Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 09.07.2024

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 09.07.2024

Share

HOSEA 8: 4 – 7, 11 – 13

Thus says the Lord: Israel made kings, but not through me. They set up princes, but without my knowledge. With their silver and gold they made idols for their own destruction. I have spurned your calf, O Samaria. My anger burns against them. How long will it be till they are pure in Israel? A workman made it; it is not God. The calf of Samaria shall be broken to pieces. For they sow the wind, and they shall reap the whirlwind. The standing grain has no heads, it shall yield no meal; if it were to yield, aliens would devour it. Because Ephraim has multiplied altars for sinning, they have become to him altars for sinning. Were I to write for him my laws by ten thousands, they would be regarded as a strange thing. They love sacrifice; they sacrifice flesh and eat it; but the Lord has no delight in them. Now he will remember their iniquity, and punish their sins; they shall return to Egypt.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 115: 3 – 4, 5 – 6, 7ab and 8, 9 – 10 (R.) 9a

R/. House of Israel, trust in the Lord.

But our God is in the heavens;
he does whatever he wills.
Their idols are silver and gold,
the work of human hands. R/.

They have mouths but they cannot speak;
they have eyes but they cannot see.
They have ears but they cannot hear;
they have nostrils but they cannot smell. R/.

They have hands but they cannot feel;
they have feet but they cannot walk.
Their makers will come to be like them,
as will all who trust in them. R/.

House of Israel, trust in the Lord;
he is their help and their shield.
House of Aaron, trust in the Lord;
he is their help and their shield. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
John 10: 14

Alleluia
I am the good shepherd, says the Lord; I know my own and my own knows me.
Alleluia

GOSPEL                     
“The harvest is plentiful, but the labourers are few.”
MATTHEW 9: 32 – 38

At that time: Behold, a mute demoniac was brought to Jesus. And when the demon has been cast out, the mute man spoke; and the crowds marveled, saying, “Never was anything like this seen in Israel.” But the Pharisees said, “He casts out demons by the prince of demons.” And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every infirmity. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, “The harvest is plentiful, but the labourers are few; pray therefore the Lord of the harvest to send out labourers into his harvest.”

The Gospel of the Lord.

GOSPEL REFLECTION: Zeal for Souls
July 9, 2024

Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the Gospel of the Kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. (Matthew 9:35–36)

Jesus was quite zealous for souls. Zeal is an energy, a passion and a drive to accomplish some task. The task that Jesus was zealous for was the conversion of every heart that He encountered. As He walked from town to town, encountering person after person, Jesus could see into their hearts. He saw that so many people were “troubled and abandoned.” He could see they were like “sheep without a shepherd.” And this moved Him to compassion with a zeal to become their Shepherd, to remove the trouble from their hearts and to let them know they were invited to belong to His new Kingdom.

The image of Jesus encountering numerous people who were troubled and abandoned is a good image to ponder. The reason is that this is us. Each one of us has our own interior troubles. We can feel alone, confused, uncertain and lost at times. The person who doesn’t feel this way is either a perfect saint or is not being honest. Deep holiness and union with God does, of course, cure this interior struggle that many have. In that case, the person clearly knows they belong to the family of God, understands himself or herself as a son or daughter of God, and finds deep peace in this truth. But for those who struggle, this Scripture passage is especially for you.

First of all, to be “troubled” could be caused by many things. For some, they struggle with memories of the past, broken relationships, a lack of direction, serious sin, anger and the like. So the first question to honestly ponder is whether or not you have a troubled heart. Even the greatest of saints will find some areas they struggle with. So what is that for you?

Secondly, feeling “abandoned” is a heavy cross. The reason Jesus came was to enable us to belong to His family. That is accomplished by the gift of eternal salvation which must begin now. By receiving the forgiveness of sins and growing in a life of prayer, we come to know God in a very intimate and personal way. Yes, He is the Almighty God and Creator of all. But He is also deeply personal and intimate, and He wants to form a real relationship of love with you.

If you struggle with either of these, being troubled and/or abandoned, then consider the zeal that Jesus has for you. His tireless and extensive travels, by foot, while He was engaging in His public ministry, should be seen as a sign to you of His zeal to come to you, personally, to become your Shepherd. He wants to lift every burden and clear the way for you to discover your place in His family. The “Gospel of the Kingdom” that Jesus preached was one that invited everyone to become a member of that Kingdom. As He comes to you, know that His heart is filled with compassion for you, just as it was when He traveled the countryside so long ago. He sees you, gazes at your heart with love, and never takes His eyes off of you in your need, weakness and sin.

Reflect, today, upon the zeal that Jesus has for your own eternal salvation and holiness of life. You cannot make it through this world without Him. Let Jesus seek you out, come to you, speak to you and invite you to allow Him to shepherd you. He wants to do so with every fiber of His being; let Jesus fulfill His mission in you.

PRAYER:
My divine Shepherd, You seek out all people with the greatest of zeal and compassion. You see every hurting and broken heart, and You desire to heal each one. Thank You for coming to me, dear Lord, for being my Shepherd and Guide. Help me to see You as You gaze at me in my weakness and pain. And help me to open my heart to You now and throughout my life. I love You, my Lord. Jesus, I trust in You.

Chipiri 9 Chikunguru –
July; Vhiki 14 regore

Chiverengo chokutanga:
Hosea 8,4-7.11-13

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku romuporofita Hosea
Tenzi anoti: Valsraeri 4 vakagadza madzimambo avo, vasina kumboti ini ndive mukati mazvo; vaka zvisarudzira machinda, vasina kundizivisa nesiri vha yavo, nendarama yavo, vakazvigadzirira zvifananidzo zvokunamata, kuri kuzvitsvakira kuparadzwa. 5 Ndinosema kwazvo mhuru yako yaunoeresa, iwe guta reSamaria. Ndinovirukira nehasha vanhu ivavo. Kuchasvika rinhi chaizvo kuti vokwalsiraeri vazova vanhu vavatsvene.
6 Inga wani zvakabva mulsiraeri. Zvakagadzirwa nemhizha mhuru iyoyo, haisi Mwari. Mhuru yacho inoereswa muSanmaria, ichapwanyiwa kuti mwa rara 7 nokuti vanodyara mhepo vachakohwawo chamupupuri; mashanga zvawo akangomira asina hura asingape upfu. Dai aipa upfu, vatorwa ndova itohudya zvavo.
1 Kunyange vokwaEfuremu vakavaka zvavo atari neatari dzokupfupirira zvitadzo, atari dzacho dzava
atari dzokuparira zvitadzo. 2 Ndikavanyorera zviuru zvemitemo yangu;ivo, vanotoshama kuti ndochii ichochi. s Zvokupira zvibayiro ndizvo zvavanofarira, vanoitaka chibayiro chenyama vodya nyama iyoyo, asi Tenzi haambozvifarira, iye zvino ava kutorangarira uipi hwavo, agorangira zvitadzo zvavo. Vachapishinukira kwakare kuljipiti.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 115,3-10. (D-9)

(D) – Valsiraeri vanovimba naTENZI. 3 Mwari wedu ari kumatenga,
anoita zvaanoda. 4Zvifananidzo zvavo zvokunamata,
isirivha nendarama, zvakaitwa namaoko avanhu.
(D) – Valsiraeri vanovimnba naTENZI. 5Zvine miromo asi hazvitauri;
zvina maziso asi hazvioni. 6Zvine nzeve asi hazvinzwi;
zvine mhuno asi hazvinhuwidzi.
(D) – Valsiraeri vanovimba naTENZI.
7Zvina maoko asi hazvigoni kubata; zvina makumbo asi hazvifambi,
hapana kana izwi razvinogona kuburitsa nehuro dzazvo.
8 Saka vanozviumba vachafanana nazvo; vachafananawo nazvo vanovimba nazvo.
(D) – Valsiraeri vanovimba naTENZI.
9Valsiraeri vanovimba naTENZI; ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo.
10 Imba yokwaAroni inovimba naTENZI; ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo.
(D) – Valsiraeri vanovimba naTENZI.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 10,14

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: “Ini ndini mufudzi wakanaka ndinoziva hwai dzangu, uye hwai dzangu dzinondizivawo.” Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 9.32-38

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
32 Pakauiswa kuna Jesu munhu aiva mbeveve akagarwa nomweya wakaipa. 38 Mweya wakaipa pawakaburitswa, mbeveve iya yakataura. Gungano rakashamiswa richiti, “Hakuna kumboonekwa Zvakadai mulsiraeri.” 4 Asi vaFarisei vakati, “Ano dzinga mweya yakaipa nesimba rejinda roMweya yakaipa,”
35 Jesu akafamba nomumaguta ose nomumisha achidzidzisa mumasinagogu avo, achiparidza Shoko Rakanaka roumambo, achirapa zvirwere
Zvose namatenda ose. 36 Paakaona gungano rava nhu, akavanzwira tsitsi nokuti vaitambura vasina chingavabatsire sehwai dzisina mufudzi. 37 Ipapo akati kuna vadzidzi vake,
“Zvinoda kukohwiwa zvakawanda asi vakohwi vashoma,
38 naizvozvo, namatai kuna Tenzi wezvinoda kukohwiwa kuti atumire vakohwi mumunda wake unoda kukohwiwa.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: