Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 11.05.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 11.05.24

Share

ACTS 18: 23 – 28

After spending some time in Antioch, Paul departed and went from place to place through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, well versed in the Scriptures. He had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue; but when Priscilla and Aquila heard him, they took him and expounded to him the way of God more accurately. And when he wished to cross to Achaia, the brethren encouraged him, and wrote to the disciples to receive him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed, for he powerfully confuted the Jews in public, showing by the Scriptures that the Christ was Jesus.

The Word of the Lord.

 
RESPONSORIAL PSALM  
Psalm 47: 2 – 3, 8 – 9, 10 (R.) 8a

R/. God is king of all the   earth.
Or:
Alleluia.

All peoples, clap your hands.
Cry to God with shouts of joy!
For the Lord, the Most High, is awesome,
the great king over all the earth. R.

God is king of all the earth.
Sing praise with all your skill.
God reigns over the nations. 
God sits upon his holy throne. R.

The princes of the peoples are assembled
with the people of the God of Abraham.
The rulers of the earth belong to God,
who is greatly  exalted. R.

 
GOSPEL ACCLAMATION 
John 16: 28

Alleluia.
I came from the Father and have come into the world; again, I am leaving the world and going to the Father.
Alleluia.

 
GOSPEL       
My Father loves you because you have loved me and believed in me.        
JOHN 16: 23b – 28

At that time: Jesus said to his disciples, “Truly, truly, I say to you, if you ask anything of the Father, he will give it to you in my name. Until now you have asked nothing in my name; ask, and you will receive, that your joy may be full. I have said this to you in figures; the hour is coming when I shall no longer speak to you in figures but tell you plainly of the Father. In that day you will ask in my name; and I do not say to you that I shall ask the Father for you; for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from the Father. I came from the Father and have come into the world; again, I am leaving the world and going to the Father.”

The Gospel of the Lord.
GOSPEL REFLECTION: The Love of the Father Revealed
May 11, 2024

“I have told you this in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures but I will tell you clearly about the Father.” (John 16:25)

When is it that Jesus will speak clearly about the Father? When is that “hour” of which He speaks? First, this “hour” can be understood to be the time after His death, Resurrection and Ascension to Heaven. It is then when the Holy Spirit will come upon them at Pentecost to open their minds to understand all that He has taught with much greater insight and clarity. But in John’s Gospel, the “hour” is also a reference to His death on the Cross. It is His hour of glory, the hour in which the Son of Man saves us through His holy passion. Therefore, this statement of Jesus should be read within the context of Him alluding to His coming passion. Recall that this sermon Jesus gives is part of His “Last Supper Discourse.” It is given immediately prior to Jesus going out to the Garden of Gethsemane to be arrested.

When we consider this “hour” to be the passion and death of Jesus on the Cross, we should be aware of the fact that His act of dying is not only a saving act of redemption, it is also one of the clearest ways in which He speaks about His Father in Heaven. Jesus’ suffering and death does, in fact, reveal the Father to the disciples in ways that His “figures of speech” could not reveal. Jesus’ veiled language was spoken as truth but as truth that could not be fully communicated. However, Jesus’ freely embraced suffering and death does clearly communicate the Father in the most profound way possible. The Cross is pure love, and the Father is pure love. Jesus’ death on the Cross in obedience to the will of the Father reveals to all that the Father loves us so much that He was willing to sacrifice His only begotten Son so that if we but believe in Him, we will inherit eternal life.

The message of the Cross is a true teaching about the love of the Father. It’s a teaching that took place through an act of the most pure and sacrificial love imaginable. The Cross was Jesus speaking “clearly about the Father” insofar as it reveals the depth of the Father’s love for all humanity. If you find this difficult to understand, then you are not alone. The disciples themselves struggled with this. That is why they ultimately needed the Holy Spirit to come upon them to open their minds. We too need the Holy Spirit if the veil is to be lifted and we are to comprehend this most powerful message of God’s infinite love.

Reflect, today, upon Jesus’ burning desire to lift the veil of His teaching and to reveal to you, clearly, the depth of the Father’s love for you. Allow the Holy Spirit to open your mind to this revelation as it is given through the Crucifixion. Pray for that gift. Listen to Jesus tell you He desires to give you this understanding and then await the grace you need to see and understand the very heart of the Father and His divine love for you.

PRAYER:
My precious Jesus, Your hour of glory upon the Cross is the clearest and fullest revelation of the Father’s love. On the Cross, You show us all how deeply we are loved by You and Your Father in Heaven. Please do open my mind, dear Lord, to all You wish to reveal to me, so that as I come to know You, I will also come to know Your Father in Heaven. Jesus, I trust in You.

Mugovera 11 Chivabvu – May;

Vhiki yechitanhatu yenguva yePasika

Chiverengo chokutanga:
Mabasa 18,23-28

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa Avapositori
23 Pauro akati apedza chinguva arimuAndiyoku,
akasimuka akaenda munzvimbo nenzvimbo nomudunhu reGaratia nereFirigia, achisimbisa vadzidzi
vose.
24Mumwe muJudha ainzi Aporosi, mugari wokuArekizandiria akauya kuEfesusi. Akanga ari
nyanzvi yokutaura, munhu akanga akadzidza
kwazvo Magwaro Matsvene. 25Akanga akadzidziswa
nzira yaTenzi uye nemwoyo wake wose aitaura
nokudzidzisa nemazvo chaimo zvaJesu, kunyange
aiziva ruombeko rwaJohani chete.
26 Akatangisa kutaura nechivindi musinagogu.
Pirisira naAkwira pavakamunzwa vakamutora
vakamutsanangurira nzira dzaMwari nemazvo
chaimo. 27Paakada kuyambukira kuAkaya, vehama
vakamukurudzira vakatonyora kuna vadzidzi kuti
vamugamuchire. 28Paakasvika, akabatsira kwazvo
vakanga vatenda nenyasha dzaMwari, nokuti
akapwisa vaJudha pachena achiratidza naMagwaro
Matsvene kuti Jesu ndiye Mesia.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 47,1-2.7-8.9. (D – 8)

(D) – Mwari ndiye anotonga, vanhu vamarudzi ose.
1 Uchirai imi marudzi ose avanhu. Daidzirai kuna
Mwari muimbe kwazvo norufaro
2 nokuti TENZI, Wokumusoro soro anotyisa
kwazvo. Ndiye mambo mukuru wapasi pose.
(D) – Mwari ndiye anotonga, vanhu vamarudzi ose.
7 Mwari ndiye mambo wapasi pose,
muimbirei muchimurumbidza norumbo.
8 Mwari ndiye anotonga vechirudzi,
Mwari anogara pachigaro, chake chokutonga
chinoera.
(D) – Mwari ndiye anotonga, vanhu vamarudzi ose.
9 Madzishe amarudzi avanhu anoungana,
savanhu vaMwari waAbhurahamu,
nokuti vachengetedzi venyika ndevaMwari,
anorumbidzwa zvikuru kwazvo.
(D) – Mwari ndiye anotonga, vanhu vamarudzi ose.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 16,28

Areruya, Areruya. “Ini ndakabva kuna Baba
ndikauya pasi pano, asi zvavapo ndezvokuti
ndava kubva pasi ndichienda kuna Baba.”
Areruya

Shoko Rakanaka: Johani 16,23b-28

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
Jesu akati kuvadzidzi vake:
23 Panguva iyoyo kana mukakumbira chii zvacho
kuna Baba muzita rangu vachakupai.
24 Kusvikira parizvino hamuna kukumbira
chinhu muzita rangu, chikumbirai muchapiwa
kuti rufaro rwenyu ruzare.
25 “Ndanga ndichitaura izvi kwamuri namadimikira, nguva iri kuuya yandinenge ndisingazotauri kwamuri namadimikira yandinenge
ndokutaurirai zviri pachena nezvaBaba.
26 Pazuva iroro muchakumbira muzita rangu;
handiti kwamuri ndichakukumbirirai kuna
Baba.
27 Aiwa! Ivo Baba pachavo vanokudai,
nokuti imi makandida uye makatenda kuti
ndakabva kuna Mwari.
28 Ini ndakabva kuna Baba ndikauya pasi
pano, asi zvavapo ndezvokuti ndava kubva
pasi ndichienda kuna Baba.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: