Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 10.07.2024

Local News

Catholic Daily Liturgical Guide 10.07.2024

Share

HOSEA 10: 1 – 3, 7 – 8, 12

Israel is a luxuriant vine that yields its fruit. The more his fruit increased the more altars he built; as his country improved he improved his pillars. Their heart is false; now they must bear their guilt. The Lord will break down their altars, and destroy their pillars. For now they will say: “We have no king, for we fear not the Lord, and a king, what could he do for us?” Samaria’s king shall perish, like a chip on the face of the waters. The high places of Aven, the sin of Israel, shall be destroyed. Thorn and thistle shall grow up on their altars; and they shall say to the mountains, Cover us, and to the hills, fall upon us. Sow for yourselves righteousness, reap the fruit of mercy; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that he may come and rain salvation upon you.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 105: 2 – 3, 4 – 5, 6 – 7 (R.) 4b

R/. Constantly seek the Lord’s face.

O sing to him, sing his praise;
tell all his wonderful works!
Glory in his holy name;
let the hearts that seek the Lord rejoice. R/.

Turn to the Lord and his strength;
constantly seek his face.
Remember the wonders he has done;
his marvels and his words of judgment. R/.

O children of Abraham, his servant,
O descendants of the Jacob he chose,
he, the Lord, is our God;
his judgements are in all the earth. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
Mark 1: 15

Alleluia
The kingdom of God is at hand; repent, and believe in the Gospel.
Alleluia

GOSPEL
“Go to the lost sheep of the house of Israel.”
MATTHEW 10: 1 – 7

At that time: Jesus called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every infirmity. The names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Thaddaeus; Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who betrayed him. These Twelve Jesus sent out, charging them, “Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And preach as you go; saying, ‘The kingdom of heaven is at hand. ”’

The Gospel of the Lord.
Chitatu 10 Chikunguru – July;

Vhiki 14 regore –

Chiverengo chokutanga:
Hosea 10,1-3.7-8.12

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku romuporofita Hosea
1 VokwaIsiraeri vaiva mugirepisi wakanyatsopasa
kwazvo, uchibereka michero yawo. Waiti ukawadzura kubereka michero, ivo ndopovovaka atari
neatari. Sokubudirirawo kwaiita nyika yavo,
ndokunyatsogadziridzwawo kwavaiita shongwe
dzamabwe, dzakamisirwa vamwari vavo.
2Vane mwoyo wokunyengera; nokudaro vanofanira
kupfukirwa nemhosva yavo. Tenzi achaparadza
atari dzavo, achipaza shongwe dzavo dzamabwe,
dzakamisirwa vamwari vavo. 3 Ndinodaro nokuti
iye zvino izvi vachati, “Hatina mambo nokuti hatityi Tenzi. Zvino mambo chaangatiitirewo
pakadaro ndechipi?”
7 Mambo weSamaria achaparara sakabanzu kanoyangarara pamvura. 8 Nzvimbo dzakatunhumara
dzokuteurira kuna Avheni, chitadzo chevokwaIsiraeri, dzichaparadzwa. Minzwa norukato zvichamera paatari dzavo, vachati kumakomo, “Tihwandisei,” kuzvikomo vachiti, “Tiwirei.”
12 ‘Zvidyirirei ururami mukohwe mwoyochena,
bandirai minda yenyu yakararira, nokuti ino ndiyo
nguva yokutsvaka Tenzi, kuti auye kuzonayisa
ruponeso pamuri.’
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 105,2-7. (D – 4)

(D) – Shungu yokuda kuva pana TENZI ngaive mugariro.
2 Muimbirei mumurumbidze nenziyo,
mutaure zvishamiso zvaakaita.
3 Pururudzai muzita rake rinoera;
mwoyo yavanotsvaka TENZI ipembere
nokufara.
(D) – Shungu yokuda kuva pana TENZI ngaive mugariro.
4 Nekairai kutsvaka TENZI,
mutsvakewo simba rake. Shungu yokuda kuva pana TENZI ngaive
mugariro.
5 Rangarirai zvishamiso zvaakaita, zviratidzo
nemirao yakabuda mumuromo make.
(D) – Shungu yokuda kuva pana TENZI ngaive mugariro.
6 Imi chizvarwa chaAbhurahamu, muranda wake,
imi vana vaJakobho, vasarudzwi vake.
7 Iye TENZI ndiye Mwari wedu,
mirao yake hakuna kwaisiri pasi pose.
(D) – Shungu yokuda kuva pana TENZI ngaive mugariro.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Mariko 1,15

Areruya, Areruya. Umambo hwaMwari
hwava pedyo. Chipindukai mutende Shoko
Rakanaka. Areruya.

Shoko Rakanaka: _Mateu 10,1-7<

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
1 Jesu akadaidza kwaari vadzidzi vake gumi
navaviri, akavapa simba pamusoro pemweya
yetsvina kuti vaidzinge nesimba rokurapa zvirwere
zvose namatenda ose.
2 Mazita avapositori gumi navaviri ndaaya:
wokutanga ndiSimoni anonzi Pita nomunun’una wake Andireya, kouya Jemusi mwanakomana
waZebhedhi naJohani munun’una wake. Kozouya
Firipi naBhatoromeo, 3 kwoti Tomasi naMateu,
muteresi, kwozoti Jemusi mwanakomana waArifeosi naTadheo. 4 Kwozotiwo Simoni muKenani
naJudhasi Isikarioti uya akazomupandukira.
5 Jesu akatuma vane gumi navaviri ava achivakomera achiti, “Musaende kune vechirudzi, uye
musapinde muguta ravaSamaria, 6 asi endai
kuhwai dzakarasika dzemba yaIsiraeri muparidze
7 pamunenge muchifamba muchiti, ‘Umambo
hwokudenga hwavapedyo.’ ”
Shoko Rakanaka raTenzi
GOSPEL REFLECTION: Proclaiming the Kingdom
July 10, 2024

Jesus sent out these Twelve after instructing them thus, “Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: ‘The Kingdom of heaven is at hand.’” (Matthew 10:5–7)

The very last words of Jesus, just prior to His Ascension into Heaven, expands the mandate we read above that Jesus gave to His Apostles. He later says, “Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit…” (Matthew 28:19). Eventually, Jesus sends the Twelve and all of His disciples to the ends of the earth to proclaim the Gospel to every creature. But here, prior to the coming of the Holy Spirit, and prior to the completion of Jesus’ earthly mission, He instructs the Twelve to go only “to the lost sheep of the house of Israel.” Thus, Jesus gives a sort of priority to the preaching of the Gospel to those who have already been entrusted with the revelations of the Old Testament—that is, the teachings of the Law of Moses and the prophets.

Though, today, we must all hear the call from our Lord to “make disciples of all nations,” we must also hear this unique commission to first preach to those who are already members of the family of God. And though, today, the Holy Spirit has already come and the Gospel has already gone forth far and wide, there is still an important spiritual lesson to be learned by Jesus’ progressive commission from those of the family of God to those who do not yet know the Gospel.

Start with yourself. By hearing Jesus give special emphasis to His Twelve to go first to the lost sheep of the house of Israel, you should hear our Lord speaking especially about you. You, who were baptized, have been confirmed and have received Holy Communion, now have a special obligation to listen to and respond to the Gospel of Christ. From there, God entrusts you with the sharing of the Gospel in a special way to those who also share your faith. For that reason, parents are uniquely obliged to share the Gospel with their children. Friends within the same faith community are uniquely obliged to reach out to others who share their faith. And pastors of the Church must do the same. The Gospel is now universal and must be proclaimed to all people, but this passage appears to highlight the importance of sharing the Gospel with fellow disciples of Christ.

We know from our daily life that there are many who profess faith in Christ who still are not fully evangelized. There are many who have received the Sacraments but lack the deep faith to which they are called. It can appear that most fail to worship our Lord every day, and many fail in their prayerful worship each and every week. Therefore, it is useful to place yourself into this Gospel passage and to hear our Lord call you to especially devote yourself to the sharing of the Gospel with those who have already become members of His Church, even if it is only in name.

If we begin with ourselves, seeking to daily grow deeper in our life of faith, praying and seeking out the will of God, then God will more easily be able to use us as He wills to share the faith with those who belong to God’s family but whose faith may be weak. And for those who are “all in” and have truly given themselves over to Christ, God will certainly also use you for the proclamation of the Gospel to those who have not yet come to know Christ through the gift of faith.

Reflect, today, upon the invitation Jesus gives to you to be His evangelist. First, look at your own life and do all you can to allow the Gospel to transform you into a fervent follower of Christ. From there, be open to the many ways that God wants to use you every day to inspire others to become followers of our Lord. Start with your family. Pray for them. Be attentive to the promptings of grace God gives to reach out to them. Then turn your eyes, also, to the wider community. Allow the Lord to lead, follow His voice, and He will use you in many ways to help others come to know His burning love for them.

PRAYER:
My universal King, You came to establish Your Kingdom in the lives of all people. You call all Your creatures to faith in You. Help me to be among the first who turn to You with my whole heart. Please also use me to become an instrument of Your saving grace to those whom You’ve put into my life. My life is Yours, dear Lord. Use me as You will. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: