Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 12.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 12.06.24

Share

1ST KINGS 18: 20 – 39

In those days: King Ahab sent to all the people of Israel, and gathered the prophets of Baal together at Mount Carmel. And Elijah came near to all the people, and said, “How long will you go limping with two different opinions? If the Lord is God, follow him; but if Baal, then follow him.” And the people did not answer him a word. Then Elijah said to the people, “I, even I only, am left a prophet of the Lord; but Baal’s prophets are four hundred and fifty men. Let two bulls be given to us; and let them choose one bull for themselves, and cut it in pieces and lay it on the wood, but put no fire to it; and I will prepare the other bull and lay it on the wood, and put no fire to it. And you call on the name of your god and I will call on the name of the Lord; and the God who answers by fire, he is God.” And all the people answered, “It is well spoken.” Then Elijah said to the prophets of Baal, “Choose for yourselves one bull and prepare it first, for you are many; and call on the name of your god, but put no fire to it.” And they took the bull which was given them, and they prepared it, and called on the name of Baal from morning until noon, saying, “O Baal, answer us!” But there was no voice, and no one answered. And they limped about the altar which they had made. And at noon Elijah mocked them, saying, “Cry aloud, for he is a god; either he is musing, or he has gone aside, or he is on a journey, or perhaps he is asleep and must be awakened.” And they cried aloud, and cut themselves after their custom with swords and lances, until the blood gushed out upon them. And as midday passed, they raved on until the time of the offering of the oblation, but there was no voice; no one answered, no one heeded. Then Elijah said to all the people, “Come near to me”; and all the people came near to him. And he repaired the altar of the Lord that had been thrown down; Elijah took twelve stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the LORD came, saying, “Israel shall be your name”; and with the stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar, as great as would contain two measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bull in pieces and laid it on the wood. And he said, “Fill four jars with water, and pour it on the burnt offering and on the wood.” And he said, “Do it a second time”; and they did it a second time. And he said, “Do it a third time”; and they did it a third time. And the water ran round about the altar, and filled the trench also with water. And at the time of the offering of the oblation, Elijah the prophet came near and said, “O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. Answer me, O Lord, answer me, that this people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back.” Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt offering, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces; and they said, “The Lord, he is God; the Lord, he is God.”

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 16: 1 – 2a, 4, 5 and 8, 11 (R.) 1

R/. Preserve me, O God, for in you I take refuge.

Preserve me, O God, for in you I take refuge.
I say to the Lord, “You are my Lord.” R/.

Those who choose other gods increase their sorrows.
I will not take part in their offerings of blood.
Nor will I take their names upon my lips. R/.

O Lord, it is you who are my portion and cup;
you yourself who secure my lot.
I keep the Lord before me always;
with him at my right hand, I shall not be moved. R/.

You will show me the path of life,
the fullness of joy in your presence,
at your right hand, bliss forever. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
Psalm 25: 4b, 5a

Alleluia.
Teach me your paths, O Lord. Guide me in your truth.
Alleluia.

GOSPEL
I have come not to abolish the law, but to fulfil it.
MATTHEW 5: 17 – 19

At that time: Jesus said to his disciples, “Do not think that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them. For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.”

The Gospel of the Lord.

Vhiki 10 regore –

Chiverengo chokutanga:
1 Madzimambo 18,20-39

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rokutanga raMadzimambo
20Mambo Ahabhu akatumira nhume kuvanhu vose
vokwaIsiraeri akaunganidza vaporofita pamwechete kuGomo reKarimero.
21 Eriya akaenda pedyo navanhu vose akati,
“Munoda kusvikira riniko muchingova nemwoyo
miviri? Kana Tenzi ari iye Mwari wenyu muteverei, kana ari Bhaari, teverai iyeyo.” Vanhu havana
chavakamupindura. 22 Eriya ndokuti kuvanhu ava,
“Ini ndini ndoga muprofita waTenzi asara. Asi
kune vaporofita vaBhaari mazana mana namakumi
mashanu. 23 Ngatipiwei handira mbiri, ivo
vazvisarudzire handira imwechete, vaicheke-cheke
vaiise pamusoro pehuni, asi varege kutungidzapo
moto. Iniwo ndichadarowo neimwe handira yacho,
ndoiisawo pamusoro pehuni ndorega kutungidza
moto. 24 Imi mudaidzire nezita kuna mwari wenyu,
iniwo ndigodaidzirawo nezita kuna Tenzi. Ipapa
Mwari anenge apindura nomoto, ndiye Mwari.”
Vanhu vose vakapindura vachiti, “Zvamataura
zvakanaka.”
25 Eriya akati kuvaporofita vaBhaari, “Chizvisarudzirai handira, mutange ndimi kudaro nokuti
makawanda, modaidzira nezita kuna mwari wenyu
asi musatungidzepo moto.”
26 Vakatora handira yavakanga vapiwa vakaigadzirira, vakadaidzira nezita kuna Bhaari, kubvira
mangwanani kusvikira masikati vachiti, “Bhaariwe-e, tidaireiwo!” Asi hapana chakambonzwika
kana kuwana akadaira. Vakayavaya kutamba
vachitenderera atari yavakanga vavaka.
27 Kuzoti zvino ava masikati, zuva rorova nhongonya, Eriya akavaseka zvake achiti, “Zhambai
nokuti ndimwari, zvimwe mheno zvaari
kumbo-funga hake kana kuti hameno paangotiwo
zvake nzve-e. Zvimwe angadaro akafamba rwendo
kana kuti ari akakotsira zvake, anenge achifanira
kuto-mutsvaka.” 28 Ivo vakazhambatatawo
maererano netsika yavo, vakazvicheka-cheka
namapakatwa nezvisvo, kudzamara ropa royerera
nemiviri yavo. 29 Zuva rakarereka
vachingopengereka, kusvikira panguva yokupira
chibayiro asi hapana chaka-mbonzwika kana
kuwana akapindura, kana akambozviteerera.
30 Eriya akati kuvanhu vose zvavo, “Chiswederai
kuno kwandiri.” Vanhu vose vakaswederawo
kwaari akabva avakiridza atari yaTenzi yakanga
yapunzwa. 31Eriya akatora matombo gumi namaviri
anoenderana namadzinza avanakomana vaJakobho uya wokunzi neshoko raTenzi, “Zita rako rava
kunzi Isiraeri.” 32 Namatombo iwayo akavakira
Tenzi atari. Akachera mugero kutenderera atari
iyi, waiva wakakura zvokutokwana bhagidhi
rembesanwa. 33 Akaronga huni akachekacheka
handira iyoyo ndokuironga pamusoro pehuni dziya
akati, “Zadzai zvirongo zvina nemvura mudire
pamupiro wokupisa napahuni.” 34 Akatizve, “Dirai
rwechipiri” ndokubva vadirazve rwechipiri. Akati
“Itaizve kechitatu. Ndokubva vadirawo rwechitatu.”
35 Mvura yakaerera kutenderera atari yose, mugero
ukati tuba kuzara nemvura. 36 Kuzoti zvino nguva yokupira chibayiro yasvika,
muporofita Eriya asvederapo ndokuti, “Tenzi,
Mwari waAbhurahamu naIsaki naIsiraeri, ngazvizivike nhasi uno kuti ndimi Mwari muIsiraeri, uye
kuti ini ndiri muranda wenyu, uyewo kuti zvose
zvandakaita ndatozviita zvabva mumuromo
menyu. 37 Ndipindureiwo Tenzi, mundidavire
kuitira kuti vanhu ava vazive kuti imi Tenzi ndimi
Mwari uyewo kuti ndimi munotendeutsa mwoyo
yavo.”
38 Moto waTenzi wakatozomoka ukaroromesa
chibayiro chokupisa ichocho, ukaroromesa huni,
namatombo nevhu, ukananzva mvura yakanga iri
mumugero. 39 Vanhu vose pavakazviona vakati pasi
gwadagwa nouso vachiti, “Tenzi ndiye Mwari,
Tenzi ndiye Mwari!”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 16,1-2ab.4.5ab+8.11. (D – 1)

(D) – Ndichengetei Mwari nokuti ndinopotera mamuri.
1 Ndichengetei Mwari nokuti ndinopotera
mamuri.
2 Ndinoti kuna TENZI, “Imi ndimi TENZI wangu.
4 Vanozvisarudzira mumwe mwari, vanozviwanzira
nhamo.
(D) – Ndichengetei Mwari nokuti ndinopotera mamuri.
Handisi kuzopira kwavari miteuro yeropa.
Handifi ndadaidza mazita avo nomuromo
wangu.
(D) – Ndichengetei Mwari nokuti ndinopotera mamuri.
5 TENZI ndiye mugove wangu nenhaka yangu.
8 Ndinoisa TENZI mberi kwangu nguva dzose;
nokuti ari kurudyi rwangu, handitsuduguki.
(D) – Ndichengetei Mwari nokuti ndinopotera mamuri.
11 Munondiratidza nzira youpenyu;
pamuri ndipo pane rufaro ruzere,
kurudyi kwenyu kune rufaro nokusingaperi.
(D) – Ndichengetei Mwari nokuti ndinopotera mamuri.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Nziyo 25,4-5

Areruya, Areruya. Ndidzidziseiwo nzira
dzenyu TENZI, Nditungamirireiwo muchokwadi
chenyu. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 5,17-19

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti:
17 “Regai kumbofunga zvenyu
kuti ndakauya kuzoparadza mutemo kana
vaporofita.
Handina kuuya kuzozviparadza, asi
kuzozvizadzisa.
18 Nokuti ndinokutaurirai zvechokwadi chaizvo
kuti denga napasi zvingapfuure zvazvo,
asi hapana kana kabhii kana kaga zvako
komutemo kachabviswa mumutemo kusvikira
zvose zvaitika.
19 Nezvo ani naani anotyora mumwe
wemitemo iyi,
achidzidzisa vanhu kudaro achanzi mudiki
muumambo hwedenga.
Asi uyo anoichengeta achiidzidzisa achanzi
mukuru muumambo hwedenga.
Shoko Rakanaka raTenzi
WEDNESDAY, JUNE 12TH 2024.

TENTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B

FIRST READING
Let this people know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back.
GOSPEL REFLECTION: The New Law of Grace
June 12, 2024

Jesus said to his disciples: “Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place.” (Matthew 5:17–18)

The law and the prophets, as found in the Old Testament, consists of three types. First, there are the moral laws, such as the Ten Commandments, that are primarily based on the natural law of God. By “natural law,” we mean that our human reason can understand their truthfulness, such as with “Thou shall not kill, steal, etc.” Second, there were many liturgical precepts that were laid down and practiced as a preparation for and prefiguration of their ultimate liturgical fulfillment. The fulfillment is now found in the sacramental life of the Church. Third, there were various legal precepts that gave specific directions on daily living. These laws include instructions on food, relations with others, how to treat foreigners, cleansings, purifications of utensils, tithing, and much more.

In our Gospel today, Jesus essentially says two things. First, regarding the legal and liturgical precepts, He says that He came to “fulfill” them. Thus, Christians are no longer bound by these Old Testament legal and liturgical laws, in that we are now called to a much higher fulfillment of them all. But as for the moral laws, especially those found in the Ten Commandments, not a single precept taught is abolished. Instead, these Commandments are deepened, and the call to moral perfection is now much clearer. It is for this reason that Jesus goes on to say, “Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the Kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the Kingdom of heaven.”

It’s important to understand that those who lived before the time of Christ were not held to the same standard as we are today. That’s because they did not enjoy the gift of grace that was won by the Cross and is bestowed by the Holy Spirit. Today, we have so much more and, for that reason, are called to a much greater life of holiness. For example, we no longer celebrate the Passover as a mere remembrance of what God did by setting the Israelites free from slavery to the Egyptians. Today, we celebrate the New Passover through our participation in the Holy Eucharist, and our “remembrance” goes beyond the simple recalling of a memory of old. Our remembrance is one that enables us to actually participate in the saving sacrifice of Christ. We share in the actual event and are partakers of the grace won on the Cross each time we celebrate the Holy Mass. And as for the moral laws of the Old Testament, they become the bottom line of morality. The upper limit is now much higher. We are to love our enemies and pray for those who persecute us. We are to lay down our lives for others and take up our crosses daily to follow Jesus. We are called to the perfection of sacrificial love, and that is only possible by our sharing in the very life, death and resurrection of Christ our Lord.

Reflect, today, upon the very high calling you have been given by our Lord. It’s not enough to simply do the bare minimum in our worship and moral life. Doing so may permit you to be “least in the Kingdom of heaven,” but God wants you to share in His greatness. He calls you to be among the “greatest in the Kingdom of heaven.” Do you understand your high calling? Do you have the perfection of holiness as your goal? Commit yourself to the full participation in the New Law of Christ and you will be eternally grateful that you did.

PRAYER:
My most glorious Lord, You came to bring our lives to the fullness of grace and holiness. You call us to the heights of Heaven. Help me to see my high calling, dear Lord, and to work diligently to embrace all that You now command by Your New Law of grace and mercy. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: