Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 07.07.2024

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 07.07.2024

Share

Ezekiel 2:2-5

As the LORD spoke to me, the spirit entered into me

and set me on my feet,

and I heard the one who was speaking say to me:

Son of man, I am sending you to the Israelites,

rebels who have rebelled against me;

they and their ancestors have revolted against me to this very day.

Hard of face and obstinate of heart

are they to whom I am sending you.

But you shall say to them: Thus says the LORD GOD!

And whether they heed or resist—for they are a rebellious house—

they shall know that a prophet has been among them.

The Word of the Lord

Responsorial Psalm:

Psalm 123:1-2, 2, 3-4

R. (2cd) Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.

To you I lift up my eyes

who are enthroned in heaven —

As the eyes of servants

are on the hands of their masters.

R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.

As the eyes of a maid

are on the hands of her mistress,

So are our eyes on the LORD, our God,

till he have pity on us.

R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.

Have pity on us, O LORD, have pity on us,

for we are more than sated with contempt;

our souls are more than sated

with the mockery of the arrogant,

with the contempt of the proud.

R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.

2nd Reading

2 Corinthians 12:7-10

Brothers and sisters:

That I, Paul, might not become too elated,

because of the abundance of the revelations,

a thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan,

to beat me, to keep me from being too elated.

Three times I begged the Lord about this, that it might leave me,

but he said to me, “My grace is sufficient for you,

for power is made perfect in weakness.”

I will rather boast most gladly of my weaknesses,

in order that the power of Christ may dwell with me.

Therefore, I am content with weaknesses, insults,

hardships, persecutions, and constraints,

for the sake of Christ;

for when I am weak, then I am strong.

The Word of the Lord

Alleluia

Cf. Lk 4:18

R. Alleluia, alleluia.

The Spirit of the Lord is upon me,

for he sent me to bring glad tidings to the poor.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel according to

Mark 6:1-6

Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.

When the sabbath came he began to teach in the synagogue,

and many who heard him were astonished.

They said, “Where did this man get all this?

What kind of wisdom has been given him?

What mighty deeds are wrought by his hands!

Is he not the carpenter, the son of Mary,

and the brother of James and Joses and Judas and Simon?

And are not his sisters here with us?”

And they took offense at him.

Jesus said to them,

“A prophet is not without honor except in his native place

and among his own kin and in his own house.”

So he was not able to perform any mighty deed there,

apart from curing a few sick people by laying his hands on them.

He was amazed at their lack of faith.

GOSPEL REFLECTION: Faith and Miracles

July 7, 2024

Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house.” So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. (Mark 6:4–6)

Why was Jesus “not able to perform any mighty deed” in His hometown of Nazareth? Because the people who had known Him since He was a youth lacked faith in Him. But why wouldn’t Jesus simply perform awe-inspiring miracles with the hope of winning them over? Why not try to convince them by raising someone from the dead or by revealing His transfigured glory to His kinfolk, as He did on the Mount of Transfiguration to three of His disciples? The answer goes to the heart of the workings of faith in each soul.

Jesus’ goal in His hometown was not to convince the people that He was the Son of God, the Messiah. He could have easily convinced them of this by the most incredible of miracles and proved Who He was. But doing so would have undermined the reason He came. He came to ignite authentic faith in people’s hearts, not to convince them through clever reasoning or by the proof of miracles. Miracles were offered to those who already had faith, so as to increase their faith and to show them mercy. But when one lacked faith, a miracle could not increase that which was absent. It might have convinced them on a rational level, or at least impressed them greatly, but that is not true faith.

By analogy, say your spouse said to you, “I love you,” and your response was “Prove it.” How would they do so? What could they do to prove that they truly love you? Perhaps they could show charity, kindness, compassion and the like. These qualities certainly are manifestations of authentic love. But deep down, no one can prove they love another. Instead, love must be offered and received in a spiritual way. When that happens, each person somehow simply knows they love and are loved. This is the mystery of spiritual and authentic love.

The same is true with faith. Faith can’t be proved. It can’t be analyzed rationally. It must be embraced and lived. If the people in Jesus’ hometown were to have faith in Him, this gift of faith would start within their own souls. They would look at Him and listen to Him. By their openness and a special personal revelation from God, they would come to know and to believe Who He was. Faith comes first from within, when God communicates to the heart.

Reflect, today, upon your own level of faith in Jesus. When you look into your own soul, what do you see? Do you see a heart that knows Christ Jesus as its Lord? Have you discovered the presence of God within you, speaking to you, revealing Himself to you? Or do you primarily look for external signs and proofs of God’s presence and love? Look into your soul today and ponder the depth of faith that you discover there. When you discover this gift, gaze at it with love, for you are seeing God’s revelation of Himself to you.

PRAYER:

My revealing Lord, You continuously speak to me in the depths of my heart, revealing to me Your divine presence and love. Give me a heart that is truly open to You on the deepest level, so that my faith will grow and I will know for certain Your divine love. Jesus, I trust in You.

 Svondo 7 Chikunguru -July:

Svondo yeGumi neyechina yegore -B

Chiverengo chokutanga

Ezekieri 2: 2-5

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku roMuporofita Ezekieri

 Nezuva iroro Mweya akapinda mandiri akandisi mudza ndikamira namakumbo angu, ndikamunzwa achitaura kwandiri. 3“Iwe mwanakomana womu nhu ndinokutuma kuvanhu velsiraeri, kurudzi rwemhandupandu dzavanhu vakandipandukira. Ivo namadzibaba avo vagara vari vanhu vokundipa ndukira kusvikira pari nhasi. 4 Vanhu vakaoma musoro; ndambakuudzwa dzavanhu, ndavaku kutuma kwavari undovataurira kuti, ‘Zvanzi naTenzi Mwari.’sVangarege kuteerera pamusana pokuti vanhu ivava vanhu vakapanduka. Vanga teerere kana kuti vachaziva kuti panga pane muporofita pakati pavo.”

Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:

Nziyo 123,1-4. (D – 2)

(D) – Tinotarisa kuna TENZI Mvari, kusvikira atinzwira tsitsi.

 Ndinotarisa kumusoro kwamuri. kudenga kwamugere pachigaro chenyu choumambo.

 2 Sezvinoita varanda kutarisa maoko avatenzi

 vavo.

(D) – Tinotarisa kuna TENZI Mwari, kusvikira atinzwira tsitsi.

 Uye sezvinoita murandakadzi kutarisa maoko avatenzikadzi vake,

 nesuwo tinotarisa kuna TENZI Mwari wedu, kusvikira atinzwira tsitsi.

 TENZI Uye sezvinoita murandakadzi kutarisa maoko avatenzikadzi vake,

 nesuwo tinotarisa kuna TENZI Mwari wedu, kusvikira atinzwira tsitsi.

(D) – Tinotarisa kuna TENZI Mwari, kusvikira atinzwira tsitsi.

 3Tinzwireiwo tsitsi TENZI, tinzwireiwo tsitsi. Kushorwa kwatakaitwa kwakawandisa. 4Tafinhwa isu nokushorwa navakagarika,

 kuzvidzwa navanhu vanozvikudza.

(D) – Tinotarisa kuna TENZI Mwari, kusvikira atinzwira tsitsi.

Chiverengo chechipiri:

2 VaKorinde 12,7-10

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yechipiri yaPauro kuvakorinde

 7Hama, kuti ndirege kuita zenze nezviratidzo zva kawanda, ndakapiwa munzwa munyama, nhumwa yaSatani yokundishusha kuti ndirege kuva nezenze. 8 Ndakateterera Tenzi katatu kose nezvawo kuti ubviswe 9 asi akati,

 “Nyasha dzangu dzinokwana kwauri nokuti simba rangu rinoonekwa muutera kushanda kwaro kuzere.”

 Naizvozvo ndinotofara kudada noutera hwangu kuti simba rakristu rigare pandiri. 1°Nezvo pamusana paKristu, ndinofara noutera, nokutukwa nezvinonetsa, nokushushwa nenhamo nokuti kana ndiino utera ndipo pandine simba.

Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:

Ruka 4,18

Areruya, Areruya. Mweya waTenzi uri pandiri, kuti ndiparidze Shoko Rakanaka kuvarombo. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mariko 6,1-6

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa

naMariko

 Jesu akaenda kudunhu rokwake; vadzidzi vake vakamutevera. 2 Kuzoti wava musi weSabata, aka tanga kudzidzisa musinagogu. Vazhinji vakamu nzwa valkashamiswa kwazvo vachiti,

 “Ko, nhaimi, uyu akawanepiko zvinhu izvi? Ko, ungwaru hworudziiko hwakapiwa kune munhu uyu? Naizvoka zvishamiso zvaanoita namaoko ake! 3 Ko, handiye muvezi here uyu, mwana waMaria, mukoma nomunun’una waJemusi, naJosesi, naJudhasi, naSimoni. Ko, hanzvadzi dzake hadzisi pano nesu here?” Vakabva vamugumbukira.

 4Jesu ndokuti kwavari,

 “Hakuna kwaasingaremekedzwi muporofita kusara kwomudunhu rokwake, nomukati meha ma dzake, nomukati mevemba yake.”

 5Haana kuzogona kuita kana nechishamiso zvacho ikoko; akangoisa maoko ake pamisoro yavarwere vashomanana akavaporesa. 6 Akashamiswa kwazvo nokusadavira kwavo. Akapota nemisha achidzidzisa.

Shoko Rakanaka raTenzi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: