Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 11.07.2024

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 11.07.2024

Share

HOSEA 11: 1 – 4, 8c – 9

Thus says the Lord: When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. The more I called them, the more they went from me; they kept sacrificing to the Baals and burning incense to idols. Yet it was I who taught Ephraim to walk, I took them up in my arms; but they did not know that I healed them. I led them with cords of compassion, with the bands of love, and I became to them as one who raises an infant to his cheeks, and I bent down to them and fed them. My heart recoils within me, my compassion grows warm and tender. I will not execute my fierce anger, I will not again destroy Ephraim; for I am God and not man, the Holy One in your midst, and I will not come to destroy.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 80: 2ac and 3b, 15 – 16 (R.) 4b

R/. Let your face shine on us, Lord, and we shall be saved.

O shepherd of Israel, hear us,
enthroned on the cherubim, shine forth.
Rouse up your might and come to save us. R/.

God of hosts, turn again, we implore;
look down from heaven and see.
Visit this vine and protect it,
the vine your right hand has planted,
the son of man you have claimed for yourself. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
Mark 1: 15

Alleluia
The kingdom of God is at hand; repent, and believe in the Gospel.
Alleluia .

GOSPEL
“You received without pay, give without pay.”
MATTHEW 10: 7 – 15

At that time: Jesus said to his apostles, “Preach as you go, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without pay, give without pay. Take no gold, nor silver, nor copper in your belts, no bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor a staff; for the labourer deserves his food. And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it, and stay with him until you depart. As you enter the house, salute it. And if the house is worthy, let your peace come upon it; but if it is not worthy, let your peace return to you. And if any one will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house or town. Truly, I say to you, it shall be more tolerable on the day of judgement for the land of Sodom and Gomorrah than for that town.”

The Gospel of the Lord.

Hosea 11,1.3-4.8c-9

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku romuporofita Hosea
Teererai shoko raTenzi, Mwari akati:
1 “Isiraeri paakanga achiri mwana mudiki, ndaimuda. Ndakadaidza mwana wangu iyeyu kubva
kuIjipiti.
3Asi iyeni ndini ndakadzidzisa vokwaEfuremu
kufamba.
Ndaivatakura mumaoko, asi zvokuziva kuti
ndini ndaivarapa, havana kuziva. 4Ndaivatungamirira netambo yengoni, pamwe
neyamabhande orudo.
Ndakavasimudza somwana muduku
pachipfuva changu,
ndikakotama ndichivapa chokudya.
8 Mwoyo wangu unoramba mukati mangu.
Mwoyo wangu wetsitsi uri kutoramba
uchiwedzera kukudai.
9 Handicharatidza hasha dzangu dzinotyisa
vokwaEfuremu, handichavaparadza zvakare,
nokuti ini ndiri Mwari handisi munhu,
iye Anoera, ndiri pakati penyu,uye handisi
kuuya kuzoparadza.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 80,1ac+2b.14-15. (D – 3)

(D) – Tenzi, chiso chenyu ngachipenye kuti tiponeswe.
1 Teererai imi mufudzi weIsiraeri,
imi munotungamirira vokwaJosefi, sedanga
rehwai, imi mune chigaro chenyu choumambo
pamaKerubhi, bwinyai 2 kune vokwaEfuremu,
novokwaBhenjamini, nokune vokwaManase.
Kokai simba renyu, muuye kuzotinunura.
(D) – Tenzi, chiso chenyu ngachipenye kuti tiponeswe
14 Dzokaizve Mwari wehondo nehondo,
mutarire muri kudenga muone zvenyu,
ivai nehanya nomugirepisi uyu
15 wamakadyara nesimba roruoko rwenyu
rworudyi, dungira ramakaita kuti rive renyu.
(D) – Tenzi, chiso chenyu ngachipenye kuti tiponeswe.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Mariko 1,15

Areruya, Areruya. Umambo hwaMwari
hwava pedyo. Chipindukai mutende Shoko
Rakanaka. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 10,7-15

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akati kuvadzidzi vake, 7 “Pamunenge muchifamba muchiti, ‘Umambo hwokudenga hwavapedyo.’
8 Rapai vanorwara, mutsai vakafa, murape vana
maperembudzi mudzinge mweya yakaipa. Makapiwa pachena, imi ipaiwo pachena. 9 Musatakure
mari yendarama kana yesirivha kana yekopa
muzvikwama zvenyu, 10 kana tsapo yeparwendo,
kana hembe mbiri, kana shangu, kana tsvimbo,
nokuti mushandi anokodzera kupiwa zvokudya.
11 Guta riri rose ramunopinda kana musha uri wose
wamunopinda, bvunzai kuti ndiani anokodzera
mauri. Garai naye kusvikira mabvamo. 12 Pamunopinda imomo kwazisai vomumbamo. Kana imba
iyoyo ichikodzera, rugare rwenyu ngaruende pairi.
13 Asi kana isingakodzeri, rugare rwenyu ngarudzokere kwamuri. 14 Kana munhu asingadi kukugamuchirai kana kuteerera mazwi enyu, gumai
guruva retsoka dzenyu pamunenge mava kubva
pamba ipapo kana guta iroro. 15 Zvechokwadi
chaizvo ndinoti kwamuri, ‘Pazuva rokutongwa
zvicharerukira nyika yeSodhomu neGomora kupinda guta iroro.’”
Shoko Rakanaka raTenzi.
THURSDAY, JULY 11TH 2024.

FOURTEENTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B.

MEMORIAL OF SAINT BENEDICT OF NURSIA, Abbot.

FIRST READING
“My heart recoils within me.”
GOSPEL REFLECTION: Soften Your Heart
Thursday, July 11, 2024

“Whoever will not receive you or listen to your words—go outside that house or town and shake the dust from your feet. Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town.” (Matthew 10:14–15)

Recall how Jesus harshly condemned the Pharisees for their hardness of heart. In Matthew’s Gospel, Chapter 23, Jesus issues seven “woe to you” condemnations of these Pharisees for being hypocrites and blind guides. These condemnations were acts of love on Jesus’ part, in that they had the goal of calling them to conversion. Similarly, in today’s Gospel, Jesus gives instructions to His Twelve about what they are to do if they preach the Gospel in a town and are rejected. They are to “shake the dust” from their feet.

This instruction was given within the context of Jesus sending the Twelve to the “lost sheep of the house of Israel” with the commission of preaching the Gospel. At that time, they were to go to those who had already been entrusted with the message of the Law of Moses and the prophets but were to now proclaim that the Kingdom of God has arrived. Jesus was the promised Messiah, and He was now here. And for those of the house of Israel who reject Jesus, they were to be condemned by this prophetic act of the wiping of the dust of their town from the Apostles’ feet.

At first, this can seem somewhat harsh. One can think that patience, ongoing discussions, gentleness and the like would be more effective. And though that may be the case in many of our experiences today, the fact remains that Jesus gave the Twelve this command.

Just like the condemnation of the Pharisees, this prophetic action of wiping the dust from their feet was an act of love. Certainly, the Apostles were not to do this out of an irrational anger. They were not to do so because their pride was wounded by rejection or because of their disdain for these people. Rather, the Apostles were to do so as a way of showing the consequences of the townspeople’s actions. When these towns of the chosen people rejected the promised Messiah, they needed to understand the consequences. They needed to know that by rejecting the messengers, they were rejecting the saving grace of the Gospel.

First of all, it’s important to consider those about whom Jesus was speaking. He was speaking about those who “will not receive” nor even “listen” to the message of the Gospel. These are those who have fully rejected God and His saving message. They, by their free choice, have separated themselves from God and His holy Gospel. They are stubborn, obstinate and hard of heart. Thus, it is in this most extreme case, of being completely closed to the Gospel, that Jesus instructs His Apostles to leave with this prophetic act. Perhaps upon seeing this done, some people would experience a certain sense of loss. Perhaps some would realize they made a mistake. Perhaps some would experience a holy sense of guilt and would eventually soften their hearts.

This teaching of Jesus should also open your eyes. How fully do you receive and listen to the message of the Gospel? How attentive are you to the saving proclamation of God’s Kingdom? To the extent that you are open, the floodgates of God’s mercy flows forth. But to the extent that you are not, the experience of loss is encountered.

Reflect, today, upon your being present in one of these towns. Consider the many ways that you have been closed to all that God wants to speak to you. Open your heart wide, listen with the utmost attentiveness, be humble before the message of the Gospel and be ready to receive it and to change your life as you do. Commit to being a member of the Kingdom of God so that all that God spea…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: