Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 17.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 17.06.24

Share

1ST KINGS 21: 1 – 16

At that time, Naboth the Jezreelite had a vineyard in Jezreel, beside the palace of Ahab king of Samaria. And after this Ahab said to Naboth, “Give me your vineyard, that I may have it for a vegetable garden, because it is near my house; and I will give you a better vineyard for it; or, if it seems good to you, I will give you its value in money.” But Naboth said to Ahab, “The Lord forbid that I should give you the inheritance of my fathers.” And Ahab went into his house vexed and sullen because of what Naboth the Jezreelite had said to him; for he had said, “I will not give you the inheritance of my fathers.” And he lay down on his bed, and turned away his face, and would eat no food. But Jezebel his wife came to him, and said to him, “Why is your spirit so vexed that you eat no food?” And he said to her, “Because I spoke to Naboth the Jezreelite, and said to him, ‘Give me your vineyard for money; or else, if it please you, I will give you another vineyard for it’; and he answered, ‘I will not give you my vineyard.”’ And Jezebel his wife said to him, “Do you now govern Israel? Arise, and eat bread, and let your heart be cheerful; I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite.” So she wrote letters in Ahab’s name and sealed them with his seal, and she sent the letters to the elders and the nobles who dwelt with Naboth in his city. And she wrote in the letters, “Proclaim a fast, and set Naboth on high among the people; and set two base fellows opposite him, and let them bring a charge against him, saying, ‘You have cursed God and the king.’ Then take him out, and stone him to death.” And the men of his city, the elders and the nobles who dwelt in his city, did as Jezebel had sent word to them. As it was written in the letters which she had sent to them, they proclaimed a fast, and set Naboth on high among the people. And the two base fellows came in and sat opposite him; and the base fellows brought a charge against Naboth, in the presence of the people, saying, “Naboth cursed God and the king.” So they took him outside the city, and stoned him to death with stones. Then they sent to Jezebel, saying, “Naboth has been stoned; he is dead.” As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, Jezebel said to Ahab, “Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give you for money; for Naboth is not alive, but dead.” And as soon as Ahab heard that Naboth was dead, Ahab arose to go down to the vineyard of Naboth the Jezreelite, to take possession of it.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 5: 2 – 3, 5 – 6, 7 (R.) 2b

R/. O Lord, give heed to my sighs.

To my words give ear, O Lord;
give heed to my sighs.
Attend to the sound of my cry,
my King and my God. R/.

You are no God who delights in evil;
no sinner is your guest.
The boastful shall not stand their ground
before your eyes. R/.

All who do evil you despise;
all who lie you destroy.
The deceitful and those who shed blood,
the Lord detests. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
Psalm 119: 105

Alleluia.
Your word is a lamp for my feet, and a light for my path.
Alleluia.

GOSPEL
“I say to you, Do not resist one who is evil.”
MATTHEW 5: 38 – 42

At that time: Jesus said to his disciples, “You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth. ’ But I say to you, Do not resist one who is evil. But if any one strikes you on the right cheek, turn to him the other also; and if any one would sue you and take your coat, let him have your cloak as well; and if any one forces you to go one mile, go with him two miles. Give to him who begs from you, and do not refuse him who would borrow from you.”

The Gospel of the Lord.

Muvhuro 17 Chikuni -June;

Vhiki 11 regore

Chiverengo chokutanga:
1 Madzimambo 21,1-16

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku
rokutanga raMadzimambo
1 Mumwe murume womuJezirieri ainzi Nabhoti
aiva nomunda wemagirepisi muJezirieri imomo
wakanga wakaganhurana nomuzinda waAhabhu
mambo weSamaria. 2Ahabhu akazoti kuna Nabhoti
uyu, “Munda wako zvauri pedyo nomuzinda wangu, dai wandipa munda iwoyo ndachiuita munda
wangu womuriwo ndigokupa mumwe munda wemagirepisi wakapinda iwoyu kunaka, kana wada
ndokupa iri mari yokuutenga.”
3 Asi Nabhoti ndokuti kuna Ahabhu, “Tenzi
ngaandibatsire. Hazvingamboitika kuti ndikupei
nhaka yamadzibaba angu.”
4 Ahabhu akapinda mumuzinda make atsamwa,
ashatirwa pamusana pemhinduro yaakapiwa
naNabhoti wokuJezirieri nokuti akanga ati, “Hazvingamboitika kuti ndikupei nhaka yamadzibaba
angu.” Ndokubva andoti pamubhedha wake bhi-i,
kurara akatarisa rutivi, ndokuramwa zvokudya.
5 Asi mukadzi wake Jezebhero akaenda paari
akamuti, “Ko, kutsamwa kudai zvaita sei? Kubva
matoramwa chokudya!”
6 Ahabhu akamupindura achiti, “Ndataura ini
naNabhoti uyu womuJezirieri muno. Ndokumuti
nditengesere munda wako nemari, kana kuti
ndokupa mumwe munda wemagirepisi kana uchida.
Nabhoti anditi, ‘Handikupei munda wangu.’”
7 Mudzimai wake Jezebhero akamuti “Muchiri
kutonga Isiraeri iyemi? Timukirei zvedu apa mudye
zvokudya, mwoyo wenyu usununguke. Ndichakupai
ini munda wemagirepisi iwoyo waNabhoti
womuJezirieri muno.”
8 Ipapo mukadzi uyu akanyora tsamba muzita
raAhabhu ndokudzidhindha nechidhindho chake iye Ahabhu. Akatumira tsamba idzodzo kuvakuru
vakuru nokune vokumba huru vakanga vagere
kumwechete naNabhoti muguta rokwako.
9 Mutsamba idzodzi akanyora kuti, “Itii vanhu
vatsanye uye muti Nabhoti agare mberi kwevanhu,
10mugarisewo mamwewo madzenga maviri pakadarowo apo akatarisana naye, amupomere mhosva
achiti, ‘Nabhoti akashora Mwari akashorawo
mambo. Munozobuda naye kunze momutema
namabwe afe.’ ”
11 Varume vomuguta rokwake navakuru vakuru,
nevokumba huru vaigara muguta rokwake iri vakaita sokutaurirwa kwavakanga vaitwa naJezebhero.
Saizvozvowo, sokunyorwa kwazvakanga zvakaita
mutsamba dzavakatumirwa nomukadzi uyu,
12 vakati vanhu vatsanye, vakagarisa Nabhoti mberi
kwevanhu. 13 Madzenga maviri aya akapinda akagara akatarisana naye. Madzenga aya akapomera
Nabhoti mhosva, vanhu vachinzwa achiti, “Nabhoti
akashonha Mwari, akashora mambo.” Ndokubva
vamuburitsa kunze kweguta vakamutema namabwe akafa. 14 Vakavatumira shoko kuna Jezebhero
rokuti, “Nabhoti atemwa namatombo, afa.”
15 Jezebhero akati achinzwa kuti Nabhoti akatemwa
namabwe akafa, Jezebhero akati kuna Ahabhu,
“Chisimukai zvenyu mundotora munda wemagirepisi waNabhoti womuJezirieri muno waakaramba kukupai kukutengeserai nemari.” 16 Ahabhu
paakangonzwa kuti Nabhoti afa, akasimuka ndokudzika kumunda uya waNabhoti womuJezirieri
imomo kundoukambira.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 5,1-6. (D – 2)

(D) – TENZI inzwai, izwi rokuchema kwangu.
1 TENZI, teererai zvandinotaura, rangarirai
kuungudza kwangu.
2 Inzwai izwi rokuchema kwangu,
Mwari wangu naMambo wangu, nokuti
ndinonamata kwamuri.
(D) – TENZI inzwai, izwi rokuchema kwangu.
4 Nokuti hamusi Mwari anofarira uipi,
uipi haugone kuita musha pamwechete nemi.
5 Vanozvikudza havangagoni kumira pamberi
penyu.
(D) – TENZI inzwai, izwi rokuchema kwangu.
Munovenga vaiti vose vezvakaipa.
6 Munoparadza vanotaura nhema,
TENZI anovenga vanhu vanoda kudeura ropa.
(D) – TENZI inzwai, izwi rokuchema kwangu.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Nziyo 119,105

Areruya, Areruya. Shoko renyu ndiro rambi
retsoka dzangu, nemwenje unondivhenekera
nzira. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 5,38-48

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti:
38 “Makanzwa kuti zvakanzi ziso rinofanira
kutsiviwa neziso,
zino richitsiviwa nezino.
39Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Usadzivise wakaipa.’
Kana munhu akakurova mbama padama
rorudyi mutendeudzire rimwezve.
40Kana munhu achida kukukwirira dare,
achida kukutorera bhatye rako, ibva wamupa
nejasi rako.
41Kana munhu akakumanikidza kuti
umuperekedze kiromita imwechete,
muperekedze kwamakiromita maviri.
42Munhu anokukumbira, mupe.
Usanyime uyo anoda kukukwereta.
43 “Makanzwa kuti zvakanzi,
‘Ida mumwe wako uvenge muvengi wako.’
44Asi ini ndinoti kwamuri ‘Idai vavengi venyu munamatire
vanokutambudzai
kuti muve vana vaBaba venyu vari kudenga,’
45nokuti ivo vanobudisira zuva ravo vakaipa
navakanaka; uye vanonaisira mvura yavo
vakarurama navasina kururama.
46Ko, kana muchida vanokudai,
munowana mubayiro wei,
ko vateresi havaiti saizvozvo here?
47Kana muchingokwazisa hama dzenyu chete,
chii chamunokunda vamwe nacho ipapa?
Vechirudzi havaiti zvimwechetezvo here?
48Nezvo imi munofanira kuva vakaruramisisa
sezvakangoita Baba venyu vokudenga
vakaruramisisa.”
Shoko Rakanaka raTenzi

GOSPEL REFLECTION: A New Depth of Mercy
June 17, 2024

Should anyone press you into service for one mile, go with him for two miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow.” (Matthew 5:41–42)

As the faith of Israel developed over the centuries, prior to the coming of Christ, there were various stages of advancement in morality. Prior to the establishment of moral laws in the Old Testament, it was common for families to inflict severe vengeance upon other families when harm was done to them. This caused ongoing violence and feuds. But advancements were made when the law of retaliation was established which said, “When a man causes a disfigurement in his neighbor, as he has done it shall be done to him, fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth; as he has disfigured a man, he shall be disfigured” (Leviticus 24:19–20). This was a new form of justice that forbade the vengeance from being more severe than the crime that was retaliated against. At the time, this helped end ongoing family feuds that continually escalated.

It is this law of retaliation that Jesus addresses in our Gospel today. The new and much higher form of morality that Jesus taught called His disciples to “offer no resistance to one who is evil” and to turn the other cheek when evil was done to them. Though strict justice requires satisfaction for sin, Jesus’ new teaching was that mercy pays every debt. First, His mercy bestowed upon us, for the forgiveness of our sins, pays the debt of our sins when we truly repent and change. But if we desire our debts to God for our sins to be forgiven and repaid, then we must do the same to others, holding nothing against them.

But Jesus goes even further. In the passage quoted above, Jesus exhorts His disciples to a new and radical form of charity and generosity. This new moral code was how the children of the Kingdom of God were now called to act. It was not enough to only forgive and to forget the debt one owes you because of their sin. Mercy now requires us to “Give to the one who asks” and to walk “two miles” with one who only asks you to walk one mile with them. In other words, Christian charity far exceeds every concept of strict justice and even goes beyond basic forgiveness. This was certainly a new and radical teaching from our Lord.

Think about this new moral law in your own life. What level of “justice” do you most commonly live by? When someone wrongs you, do you live like those prior to the Old Testament laws by seeking to get back at them to an even greater degree than the harm done to you? Do you live by the law that seeks the equal justice of an eye for an eye? Do you seek to forgive and offer mercy as a payment for the debt another has incurred by the sin they have committed against you? Or, ideally, do you strive to go even beyond the act of forgiveness and bestow mercy in a new and generous, superabundant way? This last level of love is difficult to obtain and live, but it is the way our Lord treats us and it is the way that He calls us to treat others.

Reflect, today, upon any hurt you may currently be struggling with. And consider the way in which you have been dealing with that hurt. As you seek to understand this new law of love and mercy given by our Lord, pray to Him that He will give you the grace you need to give to others the same level of mercy that God gives to you.

PRAYER:
My generous Lord, You offer Your mercy in superabundance. You not only forgive when we repent, You also restore us to far greater heights of holiness than we could ever deserve. Give me the grace I need, dear Lord, to offer this same level of mercy and love to those who have sinned against me. I forgive all who have hurt me. Please help me to also love them with all my heart. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: