate the abundant mercy of God. For that reason, praying for your persecutors radically transforms you interiorly and makes you holy. In a sense, the evil another does to you has the potential to be transformed into a gift given to you, because it gives you an opportunity to return prayer for an injury inflicted. And that is a very real and practical gift we must embrace by this new command of our Lord.

Reflect, today, upon those for whom this new commandment calls you to pray. Whose sin has inflicted some hurt or injury upon you or your family? Who do you hold a grudge toward? Whoever comes to mind, commit yourself to deep and sustained prayer for that person. Pray often for them and continue that prayer for as long as the persecution continues. Doing so will transform any and every attempted malice issued toward you into grace for them and holiness for you.

PRAYER:
My Lord of abundant mercy, Your command to pray for those who persecute me was first lived by You to perfection. You prayed for those who crucified You as You hung upon the Cross. Give me the grace I need to not only forgive but to also pray for those who have and continue to try to inflict harm upon me. Give me a heart so filled with mercy that every sin committed against me is transformed into love and my own holiness of life. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: