Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 08.07.2024

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 08.07.2024

Share

HOSEA 2: 14bc, 15cd – 16, 19 – 20

Thus says the Lord: “Behold, I will allure her, and bring her into the wilderness, and speak tenderly to her. And there she shall answer as in the days of her youth, as at the time when she came out of the land of Egypt. And on that day, says the Lord, you will call me, ‘My husband,’ and no longer will you call me, ‘My Baal. ’And I will espouse you forever; I will espouse you in righteousness and in justice, in steadfast love, and in mercy. I will espouse you in faithfulness; and you shall know the Lord.”

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 145: 2 – 3, 4 – 5, 6 – 7, 8 – 9 (R.) 8a

R/. The Lord is kind and full of compassion.

I will bless you day after day,
and praise your name forever and ever.
The Lord is great and highly to be praised;
his greatness cannot be measured. R/.

Age to age shall proclaim your works,
shall declare your mighty deeds.
They will tell about your great glory and splendour,
and recount your wonderful works. R/.

They will speak of your awesome deeds,
recount your greatness and might.
They will recall your abundant goodness,
and sing of your just deeds with joy. R/.

The Lord is kind and full of compassion,
slow to anger, abounding in mercy.
How good is the Lord to all,
 compassionate to all his creatures. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
 2nd Timothy 1: 10

Alleluia
Our Saviour Christ Jesus abolished death and brought life and immortality to light through the Gospel.
Alleluia

GOSPEL         
“My daughter has just died, but come and she will live.”
MATTHEW 9: 18 – 26

At that time: While Jesus was speaking, behold, a ruler came in and knelt before him, saying, “My daughter has just died; but come and lay your hand on her, and she will live.” And Jesus rose and followed him, with his disciples. And behold, a woman who had suffered from a haemorrhage for twelve years came up behind him and touched the fringe of his garment; for she said to herself, “If I only touch his garment, I shall be made well.” Jesus turned, and seeing her he said, “Take heart, daughter; your faith has made you well.” And instantly the woman was made well. And when Jesus came to the ruler’s house, and saw the flute players, and the crowd making a tumult, he said, “Depart; for the girl is not dead but sleeping.” And they laughed at him. But when the crowd had been put outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. And the report of this went through all that district.

The Gospel of the Lord.
Muvhuro 8 Chikunguru – July;

Vhiki 14 regore –

Chiverengo chokutanga:
Hosea 2,14b.15b.19-20

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Hosea
14Tenzi anoti,
“Chinzwai, ndichaenda naye kurenje,
nditaure naye, zvinomubata mwoyo.
15 Ikokowo achadaira sapamazuva ake oumhandara, senguva iya yaakabuda muIjipiti.
16 Zvanzi naTenzi,
pazuva iroro, mudzimai iwe uchazondidaidza
kuti, “Murume wangu.” Hauchazondidaidza
kuti, “Bhaari wangu.”
19 Ndichakuroorazve uchiva wangu nokusingaperi.
Ndichakuroorazve ndigova pachokwadi newe.
Zvandinenge ndoita kwauri,
zvinenge zviri zvinhu zviri pamwero zvine
rudo chairwo netsitsi.
20Ndichakuroorazve tigoitirana mukutendeka.
Ndipo pauchazoziva Tenzi.”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 145,2-9. (D – 8)

(D) – TENZI akanaka uye ane tsitsi.
2 Ndichakurumbidzai mazuva ose.
ndichikudza zita renyu narini narini.
3 TENZI mukuru uye anofanira kurumbidzwa
zvikuru; ukuru hwake haugoni
kutsvagurudzwa, hukawanikwa.
(D) – TENZI akanaka uye ane tsitsi.
4 Chizvarwa chicharumbidza kune chimwe
chizvarwa mabasa enyu,
uye chichaparidza zviito zvesimba renyu.
5 Ndichanyatsofungisisa nezvomukurumbira
woumambo hwenyu husingaitiki,
uye nezvamabasa enyu anoshamisa.
(D) – TENZI akanaka uye ane tsitsi.
6 Vanhu vachataura nezvesimba rezvamunoita
zvinotyisa; ini ndicharondedzera ukuru hwenyu.
7 Vachakurukura kwazvo mukurumbira
wokunaka kwenyu kukuru, uye vachaimba
zvikuru nezvokururama kwenyu.
(D) – TENZI akanaka uye ane tsitsi.
8 TENZI akanaka uye ane tsitsi,
haakurumidzi kushatirwa, uye azere
nemwoyochena.
9 TENZI akanaka kumunhu wose
uye ane tsitsi nechose chaakasika.
(D) – TENZI akanaka uye ane tsitsi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
2 Timoti 1,10

Areruya, Areruya. Mununuri wedu Kristu
Jesu akaparadza rufu, akaunza upenyu. Akaratidza pachena nokuShoko Rakanaka upenyu
nokusafa. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 9,18-26

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
18 Mumwe mutungamiri akapinda akapfugama
pamberi paJesu achiti, “Mwanasikana wangu afa
iye zvino izvi. Uyai muzoisa ruoko rwenyu paari,
achararama.” 19 Jesu akasimuka akamutevera
pamwechete navadzidzi vake.
20 Pakabva pauya mumwe mudzimai akanga aine
chirwere chokubuda ropa kwamakore gumi
namaviri. Akauya necheshure kwake akabata
mupendero wehanzu yake, 21 nokuti akazviti
nechemumwoyo, “Ndikangobata chete hanzu yake
ndichava wadi.” 22 Jesu akatendeuka akamuona
akati, “Tsunga mwoyo mukunda, kutenda kwako
kwakuponesa.”
23 Jesu paakasvika kumba kwomutungamiri uya,
akaona vokuridza nyere negungano ravanhu
richiita mhere-mhere. 24 Iye akati, “Budai nokuti
musikana haana kufa, akakotsira.” Vakamuseka.
25 Chikwata chavanhu pachakaburitswa, Jesu
akapinda akamubata ruoko. Musikana ndokubva amuka. 26 Mukurumbira wake wakapararira
mudunhu iroro rose.
Shoko Rakanaka raTenzi.

GOSPEL REFLECTION: Responding to the Voice of God
July 8, 2024

A woman suffering hemorrhages for twelve years came up behind him and touched the tassel on his cloak. She said to herself, “If only I can touch his cloak, I shall be cured.” Jesus turned around and saw her, and said, “Courage, daughter! Your faith has saved you.” And from that hour the woman was cured. (Matthew 9:20–21)

What a tremendous amount of faith this woman had! She had suffered for many years and continued to suffer with her hemorrhages. How did she know that touching Jesus’ cloak would cure her? The only answer to that is faith. Faith is not just wishful thinking or hoping. Faith is a certain knowledge, given by a special grace and revelation from God, by which a person freely assents to belief. God spoke to her heart, she listened, she responded, and she was cured.

One thing that is very inspiring in this Gospel story is the humility with which this woman approached Jesus. She didn’t feel as though she needed to bother Jesus, to speak to Him, or to trouble Him with her problem. Instead, in her humility, she presented her need to Jesus through her gift of faith, interiorly and silently, and the grace of God was given her because God sees the heart and responds to such humble and sincere faith.

Imagine if everyone had this depth of faith in our Lord. Imagine if all of us knew, with the deepest conviction of certitude, that God would take care of every need we have. And imagine if we turned to our Lord with this deep conviction of certitude every day with every need. If we could do that, then our Lord would be able to continually care for us in every way.

One key component to this woman’s healing is that it was God the Father who spoke to her and invited her to touch the cloak of His Son Jesus. And it was Jesus who sensed the healing she received, since He was in perfect union with the will of His Father. Therefore, touching Jesus’ cloak was not simply a magical act by which whatever this woman wanted would be granted to her. Instead, it was a response to the interior invitation she was given by the Father.

In our lives, we must work to do the same. Too often we present our preferences to God and tell Him what we want Him to do. God does not respond to such requests. Instead, we must seek His will…and His will alone. This woman knew she would be healed, because God the Father spoke to her in her mind and heart and inspired her to touch the cloak of Jesus His Son, and she responded, and the healing took place. God must speak first, we must hear and respond, and then His will is accomplished.

Reflect, today, upon the gentle Voice of God as He speaks to you in the depths of your heart. Do you hear Him? What is He inviting you to do? What healing does He want to bestow? As you ponder God’s Voice, try to respond only to Him. Set aside all of your own preferences and ideas of what God should do and seek only what He is speaking to you. Say “Yes” to Him, do so with certitude and conviction, and trust that whatever He speaks to you, if you have faith in what He says, He will do it.

PRAYER:
My gentle Lord, You speak to me day and night, calling me to the healing I need. Help me to hear Your Voice and to respond to You in faith. May my faith and confidence in You grow strong and become the source of Your glorious action in my life. Jesus, I do trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: