Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 08.04.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 08.04.24

Share

ISAIAH 7: 10 – 14; 8: 10

In those days: The Lord spoke to Ahaz, “Ask a sign of the Lord your God; let it be deep as Sheol or high as heaven.” But Ahaz said, “I will not ask, and I will not put the Lord to the test.” And he said, “Hear then, O house of David! Is it too little for you to weary men, that you weary my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel.” Take counsel together, but it will come to naught; speak a word, but it will not stand, for God is with us.

The Word of the Lord.

               
RESPONSORIAL PSALM
Psalm 40: 7 – 8a, 8b – 9, 10, 11 (R.) 8a, 9a.

R/. See, I have come, Lord, to do your will.

You delight not in sacrifice and offerings,
but in an open ear.
You do not ask for holocaust and victim.
Then I said, “See, I have come.” R/.

In the scroll of the book it stands written of me:
“I delight to do your will, O my God;
your instruction lies deep within me.” R/.

Your justice I have proclaimed
in the great assembly.
My lips I have not sealed;
you know it, O Lord. R/.

Your saving help I have not hidden in my heart;
of your faithfulness and salvation I have spoken.
I made no secret of your merciful love
and your faithfulness to the great assembly. R/.

 
SECOND READING    
“I have come to do your will, O God, as it is written of me in the roll of the book.”    
HEBREWS 10: 4 – 10

Brethren: It is impossible that the blood of bulls and goats should take away sins. Consequently, when Christ came into the world, he said, “Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me; in burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, ‘Behold, I have come to do your will, O God,’ as it is written of me in the roll of the book.” When he said above “You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings” (these are offered according to the law), then he added, “Behold, I have come to do your will.” He abolishes the first in order to establish the second. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.

The Word of the Lord.
 

GOSPEL ACCLAMATION
John 1: 14ab

Alleluia.
The word became flesh and dwelt among us; and we have beheld his glory.
Alleluia.

GOSPEL
“You will conceive in your womb and bear a son.’’
LUKE 1: 26 – 38

At that time: The angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin’s name was Mary. And he came to her and said, “Hail, full of grace, the Lord is with you!” But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be.  And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus.  He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end.” And Mary said to the angel, “How will this be, since I am a virgin?” And the angel answered her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be called holy—the Son of God.  And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the sixth month with her who was called barren.  For nothing will be impossible with God.”  And Mary said, “Behold, I am the servant of the Lord; let it be to me according to your word.” And the angel departed from her.

The Gospel of the Lord

Muvhuro 8 Kubvumbi – April;

Zuvaguruguru rokuparidza kweNgirozi kuna Maria

Chiverengo chokutanga:
Isaya 7,10-14; 8,10

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Isaya
10 Tenzi akataura kuna Ahazi mambo weJudhia
achiti,
11 “Kumbira Tenzi Mwari wako chiratidzo,
chingave chakadzika pasi pasi senzvimbo
yavachakabvu
kana kuti chiri kudengadenga sedenga.”
12 Asi Ahazi akati, “Handidi kukumbira! Handidi
kuedza Tenzi.”
13 Iye akati,
“Chinzwai imi vemba yaDhavhidhi.
Iko kunetsa vanhu kwamunoita
hakukukwanirei here zvamunoda
kutonetsawo kunyange naMwari wangu?
14 Naizvozvo Tenzi pachavo ndivo vachakupai
chiratidzo:
Chiteererai munzwe, mhandara yava napamuviri
ichabereka mwana mukomana waichatumidza
zita rokuti Imanueri.
10 Ranganai zvamunoda kurangana asi hazvina
chimuko, temai zvamunoda kutema, asi zvamunotema hazvimbomira nokuti Mwari anesu.”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 40,6-7a.7b-8.9.10. (D – 7+8)

(D) – Tenzi ndauya, ndinofarira kuita kuda kwenyu.
6Zvibayiro nemipiro hazvisizvo zvamunofarira,
asi chamakandipa inzeve dzinonzwa.
Mupiro wokupisa nomupiro wokupfupira
zvitadzo, hamuikumbiri.
7Ndipo pandakati, “Tarisai ndinouya.”
(D) – Tenzi ndauya, ndinofarira kuita kuda kwenyu.
Mubhuku makanyorwa nezvangu muchinzi:
8 ‘Ndinofarira kuita kuda kwenyu, Mwari
wangu.
Mutemo wenyu uri mumwoyo mangu.
9Ndakaparidza shoko rinofadza roruponeso,
musangano guru.
(D) – Tenzi ndauya, ndinofarira kuita kuda kwenyu.
Handina kumbomedza mate, sokuziva kwenyu
TENZI.
10 Handina kuvanza mumwoyo mangu, kutaura
zvoruponeso rwenyu runobatsira.
Handina kuvanza mwoyochena wenyu,
nokutendeka kwenyu kusangano renyu guru.
(D) – Tenzi ndauya, ndinofarira kuita kuda kwenyu.

Chiverengo chechipiri:
VaHebheru 10,4-10

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba
yakanyorerwa vaHebheru
4Hama dzadiwa, hazvigoneki kuti ropa rehandira
nerembudzi ribvise zvitadzo.
Naizvozvo Kristu paakauya panyika akati,
5 “Zvibayiro nemipiro hazvisizvo zvamakafarira,
asi makandigadzirira muviri.
6 Mupiro wokupisa nomupiro wokupfupira
zvitadzo hamuna kuufarira.
7 Ndipo pandakati, ‘Mwari, tarisai muone
ndauya kuzoita kuda kwenyu,
sokunyorwa kwazvakaitwa nezvangu
mubhuku rokumononora.’ ”
8 Paanoti pamusoro apo: “Hamuna kuda kana
kufarira zvibayiro nemipiro, nemipiro yokupisa,
nemipiro yokupfupira zvitadzo.” (Izvi zvinopirwa
maererano nomutemo). 9 Ndokuzoti: “Tarirai ndauya kuzoita kuda kwenyu.” Ari kudzima
chokutanga achiisa chechipiri. 10Nokuda kwaizvozvo
takaitwa vatsvene pamusana pechibayiro chomuviri
waJesu Kristu chakamwe.
Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 1,14ab

Areruya, Areruya. Izwi akava munhu anenyama akagara pakati pedu, takaona mbiri yake.
Areruya.

Shoko Rakanaka: Ruka 1,26-38

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naRuka
26 Mwari akatuma mutumwa Gabhurieri kuguta
reGarirea rinonzi Nazareti, 27kumhandara yakanga
ichangoroorwa nomurume ainzi Josefi, wemba
yaDhavhidhi; zita remhandara iyi rainzi Maria.
28 Mutumwa akauya kwaari akati, “Kwaziwa iwe
wakakomborerwa, Tenzi anewe.” 29 Zvakamukangaidza zvikuru kunzwa zvakadai, akashamiswa
nazvo kuti kwaziso iyi inoreveyi. 30 Mutumwa
waMwari ndokupindura oti, “Usatye zvako Maria,
nokuti Mwari afadzwa zvake newe. 31 Chinzwa,
uchava napamuviri pauchapona mwana mukomana
wauchatumidza zita rokuti Jesu. 32 Iye achava
mukuru-mukuru uye achanzi Mwanakomana
woWokumusoro-soro. Tenzi Mwari achamupa chigaro choumambo chababa vake Dhavhidhi.
33 Achatongawo imba yaJakobho narini narini.”
Uyezve umambo hwake hauchazogumi.
34Maria akati kumutumwa, “Izvi zvichazoitika sei
zvandisingazivani nomurume?” 35Mutumwa ndokumupindura achiti, “Mweya Mutsvene achakuburukira, simba roWokumusoro-soro richakufukidza. Naizvozvo mwana wauchapona achanzi
mutsvene, Mwanakomana waMwari. 36Chiona kuti
kana hama yakowo Erizabheti, kunyange zvake
achembera atova napamuviri pomwana mukomana; mwedzi uno watove mwedzi wechitanhatu
kune munhu wainzi imhanje. 37Nokuti pana Mwari
hapana chisingagonekwi.”
38Maria akati, “Onai ndiri murandakadzi waTenzi,
ngazviitwe kuneni sokureva kwenyu.” Mutumwa
ndokubva omusiya oenda zvake.
Shoko Rakanaka raTenzi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: