Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 13.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 13.06.24

Share

1ST KINGS 18: 41 – 46

In those days: Elijah said to Ahab, “Go up, eat and drink; for there is a sound of the rushing of rain.” So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he bowed himself down upon the earth, and put his face between his knees. And he said to his servant, “Go up now, look towards the sea.” And he went up and looked, and said, “There is nothing.” And he said, “Go again seven times.” And at the seventh time he said, “Behold, a little cloud like a man’s hand is rising out of the sea.” And he said, “GO up; say to Ahab, ‘Prepare your chariot and go down, lest the rain stop you.”’ And in a little while the heavens grew black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah; and he girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 65: 10abcd, 10e – 11, 12 – 13 (R.) 2ab

R/. Praise is due to you in Sion, O God.

You visit the earth, give it water;
you fill it with riches.
God’s ever-flowing river brims over
to prepare the grain. R/.

And thus you provide for the earth:
you drench its furrows; you level it,
soften it with showers; you bless its growth. R/.

You crown the year with your bounty.
Abundance flows in your pathways;
in pastures of the desert it flows.
The hills are girded with joy. R/.

GOSPEL ACCLAMATION 
John 13: 34

Alleluia.
A new commandment I give to you, says the Lord, that you love one another, even as I have loved you.
Alleluia.

GOSPEL              
“Every one who is angry with his brother shall be liable to judgement.”
MATTHEW 5: 20 – 26

At that time: Jesus said to his disciples, “Unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to the men of old, ‘You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgement.’ But I say to you that every one who is angry with his brother shall be liable to judgement; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, ‘You fool! ‘shall be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the  altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison; truly, 1 say to you, you will never get out till you have paid the last penny.”

The Gospel of the Lord.

China 13 Chikuni – June;

Kurangarira Anitoni wePadua, Mupristi neNgwazi yezvechitendero

Chiverengo chokutanga:
1 Madzimambo 18,41-46

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rokutanga raMadzimambo
41 Eriya akati kuna mambo Ahabhu, “Chikwirai
zvenyu mundodya nokunwa nokuti kune kuwunga kwemvura yomudenga zhinji kwazvo.” 42 Saizvozvowo Ahabhu akakwira zvake kundodya nokunwa,
Eriya akakwirawo pamusoro peGomo reKarimero.
Akati pasi gwadagwa uso huri pakati pamabvi.
43 Akati kune aimushandira, “Chikwira utarise
kugungwa.” Iye akakwira, akatarisako akati, “Hakuna chiriko.”
44 Iye akati, “Endako kanomwe.” Kechinomwe
kacho akati, “Kuri kuoneka kakore kanenge chanza
chomunhu kari kukwira kachibuda mugungwa.”
Iye ndokuti, “Chikwira kuna Ahabhu undoti,
sungai ngoro dzenyu dzehondo mutodzika zvenyu
mungadaro mukadzivirirwa nemvura.”
45 Nenguva shoma shoma matenga akasviba kuti
ndo-o namakore nemhepo, mvura ikapurana
kwazvo kunaya. Ahabhu akati mungoro kata
ndokubva aenda kuJezirieri. 46 Simba raTenzi
rakava naEriya; akakunya hanzu dzake muchiuno
akamhanya ari pamberi paAhabhu kusvikira tava
kundopinda muJezirieri.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 65,9-12. (D – 1)

(D) – Mwari, imi munofanira kurumbidzwa muZioni.
9 Munoshanyira nyika muchiidiridza,
munoipfumisa zvikuru. Rukova rwaMwari ruzere mvura,
ndimi munopa vanhu mbesa dzavo,
ndiwo marongero amakazviita.
(D) – Mwari, imi munofanira kurumbidzwa muZioni.
10 Munozadza mihoronga yayo nemvura zhinji,
nokusimbisisa mihomba yayo
muchinyorovesa nokunaya kwayo
nokukomborera zvinomera mairi.
(D) – Mwari, imi munofanira kurumbidzwa muZioni.
11 Munopedzisa gore nomukoho wakawanda.
Panofamba ngoro dzenyu pachidonha mafuta.
12 Mafuro omusango anenge achiyerera,
zvikomo zvinenge zvazara rufaro.
(D) – Mwari, imi munofanira kurumbidzwa muZioni.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 13,34

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: Ndinokupai
mutemo mutsva unoti, ‘Idanai.’ Sokukudai
kwandakaita. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 5,20-26

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akataurira vadzidzi vake achiti: 20 “Kana
ururami hwenyu hukasadarika ururami hwenyanzvi
dzomutemo navaFarisei, hamumbopinda muumambo hwedenga.
21Makanzwa kuti zvakanzi kuna vakare, ‘Usauraye.
Ani naani anouraya achatongwa.’ 22Asi ini ndinoti
kwamuri munhu wose anoshatirirwa hama yake
achatongwa. Ani naani anoti kuhama yake, ‘Uri
munhu pasina’ achakwidzwa padare. Ani naani
anoti, ‘Uri rema romunhu’ anokodzera gomba
romoto. 23 Ipapo kana uchindopira chipo chako
paatari, ipapo ukafunga kuti hama yako ine
chigumbu newe, 24 siya chipo chako ipapo pamberi
peatari, uende utange wayanana nehama yako.
Wozouya zvako, opira chipo chako.
25Wadzana nomunhu ari kukukwirira dare nokuchimbidza muchiri munzira yokuenda kudare,
angadaro uyo ari kukukwirira dare akakuisa
kumutongi mutongi achizokuisa mumaoko
omupurisa, uye uchizoiswa mujeri. 26Zvechokwadi
ndinokutaurira kuti haumbomubuda kusvikira
waripa sendi rokupedzisira.”
Shoko Rakanaka raTenzi
THURSDAY, JUNE 13TH 2024.

TENTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B.

MEMORIAL OF SAINT ANTHONY OF PADUA, Priest & Doctor of the Church.

FIRST READING
Elijah prayed, and: i the heaven gave rain (James 5: 18).
GOSPEL REFLECTION: The Burden of Anger
June 13, 2024

“You have heard that it was said to your ancestors, You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, Raqa, will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, ‘You fool,’ will be liable to fiery Gehenna.” (Matthew 5:21–22)

The passage quoted above gives us three deepening levels of sin that we commit against another. These sins were new teachings not contained in the Old Testament. By this teaching, Jesus’ call to radical holiness and love of neighbor is made very clear.

The first level of sin is simply to be “angry” interiorly. The sin of anger is an interior attitude of disgust toward another. Jesus says that the consequence of having anger toward another is that you will be “liable to judgment.” The second level of sin is when you say to another “Raqa.” This Aramaic word is difficult to translate but would include some form of expression of one’s anger toward another. It would be a derogatory way of saying to another that they are unintelligent or inferior. The third level of sin Jesus identifies is when you call another “fool.” This word is an even stronger expression of Raqa and would be a verbal criticism of them, indicating that the person is a lost soul in a moral sense. It’s a strong moral condemnation of another that is expressed.

So, do you struggle with anger? Jesus’ calling to freedom from all levels of this sin is a high one. There are many times in life when our passion of anger is stirred up for one reason or another, and that passion leads to one of these levels of sin. It’s a common temptation to want to condemn another with whom you are angry in the strongest way possible.

It’s important to understand that this new teaching of Jesus is truly not a burden when understood and embraced. At first, it can seem that these laws of our Lord against anger are negative. That’s because lashing out at another gives a false sense of satisfaction, and these commands of our Lord, in a sense, “rob” us of that satisfaction. It can be a depressing thought to think about the moral obligation to forgive to the point that disordered anger disappears. But is it depressing? Is this law of our Lord a burden?

The deep truth is that what Jesus teaches us in this passage is, in many ways, more for our own good than that of others. Our anger toward another, be it interior, verbally critical or all-out condemning, can be hurtful toward the person with whom we are angry, but the damage these forms of anger do is far worse for us than them. Being angry, even interiorly, even if we put on a happy face, does great damage to our soul and our ability to be united to God. For that reason, it is not this new law of our Lord regarding anger that is the burden, it is the anger itself that is a heavy burden and a burden from which Jesus wants you free.

Reflect, today, upon the sin of anger. As you do, try to see your disordered anger as the real enemy rather than the person with whom you are angry. Pray to our Lord to free you from this enemy of the soul and seek the freedom that He wants to bestow.

PRAYER:
My merciful Lord, You call us to perfect freedom from all that burdens us. Anger burdens us. Help me to see the burden that my anger imposes upon me and help me to seek true freedom through the act of forgiveness and reconciliation. Please forgive me, dear Lord, as I forgive all who have hurt me. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: