Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 11.04.24

Local News

Catholic Daily Liturgical Guide 11.04.24

Share

ACTS 5: 27 – 33

In those days: When the officers had brought the apostles, they set them before the council. And the high priest questioned them, saying, “We strictly charged you not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching and you intend to bring this man’s blood upon us.” But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as Leader and Saviour, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him.” When they heard this they were enraged and wanted to kill them.

The Word of the Lord.

 
RESPONSORIAL PSALM
Psalm 34: 2 and 9, 17 – 18, 19 – 20 (R. ) 7a

R/. The lowly one called, and the Lord heard him.
Or:
Alleluia.

I will bless the Lord at all times,
praise of him is always in my mouth.
Taste and see that the Lord is good.
Blessed the man who seeks refuge in him. R/.

The Lord turns his face against the wicked
to destroy their remembrance from the earth.
When the just cry out, the Lord hears,
and rescues them in all their distress. R/.

The Lord is close to the broken-hearted;
those whose spirit is crushed he will save.
Many are the trials of the just man,
but from them all the Lord will rescue him. R/.

 
GOSPEL ACCLAMATION
John 20: 29

Alleluia.
You believed, Thomas, because you have seen me, says the Lord; blessed are those who have not seen and yet believe.
Alleluia.

GOSPEL
“The Father loves the Son, and has given all things into his hand.”
JOHN 3: 31 – 36

‘He who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all. He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. For he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into his hand. Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.’

The Gospel of the Lord

China 11 Kubvumbi – April;

Kurangarira Stanisilasi, Mubhishopi noMufiriwechitendero

Chiverengo chokutanga:
Mabasa 5,27-33

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa Avapositori
27Mupristi mukuru akabvunza vapositori 28 achiti,
“Takanyatsokuyambirai kuti musadzidzise nezita
iri, asi imi matozadza Jerusaremu nechidzidziso
chenyu, uye munoda kuti ropa romunhu uyu
ritipfukire.”
29Pita navapositori vakapindura vachiti, “Tinofanira
kuteerera Mwari panokuteerera vanhu. 30 Mwari
wamadzibaba edu, akamutsa Jesu wamakauraya
nokumurembedza pamuti. 31 Mwari akamusimudzira kurudyi rwake somutungamiri, nomununuri,
kuti Isiraeri ipinduke iregererwe zvitadzo. 32 Isu
tiri zvapupu zvezvinhu izvi, uyewo Mweya Mutsvene, wakapiwa naMwari kuna vanomuteerera.”
33 Pavakanzwa izvi vakashatirwa zvikuru kwazvo
vakafunga zvokuvauraya.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 34,1+8.16-17.18-19. (D – 6)

(D) – Murombo akachema, TENZI akamunzwa.
1 Ndicharumbidza TENZI nguva dzose,
kumurumbidza hakuchabvi pamuromo pangu.
8 Ravirai munzwe kunaka kwaTENZI,
akakomborerwa munhu anopotera kwaari.
(D) – Murombo akachema, TENZI akamunzwa.
16 Uso hwaTENZI hwakanangana navakaipa,
kuti vakanganwike panyika.
17 Kana vakarurama vakachemera rubatsiro,
TENZI anovanzwa achivanunura munhamo
dzavo dzose.
(D) – Murombo akachema, TENZI akamunzwa.
18 TENZI ari pedyo navakasuruvara,
anoponesa vanenge varasa mwoyo.
19 Nhamo dzawakarurama dzakawanda,
asi TENZI anomuponesa madziri dzose.
(D) – Murombo akachema, TENZI akamunzwa.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 20,29

Areruya, Areruya. Tomasi: “Watenda nokuti
wandiona nhai? Vakakomborerwa zvavo vanotenda, ivo vasina kundiona.” Areruya.

Shoko Rakanaka: Johani 3,31-36

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
Jesu akati kuna Nikodhimasi:
31 “Iye anobva kumusoro, ari pamusoro pavose.
Wapanyika ndewapanyika, uye anotaura
nezvapanyika;
uyo anobva kudenga, ari pamusoro pavose.
32 Zvaakaona nezvaakanzwa ndizvo
zvaanopupura, asi uchapupu hwake ihwohwo
hauna anohugamuchira.
33 Munhu anogamuchira uchapupu hwake ihwohwo, anotsinhira kuti, Mwari ari pachokwadi.
34 Nokuti akatumwa naMwari,
anotaura mazwi aMwari nokuti Mwari haana
kumupa Mweya achiita zvokuera.
35 Baba vanoda Mwanakomana,
uye vakaisa zvinhu zvose mumaoko ake.
36 Anotenda muna Mwanakomana anoupenyu
husingaperi, uyo asingateereri Mwanakomana
haamboona upenyu,
asi hasha dzaMwari dzichanangana naye.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: