Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 06.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 06.06.24

Share

2ND TIMOTHY 2: 8 – 15

Beloved: Remember Jesus Christ, risen from the dead, descended from David, as preached in my gospel, the gospel for which I am suffering and wearing chains like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which in Christ Jesus goes with eternal glory. The saying is sure: If we have died with him, we shall also live with him; if we endure, we shall also reign with him; if we deny him, he also will deny us; if we are faithless, he remains faithful — for he cannot deny himself. Remind them of this, and charge them before the Lord to avoid disputing about words, which does no good, but only ruins the hearers. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 25: 4 – 5ab, 8 – 9, 10 and 14 (R.) 4a

R/. O Lord, make me know your ways.

O Lord, make me know your ways.
Teach me your paths.
Guide me in your truth, and teach me;
for you are the God of my salvation. R/.

Good and upright is the Lord;
he shows the way to sinners.
He guides the humble in right judgement;
to the humble he teaches his way. R/.

All the Lord’s paths are mercy and faithfulness,
for those who keep his covenant and commands.
The Lord’s secret is for those who fear him;
to them he reveals his covenant. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
2nd Timothy 1: 10

Alleluia.
Our Saviour Christ Jesus abolished death and brought life and immortality to light through the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL
“There is no other commandment greater than these.”
MARK 12: 28b – 34

At that time: One of the scribes came up and asked Jesus, “Which commandment is the first of all?” Jesus answered, “The first is, ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one; and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength.’ The second is this, ‘You shall love your neighbour as yourself. ’ There is no other commandment greater than these.” And the scribe said to him, “You are right, Teacher; you have truly said that he is one, and there is no other but he; and to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one’s neighbour as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.” And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And after that no one dared to ask him any question.

The Gospel of the Lord.
China 6 Chikuni –

June; Vhiki 9 regore

Chiverengo chokutanga:
2 Timoti 2,8-15

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yechipiri yaPauro kunaTimoti
8Mwanangu, yeuka Jesu Kristu akamuka muvafi,
wedzinza raDhavhidhi sokuparidzwa kwazvinoitwa
muShoko rangu Rakanaka 9randiri kutambudzikira,
ndakasungwa makechemu somunhu anotyora
mitemo yenyika. Asi Shoko Rakanaka harisungwi. 10Naizvozvo, ndinotirira zvose pamusana pavasarudzwi kuti naivowo vawane ruponeso rwuri muna
Kristu Jesu, nembiri yarwo inogara narini narini.
11 Izvi ndezvechokwadi zvokuti,
“Kana takafa pamwechete naKristu,
tichararama pamwechete naye.
12Kana tikatirira, tichatonga pamwe naye.
Kana tikamuramba, iye achatirambawo.
13Kana tikasatendeka iye anoramba
akatendeka, nokuti haagoni kuva zvaasiri.”
14 Vayeuchidze izvi uvakomerese pamberi paTenzi
kuti varege kuitirana nharo nezvamazwi zvisingavabatsiri, asi zvinotouraya vanenge vakateerera.
15 Edza napose paunogona kuva munhu anogamuchirika pana Mwari, mushandi asina chaanganyare
nacho, anoziva kushanda namagwaro matsvene
echokwadi zvakanaka.
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 25,4-5.8-9.10+14. (D – 4)

(D) – TENZI, ndiziviseiwo nzira dzenyu.
4 TENZI, ndiziviseiwo nzira dzenyu,
ndidzidziseiwo makwara enyu.
5 Nditungamirireiwo muchokwadi chenyu,
mundidzidzise nokuti ndimi Mwari muponesi
wangu
(D) – TENZI, ndiziviseiwo nzira dzenyu.
8 TENZI akanaka, uye akarurama,
saka anodzidzisa vatadzi nzira.
9 Anotungamirira vanozvirereka muururami,
achidzidzisa vanozvirereka nzira yake.
(D) – TENZI, ndiziviseiwo nzira dzenyu.
10 Nzira dzose dzaTENZI, mwoyochena nechokwadi, kune vanochengeta chitenderano chake
nemitemo yake.
14 Ushamwari naTENZI ndehwevanomutya,
uye anovazivisa chitenderano chake.
(D) – TENZI, ndiziviseiwo nzira dzenyu.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
2 Timoti 1,10

Areruya, Areruya. Mununuri wedu Kristu
Jesu akaparadza rufu, akaunza upenyu. Akaratidza pachena nokuShoko Rakanaka upenyu
nokusafa. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mariko 12,28b-34

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
Mumwe wenyanzvi dzoMutemo akabvunza Jesu
achiti, “Ko, mutemo wechiposhi-poshi pane
mitemo yose ndoupi?”
29 Jesu akapindura achiti, “Mutemo wechiposhiposhi ndouyu unoti ‘Chinzwa Isiraeri, Tenzi Mwari wedu ndiye Tenzi
mumwe chete oga.
30Uye ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako
wose, nomweya wako wose, nepfungwa dzako
dzose, nesimba rako rose.’
31Wechipiri ndouyu,
‘Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe
pachako.’ Hakuna mutemo mukuru pana iyoyi.”
32Zvino nyanzvi yoMutemo iya yakamuti, “Ndizvozvo chaizvo, Mudzidzisi, mataura sezvazviri kuti
kuna Mwari mumwe chete, kunze kwake hakuna
mumwezve. 33 Kwouya kuti kumuda nomwoyo
wose, nepfungwa dzose, nesimba rose, nokuda
mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako,
zvinokunda zvibayiro zvose zvechinhu chinopiswa
chose zvacho nemipiro.”
34 Jesu paakanzwa kuti apindura noungwaru
akamuti, “Hausiri kure noumambo hwaMwari.”
Kubva ipapo hapana naakazoshinga kumubvunza
kana mumwe mubvunzo zvawo.
Shoko Rakanaka raTenzi

GOSPEL REFLECTION: The Gift of Understanding
June 6, 2024

And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, “You are not far from the Kingdom of God.” And no one dared to ask him any more questions. (Mark 12:34)

Finally, we have the witness of one of the religious leaders, a scribe, who got it right. The passage above is the conclusion of the interaction with this scribe who asks Jesus which of all the commandments is the first and greatest. Jesus gives the twofold answer that we are to love God above all, with all your heart, mind, soul and strength, and our neighbor as ourselves. The scribe then responds to Jesus’ answer by saying, “Well said, teacher. You are right…” And then Jesus compliments this scribe with the quoted passage above.

Recall that almost all of the Pharisees were continually rebuked by Jesus because of their self-righteous arrogance. The Sadducees were also chastised but often to a lesser degree. And now we have a scribe who outshines them all. The scribes were primarily functionaries who copied or created various liturgical and legal documents. Some of the Pharisees were also scribes. And most of the time, when Jeus condemned the Pharisees, He also condemned the scribes. But this scribe is different. This scribe appears to not only be interested in Jesus’ answer but also manifests “understanding” of what Jesus said to him. Don’t underestimate the importance of this gift of understanding.

In order to truly understand that which our Lord speaks to us, we must be open. And openness requires humility. Humility is a virtue that is contrary to a “know-it-all” attitude. It’s a disposition of mind and heart that listens to God speak, hears what He says, comprehends all truth by the gift of grace, and prayerfully submits to that truth. Humility enables us to look beyond ourselves for the answers to the most difficult questions in life. It enables us to turn to the one and only source of truth, Jesus Christ Himself. And the fruit of this humble openness is the gift of understanding. It’s an understanding of the mysteries of life which is beyond our natural intellectual capacity. The grace of God is able to teach and form the humble soul and fill it with clarity of vision and an acceptance of the deepest truths.

Reflect, today, upon Jesus’ words to this scribe. “You are not far from the Kingdom of God.” Does Jesus also speak these words to you? Have you humbly sought out the answers to the many questions of life by turning to our Lord? More specifically, are you able to look at your life and rejoice in the fact that God has also given you His gift of understanding? If not, then look within and consider which questions you most need to bring to Jesus. Place them before Him and then listen, be open and be ready to respond when He speaks. Hearing and responding to our Lord will result in our Lord saying these same words to you.

PRAYER:
My Lord of all Truth, You look upon the humble souls with graciousness and mercy, and You reveal to them the mysteries of the Kingdom of Heaven. Please give me the gift of humility, dear Lord, so that I may always turn to You with every question in life. Fill me with the gift of understanding so that I may know how to love and serve You more faithfully each and every day. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: