Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 10.04.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 10.04.24

Share

SECOND WEEK OF EASTER.

FIRST READING
“The men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people.”
ACTS 5: 17 – 26

In those days: The high priest rose up and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy they arrested the apostles and put them in the common prison. But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, “Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this Life.” And when they heard this, they entered the temple at daybreak and taught. Now the high priest came and those who were with him and called together the council and all the senate of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, they did not find them in the prison, and they returned and reported, “We found the prison securely locked and the sentries standing at the doors, but when we opened it we found no one inside.” Now when the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were much perplexed about them, wondering what this would come to. And some one came and told them, “The men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people.” Then the captain with the officers went and brought them, but without violence, for they were afraid of being stoned by the people.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 34: 2 – 3, 4 – 5, 6 – 7, 8 – 9 (R.) 7a

R/. The lowly one called, and the Lord heard him.
Or:
Alleluia.

I will bless the Lord at all times,
praise of him is always in my mouth.
In the Lord my soul shall make its boast;
the humble shall hear and be glad. R/.

Glorify the Lord with me;
together let us praise his name.
I sought the Lord, and he answered me;
from all my terrors he set me free. R/.

Look towards him and be radiant;
let your faces not be abashed.
This lowly one called; the Lord heard,
and rescued him from all his distress. R/.

The angel of the Lord is encamped
around those who fear him, to rescue them.
Taste and see that the Lord is good.
Blessed the man who seeks refuge in him. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
John 3: 16

Alleluia.
God so loved the world that he gave his only-begotten Son; that whoever believes in him should have eternal life.
Alleluia.

GOSPEL
“God sent the Son into the world that the world might be saved through him.”
JOHN 3: 16 – 21

Jesus said to Nicodemus: “God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God.”

The Gospel of the Lord

GOSPEL REFLECTION: A Summary of Clarity

“God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.” (John 3:16)

We continue, today, to read from the conversation that Jesus had with Nicodemus, the Pharisee who ultimately converted and is venerated as one of the early saints of the Church. Recall that Jesus challenged Nicodemus as a way of helping him to make the difficult decision to reject the malice of the other Pharisees and to become His follower. This passage quoted above comes from Nicodemus’ first conversation with Jesus and is often quoted by our evangelical brothers and sisters as a summary of the whole Gospel. And indeed it is.

Throughout Chapter 3 of John’s Gospel, Jesus teaches about light and darkness, being born from above, wickedness, sin, condemnation, the Spirit and much more. But in many ways, all that Jesus taught in this chapter and throughout His public ministry can be summed up in this short and to-the-point statement: “God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.” This short teaching could be broken down into five essential truths.

First, the Father’s love for humanity, and specifically, for you, is a love so deep that there is no way we will ever fully understand the depths of His love.

Second, the love the Father has for us compelled Him to give us the greatest gift we could ever receive and the greatest gift the Father could give: His own divine Son. This gift must be prayerfully pondered if we are to come to a deepening understanding of the infinite generosity of the Father.

Third, as we prayerfully enter deeper and deeper into our understanding of this incredible gift of the Son, our only appropriate response is faith. We must “believe in Him.” And our belief must deepen just as our understanding deepens.

Fourth, we must realize that eternal death is always possible. It is possible that we eternally “perish.” That realization will give even greater insight into the gift of the Son, in that we will realize that the first duty of the Son is to save us from eternal separation from the Father.

Lastly, the gift of the Son from the Father is not only to save us but also to draw us to the heights of Heaven. That is, we are given “eternal life.” This gift of eternity is of infinite capacity, value, glory and fulfillment.

Reflect, today, upon this summary of the whole Gospel: “God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.” Take it line by line, prayerfully seeking to understand the beautiful and transforming truths revealed to us by our Lord in this holy conversation with Nicodemus. Try to see yourself as Nicodemus, a good person who is trying to understand Jesus and His teachings more clearly. If you can listen to these words with Nicodemus and accept them deeply in faith, then you, too, will share in the eternal glory these words promise.

PRAYER:
My glorious Lord, You came to us as the greatest Gift ever imagined. You are the gift of the Father in Heaven. You were sent out of love for the purpose of saving us and drawing us into the glory of eternity. Help me to understand and believe all that You are and to receive You as the saving Gift for Eternity. Jesus, I trust in You.

Vhiki yechipiri yokuMuka kwaJesu –

Chiverengo chokutanga:
Mabasa 5,17-26

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMabasa Avapositori
17 Mupristi mukuru akamuka navose vechikwata
chake, vebato revaSadhusei. Pamusana pokuzara
neshanje, 18 vakasunga vapositori vakavaisa mujeri
ravanhu vose.
19Asi usiku mutumwa waMwari akazarura makonhi
ejeri, akavaburitsa ndokuvati, 20 “Endai mundomira
muTemberi mutaure kuvanhu mazwi ezveUpenyu uhwu.” 21Vakateerera zvavakataurirwa izvi, vakandopinda muTemberi mangwanani vakadzidzisa.
Zvino mupristi mukuru akauya nevaaiva navo,
ndokuunganidza dare namakurukota ose avaIsi�raeri. Vakatuma vanhu kujeri kundovatora. 22Asi
mapurisa pavakasvika, havana kuvawana mujeri.
Vakadzokera vakavataurira vakati, 23 “Tasvikowana
jeri rakanyatsokiiwa. Vachengeti vapajeri vakamira
pamisuo, asi patarizarura hapana watawana
mukati.”
24 Zvino mukuru wapaTemberi navapristi vakuru
pavakanzwa mashoko aya, zvakavakangaidza
vachishama kuti zvichaperera kupi. 25 Mumwe
munhu akauya akavataurira achiti, “Varume
vamakaisa mujeri, vamire muTemberi vari
kudzidzisa vanhu.” 26 Ipapo mukuru wapaTemberi
namapurisa vakaenda vakandovatora pasina
muchokoto, nokuti vaitya kutemwa namatombo
navanhu.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira: Nziyo 34,1-8. (D – 6)

(D) – Murombo akachema TENZI akamunzwa.
1 Ndicharumbidza TENZI nguva dzose,
kumurumbidza hakuchabvi pamuromo
pangu. 2 Ini ndinodada naTENZI.
Dai varombo vakazvinzwawo vafare.
(D) – Murombo akachema TENZI akamunzwa.
3 Ngatikudzei TENZI pamwechete neni,
ngatirumbidzei zita rake pamwechete.
4 Ndakatsvaka TENZI akandipindura;
akandinunura kunazvose zvaindityisa.
(D) – Murombo akachema TENZI akamunzwa.
5 Tarisai kwaari mupenye,
naizvozvo uso hwenyu hauzombonyari.
6 Murombo uya akachema TENZI akamunzwa,
akamununura, kumatambudziko ake ose.
(D) – Murombo akachema TENZI akamunzwa.
7 Mutumwa waTENZI anokomberedza,
vanomutya achivanunura.
8 Ravirai munzwe kunaka kwaTENZI,
akakomborerwa munhu anopotera kwaari.
(D) – Murombo akachema TENZI akamunzwa.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 3,16

Areruya, Areruya. Mwari akada pasi zvikuru
zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwe chete, kuti munhu wose anotenda maari, awane
upenyu husingaperi. Areruya.

Shoko Rakanaka: Johani 3,16-21

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
Jesu akati kuna Nikodhimasi:
16 “Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa
Mwanakomana wake mumwechete,
kuti munhu wose anotenda maari arege kufa,
asi kuti awane upenyu husingaperi.
17 Nokuti Mwari haana kutumira
Mwanakomana wake
pasi kuzopa pasi mhosva,
asi kuti pasi paponeswe naye.
18 Anotenda maari haapihwi mhosva,
asi asingatendi maari atova nemhosva,
nokuti haana kutenda muzita
roMwanakomana mumwechete oga waMwari.
19 Mhosva yacho ndeyiyi yokuti,
chiedza chakauya pasi pano,
asi vanhu vakada rima panze pokuda chiedza,
nokuti mabasa avo akanga akaipa.
20 Nokuti munhu wose anoita zvakaipa,
anovenga chiedza uye haauye kuchiedza,
kuitira kuti mabasa ake arege kuburitswa
pachena. 21 Asi anoita zvechokwadi, anouya kuchiedza
kuti zvionekwe pachena,
kuti mabasa ake akaitwa muna Mwari.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: