Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 14.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 14.06.24

Share

1ST KINGS 19: 9a, 11 – 16

In those days: When Elijah came [to Horeb the mount of God,] he lodged in a cave; and behold, the word of the Lord came to him. And he said, “Go forth, and stand upon the mount before the Lord.” And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore the mountains, and broke in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind; and after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake; and after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire; and after the fire a still small voice. And when Elijah heard it, he wrapped his face in his mantle and went out and stood at the entrance of the cave. And behold, there came a voice to him, and said, “What are you doing here, Elijah?” He said, “I have been very jealous for the Lord, the God of hosts; for the sons of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and slain your prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.” And the Lord said to him, “Go, return on your way to the wilderness of Damascus; and when you arrive, you shall anoint Hazael to be king over Syria; and Jehu the son of Nimshi you shall anoint to be king over Israel; and Elisha the son of Shaphat of Abel-meholah you shall anoint to be prophet in your place.”

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 27: 7 – 8ab, 8c – 9abc, 13 – 14 (R.) 8c

R/.  It is your face, O Lord, that I seek.

O Lord, hear my voice when I call;
have mercy and answer me.
Of you my heart has spoken,
“Seek his face.” R/.

It is your face, O Lord, that I seek;
hide not your face from me.
Dismiss not your servant in anger;
you have been my help. R/.

I believe I shall see the Lord’s goodness
in the land of the living.
Wait for the Lord; be strong;
be stouthearted, and wait for the Lord! R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
Philippians 2: 15d, 16a

Alleluia.
You will shine as lights in the world, holding fast the word of life.
Alleluia.

GOSPEL            
“Every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her.”
MATTHEW 5: 27 – 32

At that time: Jesus said to his disciples, “You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery. ’ But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away; it is better that you lose one of your members  than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. “It was also said, ‘Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’ But I say to you that every one who divorces his wife, except on the ground of un-chastity, makes her an adulteress; and whoever marries a divorced woman commits adultery.”

The Gospel of the Lord.

Chishanu 14 Chikuni -June;

Vhiki 10 regore –

Chiverengo chokutanga:
1 Madzimambo 19,9.11-16

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku
rokutanga raMadzimambo
9 Eriya akakwira gomo raMwari reHoribhu, akasvika mubako ndokumbogaramo. Shoko raTenzi
ndokubva rauya kwaari rikati: 11 “Buda undomira
pagomo apo pana Tenzi.”
Tenzi akapfuura nepo, dutu guru remhepo, rine
simba rikatsemuranisa makomo, rikapwanyanisa
matombo pana Tenzi. Asi Tenzi akanga asiri
mudutu imomo. Mushure medutu iri, kwakave
nokundengendeka kwenyika, asi Tenzi akanga
asiri mukundengendeka ikoku. 12Mushure mokundengendeka, kwakauya moto, asi Tenzi akanga
asiri moto. Mushure memoto, kwakanzwika izwi
dete raitaura zvinyoronyoro.
13Eriya paakarinzwa akafugidza uso nehanzu yake
akabuda ndokundomira pamusuwo pebako. Izwi
rikauya kwaari richiti, “Uri kuiteiko pano Eriya?”
14 Iye akati, “Mumwoyo mangu ndakashungurudzwa,
zvokushungurudzwa zviye ndichishungurudzirwa
imi Tenzi, Mwari wehondo nehondo nokuti vanhu
veIsiraeri vakakanda pasi chitenderano chenyu,
vakapunzira pasi atari, dzenyu vakauraya vaporofita venyu namapakatwa. Iyeni kudai ndini ndoga
ndasara, vari kutondivhima kuti vaparadze upenyu
hwangu.” 15 Tenzi akamuti, “Chienda udzokere nokurenje
reDhamasikusi, ukange wasvikako unofanira
kuzodza Hazaeri kuti ave mambo weSiria, 16 uzodzewo Jehu mwanakomana waNimushi kuti ave
mambo wokwaIsiraeri. Unofanirawo kuzodza
Erisha mwanakomana waShafati wokuAbheromehora kuti ave muporofita panzvimbo pako.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 27,7-8a.8b-9abc.13-14. (D – 8)

(D) – Uso hwenyu TENZI ndihwo hwandinotsvaka.
7 Teereraiwo izwi rangu TENZI,
pandinodanidzira ndiitireiwo ngoni,
mundidavire.
Mwoyo wangu unoti kwamuri,
“Uso hwenyu TENZI ndihwo hwandinotsvaka.”
(D) – Uso hwenyu TENZI ndihwo hwandinotsvaka.
“Uso hwenyu TENZI ndihwo hwandinotsvaka.”
9 Musavanze uso hwenyu kwandiri,
musandidzinge nehasha ini muranda wenyu,
ndimi manga muri mubatsiri wangu.
(D) – Uso hwenyu TENZI ndihwo hwandinotsvaka.
13 Ndinovimba kuti ndichaona kunaka kwaTENZI,
munyika yavapenyu.
14 Tarisira muna TENZI,
simba ushinge mwoyo.
(D) – Uso hwenyu TENZI ndihwo hwandinotsvaka.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
VaFiripi 2,15d-16a

Areruya, Areruya. Muchapenya sechiedza
panyika, nokuti makabatisisa shoko roupenyu.
Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 5,27-32

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti:
27 “Makanzwa kuti zvakanzi, musaite upombwe.
28 Asi ini ndinoti kwamuri,
‘Ani naani anotarisa mukadzi achimuchiva
atoita upombwe naye mumwoyo make.’
29 Kana ziso rako rorudyi richikukonzera kutadza
risvukunure urikande kwakadaro.
Zviri nani kurasikirwa neimwe nhengo
yomuviri wako
panze pokuti muviri wako wose ukandwe
mugomba romoto. 30 Kana ruoko rwako rworudyi ruchikukonzera
kutadza rudimbure urwukande kwakadaro.
Zviri nani kurasikirwa neimwe yenhengo
dzako panze pokuti muviri wako wose uende
kugomba remoto.
31 Zvakanziwo uyo anoramba mukadzi wake
ngaamupe tsamba yegupuro.
32 Asi ini ndinoti, ‘Ani naani anoramba
mudzimai wake kunze kokunge chikonzero
chacho chiri choupombwe,
anomuita kuti aite upombwe.
Ani naaniwo anoroora mukadzi akarambwa
anoita upombwe.’ ”
Shoko Rakanaka raTenzi
FRIDAY, JUNE 14TH 2024.

TENTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B.

FIRST READING
“Stand upon the mount before the Lord.”
GOSPEL REFLECTION: The Love of Friendship
June 14, 2024

If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. (Matthew 5:29–30)

This imagery of tearing out your eye and cutting off your hand is clearly meant to get our attention. Though we can be certain that Jesus is not actually suggesting we mutilate our bodies, we should not hesitate to prayerfully ponder this imagery so as to understand the truths Jesus is speaking.

Saint Augustine, in reflecting upon this passage, states: “By the eye we must understand our most cherished friend…” Augustine further points out that Jesus specifically mentions the “right eye” as a way of denoting those friendships that have a “higher degree of affection” (Serm. in Mont. i. 13.). Thus, although friendship—especially very close friendship—is a gift, sometimes those close to us can become a source of sin or an occasion of sin. In that case, they are not truly friends, and it might be better to limit or even end that relationship rather than to allow it to lead us into sin.

Think about the people in your own life. Though we must love all people with the love of God, friendship is more than love. Friendship establishes a special bond with another and opens you up to their presence and influence in your life. When you establish a friendship, you allow another a certain influence in your life. When that influence is good, then the friendship produces much good fruit. But when that influence is evil, then that friendship becomes a danger to the good of your soul. In that case, it may need to be torn out or cut off so that you are not drawn into serious sin or even the occasion of sin.

When a friend in your life becomes an occasion of sin to you, your love for them must remain, but it must also change. Love, in this case, may take on the form of a loving rebuke, a withdrawal of your own heart, or a limiting of your interactions. But this is love. By analogy, when a person sins against God, their relationship with God also changes. God withdraws His friendship. He is less present to the person, and their internal communion diminishes or even ends when the sin is serious. This is not a lack of love on God’s part; it is simply the effect of sin. So also in our relations with another, when the grace of God is not mutually given and received between two people, then friendship in the truest sense is not possible. True friendship is always centered in God’s grace and dependent upon it. Therefore, when God is excluded from a relationship, that relationship must change from a true friendship to a relationship that imitates God’s love for a sinner. Mercy, compassion and forgiveness must continually be offered, but interior communion and unity will end. But this is love.

Reflect, today, upon those in your life whom God has given you to love. First, reflect upon those relationships that do have God at the center. These relationships will become true friendships and will produce an abundance of good fruit in your life. Rejoice in these friendships and give thanks to God for them. Second, reflect upon any relationship that does not bear good fruit. As you do, prayerfully consider how you approach that relationship. Do you attempt to maintain a “friendship” even though God is not able to be the center of that relationship? If so, ponder how God is calling you to change that relationship so that it more fully reflects the love God has for you and for that other person in your life.

PRAYER:
My Lord and true Friend, I thank You for loving me with a perfect love. I pray that I will always be open to that love so that my unity with You will ever deepen. I also pray that I will be an instrument of Your love to others. Please give me the grace to love everyone in my life in the way that You love them, nothing less and nothing more. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: