Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 08.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 08.06.24

Share

2ND TIMOTHY 4: 1 – 8

Beloved: I charge you in the presence of God and of Christ Jesus who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom: preach the word, be urgent in season and out of season, convince, rebuke, and exhort, be unfailing in patience and in teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own likings, and will turn away from listening to the truth and wander into myths. As for you, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry. For I am already on the point of being sacrificed; the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. From now on there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his appearing.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 71: 8 – 9, 14 – 15ab, 16 – 17, 22 (R.) 15ab

R/. My mouth will tell of your salvation, Lord.

My mouth is filled with your praise,
with your glory, all the day long.
Do not reject me now that I am old;
when my strength fails do not forsake me. R/.

But as for me, I will always hope,
and praise you more and more.
My mouth will tell of your justice,
and all the day long of your salvation. R/.

I will come with praise of your might, O Lord;
I will call to mind your justice, yours, O Lord, alone.
O God, you have taught me from my youth,
and I proclaim your wonders still. R/.

So I will give you thanks on the lyre
for your faithfulness, O my God.
To you will I sing with the harp,
to you, the Holy One of Israel. R/.

GOSPEL ACCLAMATION

Alleluia, Alleluia
Blessed is the Virgin Mary, who kept the word of God, and pondered it in her heart.
Alleluia.

GOSPEL
LUKE 2: 41 – 51

And when he was twelve years old, they went up according to custom; and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the company they went a day’s journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances; and when they did not find him, they returned to Jerusalem, seeking him. After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions; and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when they saw him they were astonished; and his mother said to him, “Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been looking for you anxiously.” And he said to them, “How is it that you sought me? Did you not know that I must be in my father’s house?” and they did not understand the saying which he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart.

The Gospel of the Lord.
Mugovera 8 Chikuni – June;

Kurangarira Moyo usine mhaka waMaria

(Mugovera unotevera Zuva Guru
Guru Kwazvo roMoyo Mutsvene waJesu)

Chiverengo chokutanga:
Isaya 61,9-11

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Isaya
Zvanzi naTenzi:
9Zvizukuru zvavakarurama zvichanyatsozivikanwa mukati memarudzi evanhu, navana vavo
mukati mavanhu vose.
Vose vachavaona vachabvuma kuti vanhu
vakakomborerwa naTenzi.
10 Ini ndinokurumbidzai Tenzi nomwoyo wangu
wose, mweya wanguwo unopemberera Mwari
wangu nokuti akandipfekedza hanzu dzoruponeso, akandifukidza nehanzu dzokururama
sokuzvipfekedza kunoita murume anenge
achichata uye sokuzvishongedza nezvishongo
kunoita musikana ari kuchata.
11Sezvinongoita nyika inomeresa mabukirwa,
uye sezvinongoitawo bindu kumeresa
zvinenge zvadyarwamo ndizvozvowo zvinoita Tenzi Mwari,
anoita kuti ururami nomukurumbira
zvitungire, marudzi ese zvawo evanhu achiona.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
1 Samueri 2,1.4-5.6-7.8abcd. (D – 1)

(D) – Mwoyo wangu unofara naTenzi.
“Mwoyo wangu unofara naTenzi,
naiye Tenzi ndasimbaradzwa nomuromo
wangu, ndavakutotafurirawo vavengi vangu,
nokuti ndinofara nokununura kwenyu.
(D) – Mwoyo wangu unofara naTenzi.
4Uta hwezvikakarara zvavanhu hwakatyorwa,
vakarukutika ndivo zvino vagwinya kusimba.
5Vaiva hurudza ndivo vave kuita chokudya
chokuruvira, vaiva vomunzara, nzara yapera.
Mukadzi asina mbereko ndiye obereka vana
gumi nefararira. Asi mai vokubereka
rudhende rwavana, vava karikoga.
(D) – Mwoyo wangu unofara naTenzi.
6Tenzi anouraya, uye ndiye anopa upenyu.
Ndiye anoendesa vanhu kunzvimbo
yavashakabvu, kana kumutsa munhu.
7Tenzi ndiye anopa munhu urombo kana
upfumi. Ndiye anodukupisa munhu kana
kumukudziridza.
(D) – Mwoyo wangu unofara naTenzi.
8 Anosimudzira varombo kubva pamhukutu
pavagere,
navasina zvavanazvo kubva pazaradota,
achindovagarisa navana vokumba huru,
vachitowana zvavo nhaka yezvigaro
zvapamusorosoro.
Mbiru dzenyika ndedzaTenzi, padziri ndipo
paakamisa nyika.
(D) – Mwoyo wangu unofara naTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:

Areruya, Areruya. Akakomborerwa Maria
akapfundira nokuchengeta Shoko raMwari
mumwoyo make. Areruya.

Shoko Rakanaka: Ruka 2,41-51

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naRuka
41 Gore negore vabereki vaJesu vaienda kuJerusaremu kumazuva makuru ePasika. 42Kuzoti Jesu
ava namakore gumi namaviri, vakakwirako samaitiro avo. 43 Zvino kuzoti mazuva makuru ePasika
apera, vodzokera kumusha, mukomana Jesu
akasara kuJerusaremu. Vabereki vake havana
kuzviziva. 44 Vakafamba rwendo rwomuswere
wezuva vachifunga kuti ari mukati mavamwe
vavaifamba navo. Vakazomutsvaga mukati mehama neshamwari dzavo. 45 Zvavakamushaya
vakadzokera Jerusaremu vachimutsvaka.
46Nezuva rechitatu vakazomuwana ari muTemberi
agere pakati pavadzidzisi, achiteerera zvavaitaura
achivabvunzawo mibvunzo. 47 Vose vakamunzwa
vakashamiswa nokunzwisisa kwake nemhinduro
dzake.
48 Vabereki vake, pavakamuona vakashamiswa
kwazvo. Ipapo amai vake vakati, “Nhai mwanangu,
wakaitireiko zvinhu zvakadai kwatiri? Tarisa uone
Baba vako neni takatambudzika kwazvo tichikutsvaka.” 49 Iye akavapindura achiti, “Chakaita kuti
munditsvake kumwe kwese chii? Makanga musingazive here kuti ndinofanira kuva muimba yaBaba
vangu?” 50 Asi ivo havana kunzwisisa zvaakavataurira.
51Akadzika navo akasvika kuNazareti, kwaakagara
navo achivateerera. Amai vake vakapfundira
zvinhu zvose izvi mumwoyo mavo.
Shoko Rakanaka raTenzi
:

GOSPEL REFLECTION: The Heart of Perfect Love
Saturday, June 8, 2024

He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart. (Luke 2:51)

Over and over, the Scriptures reveal to us that the Blessed Virgin Mary “kept all these things in her heart.” What things? She continually pondered the great mystery of the life of her Son as His sacred life unfolded before her eyes.

A mother’s love is strong. Many times, a mother is more aware of the details of her child’s life than even the child itself. She is attentive, consoling, present, tender and loving. This was who Mary was to her divine Son, Jesus.

Mother Mary did not have full knowledge of every divine reality. She did not gaze upon the Most Holy Trinity with her eyes as she walked the earth. She did not have the full knowledge of the plan of the Father. But she did walk through life with the perfection of faith. She also knew the many truths of Heaven and earth through her Immaculate Heart. Her heart was a heart filled with every virtue. She loved with a love that was indescribable. And what she especially pondered in her Immaculate Heart, over and over throughout life, was the pure and perfect love she had for her Son. To her, this love left her in amazement. She was continually in a state of holy awe as she interacted with her Son, gazed upon His sacred life, and watched Him advance in “wisdom and age and favor before God and man” (John 2:52). The love in her heart was a lesson to herself. She continually deepened her knowledge of God through the pondering of the perfect love placed in her heart by her God. And this God, her Savior, was her Son.

We celebrate today the Memorial of the Immaculate Heart of Mary. Though there are many feasts throughout the year in which we honor this holy daughter of God, this celebration is an opportunity for us all to ponder her pondering heart.

A human heart is not just physical, it is also spiritual. It is the spiritual source of our love of God and others. From our heart flows either virtue or vice, love or hate, generosity or selfishness. As we honor the Immaculate Heart today, we are called to look at the ideal of what should live within our own hearts and what should flow forth from them. The perfection of all virtue is what must ideally flow from every human heart throughout time. And it is the heart of our Blessed Mother that will teach us how to internalize those virtues so as to become an instrument of the love of God to others.

Reflect, today, upon the spiritual perfection of the Immaculate Heart of Mary. Perfection is difficult to comprehend in our fallen state. But the more we look to the ideal, the more we will desire that ideal. And the more we desire that ideal, the more we will obtain it. Allow yourself today to ponder the ideal heart as it resided in the Mother of God and ask for her to intercede for you so that you will more fully imitate her.

PRAYER:
Most Immaculate Heart of Mother Mary, you reveal to us the perfect way to love your Son and to be devoted to Him. Fill me with the love you had for your Son by interceding for me. Thank you for the witness you gave to us all and help us to imitate the countless virtues that flowed from your heart. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: