Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 04.07.2024

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 04.07.2024

Share

AMOS 7: 10 – 17

In those days: Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying, “Amos has conspired against you in the midst of the house of Israel; the land is not able to bear all his words. For thus Amos has said,Jeroboam shall die by the sword, and Israel must go into exile away from his land.”’ And Amaziah said to Amos, “O seer, go, flee away to the land of Judah, and eat bread there, and prophesy there; but never again prophesy at Bethel for it is the king’s sanctuary, and it is a temple of the kingdom.” Then Amos answered Amaziah, “I am no prophet, nor a prophet’s son; but I am a herdsman, and a dresser of sycamore trees, and the Lord  took me from following the flock, and the Lord said to me, ‘Go, prophesy to my people Israel.’ “Now therefore hear the word of the Lord. You say, ‘Do not prophesy against Israel, and do not preach against the house of Isaac. ’ Therefore thus says the Lord: ‘Your wife shall be a harlot in the city, and your sons and your daughters shall fall by the sword, and your land shall be parcelled out by line; you yourself shall die in an unclean land, and Israel shall surely go into exile away from its land.”’

The Word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM
Psalm 19: 8, 9, 10, 11 (R) 10b.

R/. The judgments of the Lord are true, they are, all of them, just.

The law of the Lord is perfect; it revives the soul.
The decrees of the Lord are steadfast;
they give wisdom to the simple. R/.

The precepts of the Lord are right;
they gladden the heart.
The command of the Lord is clear;
it gives light to the eyes. R/.

The fear of the Lord is pure, abiding forever.
The judgments of the Lord are true;
they are, all of them, just. R/.

They are more to be desired than gold,
than quantities of gold.
And sweeter are they than honey,
than honey flowing from the comb. R/.

GOSPEL ACCLAMATION
2nd Corinthians 5: 19

Alleluia
God was in Christ reconciling the world to himself and entrusting to us the message of reconciliation.
Alleluia

GOSPEL         
“They glorified God, who had given such authority to men.
MATTHEW 9: 1 – 8

At that time: Getting into a boat Jesus crossed over and came to his own city. And behold, they brought to him a paralytic, lying on his bed; and when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Take heart, my son; your sins are forgiven.” And behold, some of the scribes said to themselves, “This man is blaspheming.” But Jesus, knowing their thoughts, said, “Why do you think evil in your hearts? For which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to say ‘Rise and walk’? But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins” — he then said to the paralytic — “Rise, take up your bed and go home.” And he rose and went home. When the crowds saw it, they were afraid, and they glorified God, who had given such authority  to men.

The Gospel of the Lord.
GOSPEL REFLECTION: Priorities in Prayer
July 4, 2024

After entering a boat, Jesus made the crossing, and came into his own town. And there people brought to him a paralytic lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Courage, child, your sins are forgiven.” (Matthew 9:1–2)

Just prior to this passage, Jesus cast out demons from two men from the town of the Gadarenes. Afterwards, the townspeople told Him to leave their town, so Jesus departed by boat and arrived in Capernaum, which was where He had been living after leaving Nazareth. This encounter with a paralytic on a stretcher is what awaited Him when He disembarked from the boat.

Recall that when Jesus had returned to Nazareth, where He grew up, He was not able to perform any miracles there because of their lack of faith. Their familiarity with Him tempted them to disbelieve that He was someone special. But now, in His new town where He had recently moved to, Jesus was able to perform mighty miracles because the people had manifest faith.

In the passage above, try to enter the scene. Jesus was just rejected by the Gadarenes, He came by boat to Capernaum, He disembarked and was immediately met with a group of people who had clearly been waiting for Him. Try to imagine their conversations while Jesus was away at the other side of the lake. They knew He would return to His new home, they prepared a stretcher for the paralytic, and then they waited, hoped and prayed that Jesus would come and heal the man. It is also clear that Jesus could immediately sense their faith and was deeply touched by it. One of the most important parts of this passage is that Jesus did not simply say “Yes” to the physical healing and leave it at that. Instead, His response to the paralytic was to first forgive his sins. There is an important lesson for us to learn from this which will help us know how best to pray.

Oftentimes when we pray, we pray for this or that favor from our Lord. We pray for what we want Jesus to grant us. But this story shows us that what Jesus wants for us is different. First, He wants to grant us forgiveness for our sins. This is His priority, and it should also be ours. Once the forgiveness of sins takes place with this paralytic, Jesus also heals, as proof of His power to forgive sins. This story should help us to order our priorities in prayer according to Jesus’ priorities. If we make sorrow for sin our first priority, we can be certain that Jesus will answer us. From there, Jesus knows all of our needs. We can present them to Him but only when we are reconciled within our own heart with Him.

Reflect, today, upon the way you pray each day. Try to understand the importance of making a daily examination of your sins. This must become the first and most important part of your daily prayer. Though many people do not like to look at sin, it is much easier to do when the focus is not so much the sin as it is a focus upon the mercy of forgiveness and spiritual healing you need. The more aware you become of your daily sin, the more mercy you will receive. And the more mercy for the forgiveness of your sins you receive, the more our Lord will be able to bless you abundantly in other ways. Always start with the mercy of our Lord and your own need for that mercy every day, and all else will be taken care of by our Lord.

PRAYER:
My merciful Lord, You desire reconciliation with me, in the innermost depths of my heart, to be my daily priority in prayer. You desire to forgive and to heal me so that I will grow closer to You. Please do forgive me for my sins, dear Lord, and help me to become more attentive to the ways that I sin against You and others every day. Thank You in advance for this saving grace and mercy. Jesus, I trust in You.
China 4 Chikunguru – July;

Vhiki 13 regore –

Chiverengo chokutanga:
Amosi 7,10-17

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku romuporofita Amosi
10 Amaziya, mupristi wokuBhetieri, akatumira
shoko kuna Jerobhoamu, mambo wokwaIsiraeri,
rokuti, “Amosi ari kukupandukirai mukati memba
yevokwaIsiraeri. Zvose zviri kubuda pamuromo
pake apa, nyika haichagona kutakurana nazvo
11 nokuti Amosi ari kuti,
‘Jerobhoamu achafa rufu rwebakatwa rehondo,
uye kuti vokwaIsiraeri,
vachatoendwa navo chete kuutapwa kure
nenyika yavo.’ ”
12 Amaziya akati kuna Amosi, “Iwe muoni chibva,
utizire kunyika yokwaJudha uwane chokudya
chako ikoko, uchiporofita uri ikoko.13 Asi usambofa
wakazoporofitazve pano paBhetieri nokuti pano
apa, iNzvimbo Inoera yamambo iTemberi yenyika.”
14 Amosi ndokupindura Amaziya achiti, “Handisi
muporofita ini, kana mumwe webato revaporofita.
Asi ndinotova mufudzi nomuchengetedzi weminda
yamaonde.15 Saka TENZI ndiye akandibvisa mukufudza mombe, iye TENZI ndiye akanditi, ‘Enda
undoporofita kuvanhu vangu vaIsiraeri.’
16 Saka zvino chinzwai shoko raTENZI, iyemi
muri kuti,
‘Rega kuporofita pamusoro peIsiraeri,
uye rega kuparidza uchitsoropodza imba
yokwaIsaki.’
17 Naizvozvo zvanzi naTENZI,
‘Mudzimai wenyu achava pfambi muguta
muno, vana venyu vakomana navasikana,
vachafa rufu rwepfumo.
Nyika yenyu imi ichagovanwa.
Iyemi pachenyu muchafira kunyika yakan’ora,
uye vaIsiraeri vachatoendwa navo chete
kuutapwa kure nenyika yavo.’ ”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 19,7.8.9.10. (D – 9)

(D) – Mitemo yaTENZI iri pachokwadi, uye yakarurama kwazvo.
7 Mutemo waTENZI mutemo uzere,
unomutsiridza munhu.
Kupupurira kwaTENZI ndokwechokwadi,
kunopa ungwaru kuna vasina njere.
(D) – Mitemo yaTENZI iri pachokwadi, uye yakarurama kwazvo.
8 Zvirongwa zvaTENZI zvakarurama,
zvinofadza mwoyo.
Murau waTENZI mutsvene tsvene,
unovhenekera maziso.
(D) – Mitemo yaTENZI iri pachokwadi, uye yakarurama kwazvo.
9 Kutya Mwari chinhu chakachena,
chinogara nokusingaperi,
mitemo yaTENZI iri pachokwadi,
uye yakarurama kwazvo.
(D) – Mitemo yaTENZI iri pachokwadi, uye yakarurama kwazvo.
10 Inofanira kudiwa kukunda ndarama,
kutopinda ndarama yakanakisisa,
inotapirawo kupinda uchi,
kupinda musvisvi wezinga rouchi.
(D) – Mitemo yaTENZI iri pachokwadi, uye yakarurama kwazvo.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
2 VaKorinde 5,19

Areruya, Areruya. Muna Kristu, Mwari
akaita kuti pasi pawadzane naye,
achitipa shoko rokuwadzanisa. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mateu 9,1-8

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu.
11 Jesu paakapinda mugwa, akayambuka ndokusvika
kuguta rake. 2 Havo vamwe vanhu vakauya nomunhu akanga akaoma mitezo akati rabada pabonde
rake! Jesu paakaona kutenda kwavo akati kune
munhu uya akaoma mitezo, “Tsunga mwoyo
mwanangu, zvitadzo zvako zvaregererwa.”
3 Ipapo dzimwe nyanzvi dzomutemo dzakati,
nechomumwoyo, “Munhu uyu ari kushonha Mwari.”
4 Zvino Jesu zvaaiziva zvavaifunga akati; “Munofungirei zvakaipa mumwoyo yenyu. 5 Ko, chakareruka ndechipi kuti, ‘Zvitadzo zvako zvaregererwa’
kana kuti, ‘Simuka ufambe?’ 6 Zvino kuti muzive
kuti Mwanakomana womunhu ane simba panyika
rokuregerera zvitadzo,” akati kune munhu uya
akanga akatonhora mitezo, “Simuka utore bonde
rako uende kumusha.” 7 Akasimukawo akaenda
kumusha.
8 Gungano riya parakazviona rakatya rikarumbidza
Mwari akanga apa simba rakadaro kuvanhu.
Shoko Rakanaka raTenzi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: