Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 11.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 11.06.24

Share

ACTS 11: 21b – 26; 13: 1 – 3

In those days: A great number that believed turned to the Lord. News of this came to the ears of the Church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad; and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose; for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a large company was added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul; and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the Church, and taught a large company of people; and in Antioch the disciples were for the first time called Christians. Now in the Church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Symeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen a member of the court of Herod the tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” Then after fasting and praying they laid their hands on them and sent them off.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 98: 1, 2 – 3ab, 3cd – 4, 5 – 6 (R.) 2b

R/. The Lord has shown his deliverance to the nations.

O sing a new song to the Lord,
for he has worked wonders.
His right hand and his holy arm
have brought salvation. R/.

The Lord has made known his salvation,
has shown his deliverance to the nations.
He has remembered his merciful love
and his truth for the house of Israel. R/.

All the ends of the earth have seen
the salvation of our God.
Shout to the Lord, all the earth;
break forth into joyous song,
and sing out your praise. R/.

Sing psalms to the Lord with the harp,
with the harp and the sound of song.
With trumpets and the sound of the horn,
raise a shout before the King, the Lord. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
Matthew 28: 19a, 20b

Alleluia
Go and make disciples of all nations, says the Lord; I am with you always, to the close of the age.
Alleluia

GOSPEL
“You received without pay, give without pay.’’
MATTHEW 10: 7 – 13

At that time: Jesus said to his apostles, “Preach as you go, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without pay, give without pay. Take no gold, nor silver, nor copper in your belts, no bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor a staff; for the labourer deserves his food. And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it, and stay with him until you depart. As you enter the house, salute it. And if the house is worthy, let your peace come upon it; but if it is not worthy, let your peace return to you.”

The Gospel of the Lord.

Chipiri 11 Chikuni – June;

Kurangarira Bhanabhasi
Mupositori
noMufiri wechitendero

Chiverengo chokutanga:
Mabasa 11,21b-26; 13,1-3

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa avaPositori
21Vanhu vazhinji vakadavira vakatendeukira kuna
Tenzi. 22 Zvinhu izvi zvakasvika munzeve dzesangano raiva muJerusaremu, vakatumira Bhanabhasi kuAndiyoku. 23 Paakasvika akaona nyasha
dzaMwari akafara. Akavakurudzira vose kuti
varambe vakatendeka vakati kwati, kwati nomwoyo
wose kuna Tenzi. 24 Bhanabhasi uyu aiva munhu akanaka, azere
neMweya nekutenda. Chikwata chikuru chakawedzerwa kuna Tenzi. 25 Naizvozvo, Bhanabhasi
akaenda kuTaso kundotsvaka Sauro. 26Paakamuwana akauya naye kuAndiyoku. Kwegore rose
vaisangana nesangano vachidzidzisa boka guru
ravanhu. MuAndiyoku ndimo makatangira vadzidzi kudaidzwa kunzi vakristu.
1 Musangano rokuAndiyoku, maiva navaporofita
navadzidzisi vaiti Bhanabhasi, naSimeoni ainzi
Mutema, kouya Rusiasi wokuSairini naManaeni
(akarerwa naHerodhi mutetiraki) naSauro. 2Pavainamata Tenzi uye vachitsanya, Mweya Mutsvene
akati nditsaurirei Bhanabhasi naSauro kuti vaite
basa randavasarudzira. 3 Mushure mokutsanya
nokunamata, vakaisa maoko avo pavari vakavaendesa.
Shoko raMwari.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 98,1-6. (D – 2)

(D) – Mwari akaratidza kukunda kwake, pamberi pamarudzi.
1 Imbirai TENZI rumbo rutsva,
nokuti akaita zvinhu zvinoshamisa,
simba rorudyi rwake nereruoko rwake
rutsvene ndizvo zvakakupai kukunda.
(D) – Mwari akaratidza kukunda kwake, pamberi pamarudzi.
2 Mwari akaratidza kukunda kwake,
akazivisa kukunda kwake pamberi pamarudzi.
3 Akarangarira mwoyochena wake,
nokutendeka kwake kuimba yokwaIsiraeri.
(D) – Mwari akaratidza kukunda kwake, pamberi pamarudzi.
Pasi pose kusvika kwayakaperera pakaona
kukunda kwaMwari wedu.
4 Pururudzirai TENZI nokufara pasi pose,
shaurai rumbo rworufaro
muimbe muchirumbidza.
(D) – Mwari akaratidza kukunda kwake, pamberi pamarudzi.
5 Imbirai TENZI nechipendani,
nechipendani kuchiimbwa rumbo,
6 namabhosvo nehwamanda
pururudzirai kuvapo kwaMambo TENZI.
(D) – Mwari akaratidza kukunda kwake, pamberi pamarudzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Mateu 28,19a.20b

Areruya, Areruya Tenzi anoti: Endai mundodzidzisa marudzi ose avanhu, ndinemi nguva
dzose kusvikira kuguma kwapasi. Areruya

Shoko Rakanaka: Mateu 10,7-13

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti: 7 “
‘Umambo
hwokudenga hwavapedyo.’ 8 Rapai vanorwara,
mutsai vakafa, murape vana maperembudzi
mudzinge mweya yakaipa. Makapiwa pachena, imi
ipaiwo pachena. 9 Musatakure mari yendarama
kana yesirivha kana yekopa muzvikwama zvenyu,
10 kana tsapo yeparwendo, kana hembe mbiri, kana
shangu, kana tsvimbo, nokuti mushandi anokodzera kupiwa zvokudya.”
11 “Guta riri rose ramunopinda kana musha uri
wose wamunopinda, bvunzai kuti ndiani anokodzera mauri. Garai naye kusvikira mabvamo.
12 Pamunopinda imomo kwazisai vomumbamo.
Kana imba iyoyo ichikodzera, rugare rwenyu
ngaruende pairi. 13Asi kana isingakodzeri, rugare
rwenyu ngarudzokere kwamuri.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

kana

Shoko Rakanaka: Mateu 5,13-16

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake achiti:
13 “Imi muri munyu wapasi, Zvino kana munyu usisavavi unozovaviswa nei?
Unenge usisina basa,
unofanira kutongoraswa zvawo uchitsikwa
zvawo navanhu.
14 “Imi muri chiedza chapasi.
Guta rakavakirwa pagomo harivanziki.
15Vanhu havatungidzi mwenje vachiukwidibira
nedengu, asi kuti vanotouisa pachigadzikiro
chomwenje,
uchivhenekera vose vari mumbamo.
16 Saizvozvowo, chiedza chenyu ngachivhenekere
vanhu kuti vaone mabasa enyu akanaka,
varumbidze Baba venyu vari kudenga.
Shoko Rakanaka raTenzi
TUESDAY, JUNE 11TH 2024.

TENTH WEEK IN ORDINARY TIME YEAR B.

MEMORIAL OF SAINT BARNABAS, Apostle.

FIRST READING
“He was a good man, full of the Holy Spirit and of faith.”
GOSPEL REFLECTION: Salt and Light for the World
June 11, 2024

Jesus said to his disciples: “You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world…” (Matthew 5:13–14)

Every Christian has two primary duties in life. First, we must strive for personal holiness. And second, we must work to help others achieve this same degree of holiness. This is what it means to be the “salt of the earth” and the “light of the world.”

Consider salt. Salt is a preservative, and it also adds flavor to food. It does so by entering the food and, in a sense, disappearing. So it must be with us. First, our Lord must enter our lives and preserve us from the corruption of sin. But as He does so, He will also bring out our goodness in a way that the “flavor” of holiness is evident to others. In this way, we will be used as salt for others. This is especially done by our works of charity.

Saint Thérèse of Lisieux said in her autobiography, “I see now that true charity consists in bearing with the faults of those about us, never being surprised at their weaknesses, but edified at the least sign of their virtue.” She believed that this was especially the way we act as salt and light to others. We help to preserve others from sin by being merciful to them when they are weak. We enrich their lives by seeing their goodness and rejoicing in it. And we do so in a hidden way. By our gentleness and compassion, our kindness and mercy, we preserve others and help them to grow in God’s abundant grace. And we do so, many times, without them even realizing how God used us.

Consider, also, light. The world in which we live is oftentimes quite dark and despairing. There is corruption all around us and temptations abound. Thus, the light of Christ must be made manifest far and wide. Those all around us need to see clearly the path to holiness and happiness. Again, this is possible if we first work to become light itself. Christ, the true Light of the World, must so permeate our lives that we find it almost automatic to shine brightly in a fallen world. When Christ is alive in us, we will radiate joy and peace, calm and conviction, moral goodness and determination. And when we live this way, we will not have to “impose” the Gospel on others; rather, God’s light will simply shine and be a beacon of hope to those who come into our presence.

Reflect, today, upon these two missions in life. First, ponder your call to holiness. How does God want to bring light into your own life, preserve you from all sin and add spiritual flavor for holy living? Second, who does God want you to love with His love? Who needs hope and joy, mercy and kindness, words of wisdom and encouragement? Be holy and then allow that holiness to shine forth to others and you will indeed be the salt of the earth and the light of the world.

PRAYER:
My Jesus, the true Light of the World, please shine brightly in my life so that I will see clearly and will be preserved from the darkness of sin. As You fill me with Your light, please use me as an instrument of Your love and mercy to a world filled with chaos and confusion. Dispel the darkness, dear Lord, and use me as Your instrument as You will. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: