Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 16.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 16.06.24

Share

EZEKIEL 17: 22 – 24

Thus says the Lord God: “I myself will take a sprig from the lofty top of the cedar, and will set it out; I will break off from the topmost of its young twigs a tender one, and I myself will plant it upon a high and lofty mountain; on the mountain height of Israel will I plant it, that it may bring forth boughs and bear fruit, and become a noble cedar; and under it will dwell all kinds of beasts; in the shade of its branches birds of every sort will nest. And all the trees of the field shall know that I the Lord bring low the high tree, and make high the low tree, dry up the green tree, and make the dry tree flourish. I the Lord have spoken, and I will do it.”

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm  92: 1 – 2, 12 – 13, 14 – 15 (R.) 1a.

R/. It is good to give thanks to you, O Lord.

It is good to give thanks to the Lord,
to make music to your name, O Most High,
to proclaim your loving mercy in the morning,
and your truth in the watches of the night. R/.

The just will flourish like the palm tree,
and grow like a Lebanon cedar.
Planted in the house of the Lord,
they will flourish in the courts of our God. R/.

They will still bear fruit when they are old,
still full of sap, still green,
to proclaim that the Lord is upright.
In him, my rock, there is no wrong. R/.

SECOND READING        
“Whether we are at home or away, we make it our aim to please the Lord.”
2ND CORINTHIANS 5: 6 – 10

Brethren: We are always of good courage; we know that while we are at home in the body we are away from the Lord, for we walk by faith, not by sight. We are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please him. For we must all appear before the judgement seat of Christ, so that each one may receive good or evil, according to what he has done in the body.

The Word of the Lord.

GOSPEL ACCLAMATION

Alleluia.
The seed is the word of God, the sower is Christ; all who come to him will live for ever.
Alleluia.

GOSPEL          
“The mustard seed is the smallest of all the seeds on earth, yet it becomes the greatest of all shrubs.”
MARK 4: 26 – 34

At that time: Jesus said to the crowds, “The kingdom of God is as if a man should scatter seed upon the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should sprout and grow, he knows not how. The earth produces of itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come.” And he said, “With what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? It is like a grain of mustard seed, which, when sown upon the ground, is the smallest of all the seeds on earth; yet when it is sown it grows up and becomes the greatest of all shrubs, and puts forth large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade.” With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it; he did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything.

The Gospel of the Lord.

Svondo 16 Chikumi – June;

Svondo yegumi neimwechete yegore B

Chiverengo chokutanga:
Ezekieri 17,22-24

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Ezekieri
Zvanzi naTenzi Mwari,
“Iyeni pachangu, ndichatanha pabazi rapamusorosoro chaipo pomuti murefu womusidhari,
bukira.
Ndichatanha richiri idzva-idzva rapamusorosoro penzvanzvana dzamapazi awo.
Iyeni pachangu ndichirisima pamusoro
pegomo rakakwirira, refu-refu. Ndicharisima pakakwirira mugomo
reIsiraeri, kuti uve nemapazi, ubereke
muchero, uve musidhari wakanakisisa.
Pasi pawo pachizogara mhuka dzamarudzi
namarudzi, mumumvuri mawo shiri dzemhando nemhando dzichizoita matendere adzo.
Miti yose yesango ichaziva kuti ini Tenzi
ndinopfupikisa muti murefu,
ndichirebesa muti mupfupi.
Ndinoomesa muti munyoro,
ndichipfumvudzisa muti wakaoma.
Ndini Tenzi ndazvitaura uye ndichazviita.”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 92,1-2.12-13.14-15. (D – 1)

(D) – Chinhu chakanaka, kurumbidza imi TENZI.
1Chinhu chakanaka kurumbidza TENZI,
uye kuimba tichirumbidza zita renyu imi
Wokumusorosoro.
2Kuparidza mwoyochena wenyu mangwanani,
uye kutendeka kwenyu usiku 3nembira,
nedimbwa, nechipendani.
(D) – Chinhu chakanaka, kurumbidza imi TENZI.
12 Vakarurama vanobudirira sokukura kunoita
murara,
uye vanokura somusidhari wokuRebhanoni.
13Vanosimwa muimba yaTENZI,
vanobudirira mumipanda yaMwari wedu.
(D) – Chinhu chakanaka, kurumbidza imi TENZI.
14Vanobereka michero ivo vakwegura zvavo,
vanoramba vari vanyoro vakasvibira,
15 kuratidza kuti TENZI ari pachokwadi ndiye
dombo rangu, maari hamuna chakaipa.
(D) – Chinhu chakanaka, kurumbidza imi TENZI.

Chiverengo chechipiri:
2 VaKorinde 5,6-10

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yechipiri yaPauro kuvaKorinde
Hama dzangu, takatsunga mwoyo nguva dzose.
Tinoziva kuti patinenge takaita musha mumuviri
wedu, tinenge tichitova kure naTenzi, nokuti
pakufamba kwedu tinotungamirirwa nechitendero,
kwete nezvatinoona. Takatsunga mwoyo kwazvo
zvokuti tinoona zviri nani kuti titosiya musha
womumuviri tichindoita musha wedu naTenzi.
Naizvozvo, kunyange tiri pamusha kana kure
nawo chatinovavarira kumufadza, nokuti tose
zvedu tinofanira kuuya pamberi pechigaro chokutonga chaKristu kuti munhu wose atambire
zvakanaka kana zvakaipa maererano nezvaakaita
ari mumuviri.
Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:

Areruya, Areruya. Mbeu ndiro Shoko
raMwari, Kristu ndiye Mukushi.
Uyo anowana mbeu iyi anorarama
nokusingaperi. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mariko 4,26-34

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
Jesu akataurira ruzhinji rwavanhu mienzaniso iyi
achiti:
26 “Umambo hwaMwari hwakadaizvi, hwakaita
somunhu anomwaya mbeu muvhu. 27 Angavate
zvake usiku, masikati achimukawo, asi mbeu iya
inomera ichitokura, iye asingambozivi kuti
zvinoitika sei. 28Zvinongoitika pachazvo zvoga kuti
ivhu rinobereka zvirimwa, pokutanga nhungo,
teverei hura, ndokuzouya koroni yakakora pahura
dziya. 29Zvino kana koroni yaibva, anobva apinza
jeko kuicheka, nokuti kukohwa kwasvika.”
30Akatizve, “Umambo hwaMwari tingauenzanise
neiko? Uye tingahufananidze nomuenzanisoiko? 31 Hwakaita setsanga yamasitadhi yokuti painodyarwa muvhu, inenge iri duku duku pane mbeu
dzose dzapasi pose. 32Asi kana yadyarwa, inokura
kwazvo kudarika magwenzi ose. Inoita mapazi
makuru, zvokuti shiri dzedenga dzinogona kuvaka
matendere adzo mumumvuri wayo.”
33Nemienzaniso mizhinji yakadai, aivataurira izvi
maererano nezvavaikwanisa kubata. 34 Haaimbotaura kwavari asingashandisi mienzaniso. Asi
pavainge vava voga, aizotsanangura zvose kuvadzidzi vake.

Shoko Rakanaka raTenzi
JUNE 16TH 2024.

ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME YEAR B.

FIRST READING               
“I have made the low tree high.”
GOSPEL REFLECTION: The Mysteries of the Kingdom
June 16, 2024

With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private. (Mark 4:33–34)

The deepest mysteries of our faith can only be understood by someone who has deep faith. Understanding requires much more than just a keen intellect; it also requires an interior attentiveness to and familiarity with the voice of God. For that reason, as Jesus spoke to the crowds, He used parables and figures of speech rather than speaking directly about the mysteries of Heaven.

By analogy, if you were to attend a very special feast and you had well-formed taste buds, you might enjoy being served the best cut of meat cooked to perfection with a fine glass of wine. But to a small child, such a meal might not be that appealing. The same is true with music. If you were a musician who studied and played music throughout life, then you might have a greater appreciation for certain types of music. Others might simply be drawn to a certain type of music by the beat or because it has catchy lyrics.

In a similar way, a person who has only a little faith might not be immediately drawn into the deepest mystical truths of God when they are explained directly and clearly. Instead, they might find that a simplified Gospel message that uses familiar imagery or stories is better able to catch their attention and communicate the message.

This is good for us to understand because it’s good for us to turn to the means of communication with God most suited for our depth of faith and understanding. For most people, it will be very useful to see themselves as one of those people in the crowds to whom Jesus spoke His parables. We should especially see ourselves as a part of the crowds as we begin our journey of faith. However, when a person has spent much time in prayer and meditation over the years and their faith begins to deepen, they may find that parables and stories are not as inspiring as they once were. They need more. They long for God to speak to them more clearly and deeply.

Practically speaking, as your faith grows, it is good to look for the deeper ways that God speaks to you. How does He come to you and explain His will and the truths of faith more directly as Jesus did to the Apostles? Perhaps reading the lives of the saints, the Catechism of the Catholic Church, or some other spiritual book will engage you more deeply. Also, some Scripture passages may feed you more as you grow in faith, such as the passages where Jesus speaks more directly to His disciples.

Reflect, today, upon the way that you are most fully fed by God’s holy Word at this point in your life. The best way to identify this is to consider what it is that has given you the most consolation and inspiration as of late. How has God’s Word most powerfully resonated within you over this past year? Identifying the way that God has spoken to you recently is the best way to decide how to continue to receive from Him all that He wants to teach you and reveal to you at this point of your journey of faith. Continue to seek out God’s voice, and be open to letting Him draw you ever more deeply into the beautiful depths of the mysteries of His Kingdom.

PRAYER:
Glorious Word of God, You choose to speak to Your people in varied ways. To some, You speak through parables and figures of speech. To others, You speak more directly and intimately, revealing the depths of Your Heart. Please speak to me in the ways that will deepen my faith so that I can continue my journey into the many mysteries You wish to reveal. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: