Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 06.07.2024

Local News

Catholic Daily Liturgical Guide 06.07.2024

Share

AMOS 9: 11 – 15

Thus says the Lord: “In that day I will raise up the booth of David that is fallen and repair its breaches, and raise up its ruins, and rebuild it as in the days of old; that they may possess the remnant of Edom and all the nations who are called by my name,” says the Lord who does this. “Behold, the days are coming,” says the Lord, “when the ploughman shall overtake the reaper and the trader of grapes him who sows the seed; the mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow with it. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them; they shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. I will plant them upon their land, and they shall never again be plucked up out of the land which I have given them,” says the Lord your God.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 85: 9, 11 – 12, 13 – 14 (R.) 9b

R/. The Lord speaks of peace for his people.

I will hear what the LORD God speaks;
he speaks of peace for his people and his faithfulness,
and those who turn their hearts to him. R/.

Merciful love and faithfulness have met;
justice and peace have kissed.
Faithfulness shall spring from the earth,
and justice look down from heaven. R/.

Also the Lord will bestow his bounty,
and our earth shall yield its increase.
Justice will march before him,
and guide his steps on the way. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
John 10: 27

Alleluia .
My sheep hear my voice, says the Lord; and I know them, and they follow me.
Alleluia

GOSPEL        
“Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them?”
MATTHEW 9: 14 – 17

At that time: The disciples of John came to Jesus, saying, “Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?” And Jesus said to them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come, when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. And no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins; if it is, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed; but new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved.”

The Gospel of the Lord.
Mugovera 6 Chikunguru – July;

Vhiki 13 regore –

Chiverengo chokutanga:
Amosi 9,11-15

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku romuporofita Amosi
Tenzi Mwari anoti:
11 “Ndichamutsa imba yokwaDhavhidhi,
yakadai kuputsika, ndiigadziridze pakapazika
ndichimutsurudza matongo ayo,
ndichiivaka patsva samazuva akare,
12 kuti vagotonga chitsama chakasara
chokwaEdhomu,
nevechirudzi vose vanodaidzwa nezita rangu.”
Ndizvo zvinotaura TENZI, muiti waizvozvi.
13 Zvanzi naTENZI,
“Chionai, mazuva ari kuuya,
okuti kurima kuchasvika kukohwa kusati
kwapera, uye okusima magirepisi wokuasvina
asati apedza.
Makomo achajuja waini inonaka,
nezvikomo zvose zvichayerera waini.
14 Ndichadzosera vanhu vangu vaIsiraeri zvose
zvavaiva nazvo.
Maguta avo akanga aparadzwa, vachaavakazve
vakatoagara.
Vachasima zvavo minda yamagirepisi,
vachitozonwa, waini yayo.
Vachaitawo mapindu, vagodya muchero yawo.
15 Ndichavagarisa munyika yavo, pasina
achazova tamisamozva chivabvisa munyika iyi yandakavapa ini.”
Ndizvo zviri kutaura TENZI, Mwari wenyu.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 85,8.10-11.12-13. (D – 8)

(D) – TENZI Mwari achataura zvorugare, kuvanhu vake.
8 Ndichanzwa zvichataurwa naTENZI Mwari,
nokuti achataura zvorugare kuvanhu vake,
kuna vatsvene vake.
Dai vakangorega zvavo kupindukira kuupenzi.
(D) – TENZI Mwari achataura zvorugare, kuvanhu vake.
10 Mwoyochena nokutendeka zvichasangana,
ururami norugare zvichambundirana.
11 Kutendeka kuchakura kuchibva pasi;
ururami huchatarisa pasi huri kudenga.
(D) – TENZI Mwari achataura zvorugare, kuvanhu vake.
12 TENZI achapawo zvakanaka;
nyika yedu ichaberekawo zvakawanda.
13Ururami huchatungamira pamberi pake,
huchimugadzirira paanozofamba napo.
(D) – TENZI Mwari achataura zvorugare, kuvanhu vake.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 10,27

Areruya, Areruya. Jesu anoti: “Hwai
dzangu dzinonzwa izwi rangu, ndinodziziva
uye dzinonditevera.” Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 9,14-17

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
14Vadzidzi vaJohani muombeki vakauya kuna Jesu
vachiti, “Ko, isu navaFarisei tinotsanya sei asi
vadzidzi venyu havatsanyi?”
15 Jesu akati kwavari, “Vanhu vanenge vakokwa
kumuchato vangasuwa here muwani vachinaye?
Mazuva achauya pachabviswa muwani pavari.
Ndipo pavachatsanya.
16 Hakuna munhu anosonerera chiremo chejira
idzva pahanzu tsaru. Chigamba chinotobvarura
hanzu tsaru iya. Ichitobva yanyanya kubvaruka.
17Uye waini itsva haiiswi muzvigubhu zvamatehwe
zvitsaru. Zvikaitwa saizvozvo, zvigubhu zvinoputika
waini ichirasika zvoparara. Aiwa, itsva inofanira
kuiswa muzvigubhu zvitsva. Saizvozvo zvose
zvinobva zvachengeteka.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

GOSPEL REFLECTION: The Newness of Grace
July 6, 2024

“No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, for its fullness pulls away from the cloak and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskins. Otherwise the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved.” (Matthew 9:16–17)

The parable above teaches us that even if someone were to faithfully understand and live the authentic Law that was given through Moses and the prophets, Jesus’ new teaching of grace, the New Law, was so different that it was not simply an improvement of the old, it completely replaced it. Furthermore, many of the customs taught by the Pharisees were unfaithful representations of the Law of Moses. They had deviated from the Law’s meaning and replaced it with their own scrupulous and erroneous multiplication of external practices. Thus, Jesus’ New Law needed to break away from these deviations completely.

To use a modern example, if you were to have an old phone that had become obsolete or stopped working, you wouldn’t buy a new phone so as to remove various parts from it to try to add those parts to the old phone to fix it. Instead, you use the new phone as a complete replacement for the old one.

A central quality of the New Law of grace is that it is entirely new and transforming. Therefore, by embracing this New Law, we become entirely new creations in Christ. Grace doesn’t simply patch that which is weak and sinful in us. It transforms us, elevating our human nature to an entirely new existence. This teaching is not only directed at the misguided teachings that the Pharisees had developed over the years, it was directed at human life itself. Not only were the Jewish customs to go through a transformation, humanity itself was to go through a transformation. Everything is made new in Christ.

This teaching applies just as much to us today as it did to the Jewish people of old. Today, we not only receive the new life of grace in Baptism, but we also receive it anew and share in this ongoing transforming renewal every time we allow grace to touch us more deeply and transform us more fully into the people God wants us to be. The “new patch” and the “new wine” are always transforming, and we must look forward to this newness throughout our lives.

Reflect, today, upon the joyful discovery that awaits you every day. Discovering the New Law of grace, accepting it into your life, and allowing it to transform you will set you on a path of discovery that will never get old. It is an ongoing discovery that is far greater than anything this world has to offer. Nothing can ever compare to the gift of God alive in our lives. It will never get old. It will always be transforming. And it will always be new. Ponder this gift God offers you today and say “Yes” to it with all your heart.

PRAYER:
My transforming Lord, You continuously offer to renew me, transform me and elevate me to the life of grace. I thank You for this Gift and desire to accept it with all my heart. May I always be ready and willing to say “Yes” to You and the transformation that awaits me as I discover this ever new treasure of Your Grace. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: