Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 15.04.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 15.04.24

Share

Vhiki yechitatu yokuMuka kwaJesu – Muvhuro

Chiverengo chokutanga: Mabasa 6,8-15

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa Avapositori

8 Sitefani aiva azere nenyasha nesimba, akaita zvishamiso zvikuru nezviratidzo pakati pavanhu. 9 Ipapo vamwe vaiva vesinagogu yavasununguki, sokudaidzwa kwayaiitwa nevokuSairini, nevokuArekizandiria, nevakabva Kirikia, nokuAsia, vakamuka kuitirana nharo naSitefani. 10 Asi havana kukwanisana noungwaru neMweya waaitaura ainaye. 11 Vakasoka vamwe varume kuti vati, “Takamunzwa achitaura manzwi okushonha Mosesi naMwari.” 12 Vakapinza mweya wokupanduka mukati mavanhu, nomukati mavakuru, vakuru, nomuvanyori vakaenda kwaari vakamubata vakamuunza kudare. 13 Vakamuisira zvapupu zvenhema vakati:

“Munhu uyu haambomira kutaura mashoko okushora nzvimbo ino tsvene, uye kushora mutemo, 14 nokuti takamunzwa achiti, ‘Jesu uyu weNazareti achaparadza nzvimbo iyi, uye achasandura tsika dzatakagamuchira kuna Mosesi.’ ”

15 Dare rose rakanga rigeremo rakanyatsomutarisisa, rikaona kuti uso hwake hwakanga hwakaita souso hwomutumwa.

Shoko raTenzi

Rwiyo rwokutsinhira: Nziyo 119,23-24.26-27.29-30. (D – 1)

(D) – Vakakomborerwa zvavo vanofamba zviri pamutemo waTenzi!

23 Kunyange machinda akagara pasi achindirangana,
ini muranda wenyu ndicharangarira zvirevo zvenyu.

24 Zvamakatema zvinondifadza,
ndiwo makurukota angu.

(D) Vakakomborerwa zvavo vanofamba zviri pamutemo waTENZI!

26 Pandakareurura nzira dzangu makandipindura,
ndidzidziseiwo zvirevo zvenyu.

27 Itai kuti ndinzwisise mufambiro wemitemo yenyu;
ini ndichanyatsofunga nezvamabasa enyu anoshamisa.

(D) Vakakomborerwa zvavo vanofamba zviri pamutemo waTENZI!

29 Ndichengetei ndirege kurasika,
munyatsondidzidzisawo mutemo wenyu.

30 Ndakasarudza nzira yokutendeka,
ndakaisa zvirongwa zvenyu pamberi pangu.

(D) Vakakomborerwa zvavo vanofamba zviri pamutemo waTENZI!

Kupemberera Shoko Rakanaka: Mateu 4,4b

Areruya, Areruya. Munhu haararami nechingwa choga, asi neizwi rose rinobuda mumuromo maMwari.’ Areruya

Shoko Rakanaka: Johani 6,22-29

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani

22 Ramangwana racho, vanhu vaya vakasara kumhiri kwegungwa, vakazviona kuti pakanga pane igwa rimwechete chete ipapo. Uye kuti Jesu haana kunge apinda muigwa iroro pamwechete navadzidzi vake asi kuti vadzidzi vake, vakanga vaenda voga. 23 Asi pane magwa akabva kuTibheriasi akasvikawo pedyo nenzvimbo yavakadya chingwa chiya mushure mokunge Tenzi ambotenda. 24 Zvino vanhu pavakaona kuti Jesu akanga asipo pamwechete navadzidzi vake, ivo pachavo vakapinda mumagwa aye, vakaenda kuKapenaumu kundotsvaka Jesu.
25 Pavakamuwana kumhiri kuya kweGungwa, vakati kwaari, “Rabhi makauya kuno riniko?” 26 Jesu akavapindura achiti,
“Chokwadi chaizvo ndinoti kwamuri,
hamusi kunditsvaka nokuti makaona zviratidzo,
asi nokuti makadya zvingwa mukaguta.
27 Musashandire chokudya chinopera,
asi chokudya chinogara kusvikira kuupenyu husingaperi,
chamunopiwa noMwanakomana womunhu,
nokuti Mwari Baba vakaisa rupawo rwavo paari.”
28 Ivo ndokuti kwaari, “Chii chatingaite kuti tishande mabasa aMwari?” 29 Jesu akavapindura achiti, “Basa raMwari nderiri rokuti: Imi munofanira kutenda muna iye waakatuma.”

Shoko Rakanaka raTenzi

THIRD WEEK OF EASTER YEAR B.

FIRST READING
“They could not withstand the wisdom and the Spirit with which he spoke.”
ACTS 6: 8 – 15

In those days: Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the Freedmen (as it was called), and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, arose and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the Spirit with which he spoke. Then they secretly instigated men, who said, “We have heard him speak blasphemous words against Moses and God.” And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council, and set up false witnesses who said, “This man never ceases to speak words against this holy place and the law; for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place, and will change the customs which Moses delivered to us.” And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 119: 23 – 24, 26 – 27, 29 – 30 (R.) 1b

R/. Blessed are those who walk in the law of the Lord.
Or:
Alleluia.

Though princes sit plotting against me,
your servant ponders your statutes.
See, your decrees are my delight;
your statutes are my counsellors. R/.

I declared my ways and you answered me;
teach me your statutes.
Make me grasp the way of your precepts,
and I will ponder your wonders. R/.

Keep me from the way of falsehood;
grant me mercy by your law.
I have chosen the way of faithfulness;
your decrees I have upheld. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
Matthew 4: 4b

Alleluia.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.
Alleluia.

GOSPEL
“Do not labour for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life.”
JOHN 6: 22 – 29

[After five thousand men had eaten their fill, the disciples of Jesus saw him walking on the sea.] On the next day the people who remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. However, boats from Tiberias came near the place where they ate the bread after the Lord had given thanks. So when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum, seeking Jesus. When they found him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when did you come here?” Jesus answered them, “Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not labour for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of man will give to you; for on him has God the Father set his seal.” Then they said to him, “What must we do, to be doing the works of God?” Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.”

The Gospel of the Lord.

GOSPEL REFLECTION: Food for Eternity

“Rabbi, when did you get here?” Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you.” (John 6:25–27)

What do you work for in life? That which ultimately perishes? Or that which is eternal? This is an important question to sincerely answer. Too often we spend most of our lives putting most of our time and energy into those things that have little value for eternity.

The day before the above quoted conversation, Jesus had multiplied the loaves and fishes and fed five thousand households. The people were so impressed that the next day, when they were hungry again, they came looking for Jesus and found Him on the other side of the lake. Jesus, of course, immediately understands the situation. He realizes that the crowd of people who found Him were more interested in another meal than they were in the spiritual food that is eternal. So Jesus gently uses the opportunity to give them this short lesson about what is most important. The “food that endures for eternal life” is ultimately faith in Jesus.

Imagine if you were one of those people who witnessed, first hand, the miracle of the multiplication of the loaves and fishes. What sort of an impact would that have had on you? Would it have drawn you into a deep faith in Jesus, the Son of God? Or would you have been more impressed with the free and miraculous food? What’s interesting is that Jesus feeds the five thousand when they are not expecting it and not desiring it. But when they do come expecting it and desiring it the next day, He refuses. Jesus refuses another miracle because He wants the people to look deeper to the eternal reality.

In our own lives, living primarily for the deeper and eternal reality is often hard to do. It’s easy to keep our eyes on the superficial and less important aspects of life. How do I make more money? Or buy a new car? Or have a fancier meal? How can I better entertain myself? What new piece of clothing should I buy? And the list goes on. Of course none of these things are evil, but they are all passing and will not have an effect upon our eternal soul. And, in fact, if we give too much attention to the superficial and least important aspects of life, they will have the effect of distracting us from that which is most important.

Reflect, today, upon this challenge from Jesus. Do not work for that which perishes; work for that which is eternal. Look at your priorities in life. Where is your focus? What concerns you the most every day? Hopefully your greatest concern is to grow deeper in faith in the Son of God. Hopefully it is to live the charity that is eternal. If you honestly look at your life and the goals you have and see yourself overly concerned with the things of this world, then allow these words of our Lord to speak to you directly so that you are storing up riches for eternal life.

PRAYER:
My most glorious Lord, You are the Food that is eternal. You are the Food for everlasting life. Give me the wisdom I need, dear Lord, to turn my eyes from the passing and least important things of this world and to turn, instead, to that which is eternal. May I keep my eyes upon You and be nourished by my faith in You. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: