Type to search

Catholic Daily Liturgical Guide 02.06.24

Latest Religion

Catholic Daily Liturgical Guide 02.06.24

Share

EXODUS 24: 3 – 8

In those days: Moses came and told the people all the words of the Lord and all the ordinances; and all the people answered with one voice, and said, “All the words which the Lord has spoken we will do.” And Moses wrote all the words of the Lord. And he rose early in the morning, and built an altar at the foot of the mountain, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel. And he sent young men of the people of Israel, who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he threw against the altar. Then he took the book of the covenant, and read it in the hearing of the people; and they said, “All that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient.” And Moses took the blood and threw it upon the people, and said, “Behold the blood of the covenant which the Lord has made with you in accordance with all these words.”

The Word of the Lord.

 
RESPONSORIAL PSALM 
Psalm 116: 12 – 13, 15, 16bc, 17 – 18 (R.) 13

R/. The cup of salvation I will raise, I will call on the name of the Lord.
Or: 
Alleluia.

How can I repay the Lord
for all his goodness to me?
The cup of salvation I will raise;
I will call on the name of the Lord. R.

How precious in the eyes of the Lord
is the death of his faithful.
Your servant am I, the son of your handmaid;
you have loosened my bonds. R.

A thanksgiving sacrifice I make;
I will call on the name of the Lord.
My vows to the Lord I will fulfil
before all his people. R.

 
SECOND READING
The blood of Christ will purify our conscience.
HEBREWS 9: 11 – 15

Brethren: When Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent (not made with hands, that is, not of this creation) he entered once for all into the Holy Place, taking not the blood of goats and calves but his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the sprinkling of defiled persons with the blood of goats and bulls and with the ashes of a heifer sanctifies for the purification of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify your conscience from dead works to serve the living God. Therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred which redeems them from the transgressions under the first covenant.

The Word of the Lord.

SEQUENCE: LAUDA SION

Zion, praise your Saviour.

Praise your leader and shepherd in hymns and canticles.

Praise him as much as you can, for he is beyond all praising
and you will never be able to praise him as he merits.

But today a theme worthy of particular praise
is put before us — the living and life- giving bread
that, without any doubt,
was given to the Twelve at table during the holy supper.

Therefore let our praise be full and resounding
and our soul’s rejoicing full of delight and beauty,
for this is the festival day
to commemorate the first institution of this table.

At this table of the new King,
the new law’s new Pasch puts an end to the old Pasch.

The new displaces the old, reality the shadow and light the darkness.

Christ wanted what he did at the supper
to be repeated in his memory.

And so we, in accordance with his holy directions
consecrate bread and wine to be salvation’s Victim.

Christ’s followers know by faith that bread is changed
into his flesh and wine into his blood.

Man cannot understand this, cannot perceive it;
but a lively faith affirms that the change,
which is outside the natural course of things, takes place.

Under the different species,
which are now signs only and not their own reality,
there lie hid wonderful realities. His body is our food, his blood our
And yet Christ remains entire under each species.

The communicant receives the complete Christ —
uncut, unbroken and undivided.

Whether one receive or a thousand,
the one receives as much as the thousand.

Nor is Christ diminished by being received.
The good and the wicked alike receive him,
but with the unlike destiny of life or death.

To the wicked it is death, but life to the good.

See how different is the result, though each receives the same.
Last of all, if the sacrament is broken, have no doubt.

Remember there is as much in a fragment
as in an unbroken host.

There is no division of the reality, but only a breaking of the sign;
nor does the breaking diminish the condition or size
of the One hidden under the sign.

  • Behold, the bread of angels is become the pilgrim’s food;
    truly it is bread for the sons, and is not to be cast to dogs.

It was prefigured in type when Isaac was brought as an offering,
when a lamb was appointed for the Pasch
and when manna was given to the Jews of old.

Jesus, good shepherd and true bread, have mercy on us;
feed us and guard us. Grant that we find happiness in the land of the living.

You know all things, can do all things, and feed us here on earth.

Make us your guests in heaven, co-heirs with you and companions of heaven’s citizens.

Amen. Alleluia
 

GOSPEL ACCLAMATION
John 6: 51

Alleluia.
I am the living bread which came down from heaven, says the Lord; if any one eats this bread he will live for ever.
Alleluia.

 
GOSPEL
“This is my body. This is my blood.”
MARK 14: 12 – 16, 22 – 26

On the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to Jesus, “Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover?” And he sent two of his disciples, and said to them, “Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you; follow him, and wherever he enters, say to the householder, ‘The Teacher says, Where is my guest room, where I am to eat the Passover with my disciples?’ And he will show you a large upper room furnished and ready; there prepare for us.” And the disciples set out and went to the city, and found it as he had told them; and they prepared the Passover. And as they were eating, he took bread, and blessed, and broke it, and gave it to them, and said, “Take; this is my body.” And he took a chalice, and when he had given thanks he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, “This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly, I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.” And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.

The Gospel of the Lord.

Svondo 2 Chikuni – June;

Zuvaguruguru roMuviri neRopa raJesu Kristu – B

Chiverengo chokutanga:
Kubuda 24,3-8

Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raKubuda
3Mosesi akandoudza vaIsiraeri zvose zvakarehwa
naTenzi nemirawo yose. Vanhu vose vakapindura pamwechete vachiti, “Tichaita zvose zvataurwa
naTenzi.”
4 Mosesi akanyora mashoko ose aTenzi. Kuzoti
kwaedza akafumomuka ndokuvaka atari mujinga
megomo. Akamisa mabwe gumi namaviri anomirira madzinza evaIsiraeri gumi namaviri. 5 Ipapo
Mosesi akatuma mamwe majaya echiIsiraeri,
akandopira zvibayiro zvokupisa, akapirawo zvibayiro zvemipiro yokuwadzana zvemombe kuna
Tenzi.
6Mosesi akatora rimwe ropa rezvibayiro ndokuriisa
mumidziyo. Rimwe racho akasasa naro atari.
7 Akazotora bhuku rechitenderano akariverenga
vanhu vachinzwa. Vanhu vakati, “Zvose zvarehwa
naTenzi tichazviita, tichava vanhu vanoteerera.
8 Mosesi akatora ropa riya ndokurisasa pavanhu,
achiti, “Ropa iri, nderechitenderano chaTenzi
chaaita nemi maererano nemirawo yaakupai.”
Shoko raTenzi.

Rwiyo rwokutsinhira:
Nziyo 116,12-13.15-16.17-18. (D – 13)

(D) – Ndichapira mukombe woruponeso, ndichidaidza zita raTENZI.
12Ko, TENZI ndichamupeiko
pane zvizhinji zvaakandipa? 13Ndichapira mukombe womuteuro,
woruponeso, ndichidaidza zita raTENZI.
(D) – Ndichapira mukombe woruponeso, ndichidaidza zita raTENZI.
15Kuna TENZI, rufu rwavarurami vake rwakakosha.
16TENZI ini ndiri muranda wenyu.
Ndiri muranda wenyu, mwanakomana
womurandakadzi wenyu,
makandinunura kurufu.
(D) – Ndichapira mukombe woruponeso, ndichidaidza zita raTENZI.
17Ndichapira kwamuri chibayiro chokutenda,
ndichinamata zita raTENZI.
18Ndichaita zvandakatsidza kuna TENZI,
vanhu vake vose vachizviona.
(D) – Ndichapira mukombe woruponeso, ndichidaidza zita raTENZI.

Chiverengo chechipiri: VaHebheru 9,11-15

Inzwai chiverengo chinobva mutsamba
yakanyorerwa vaHebheru
11Hama, Kristu, mupristi mukuru wezvinhu zvakanaka zvakauya, akapfuura nomutendhe rine ukuru
huri nani norunako ruri nani, isina kuitwa namaoko
avanhu zvichireva kuti haisi yapanyika pano.
12 Akapinda muNzvimbo Inoeresesa chakamwe.
Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru
asi kuti nerake pachake, akatiwanira kununurwa
kusingaperi.
13Kana ropa rembudzi, nerenzombe, nedota retsiru
zvinomwaiwa vanenge van’ora zvichivachenura
mukun’ora kwenyama, 14 ko kutozoti ropa raKristu
asina chinoshoreka akazvipira nokuna Mweya
nyakugara aripo, rinochenesa zvakadii hana
dzenyu kubva kumabasa akafa kuti mushandire
Mwari mupenyu.
15Naizvozvo Kristu ndiye mukumbanidzi panyaya
yechitenderano chitsva kuti avo vakadaidzwa
vagamuchire chivimbiso chenhaka isingaperi,
nokuti pakafiwa rufu apa runovanunura kumhaka
dzavakapara vari pasi pechitenderano chechiposhi.
Shoko raTenzi.

Kupemberera Shoko Rakanaka:
Johani 6,51

Areruya, Areruya. Tenzi anoti: Ini ndini
chingwa chipenyu, chakaburuka kubva kudenga.
Munhu wose anodya chingwa ichi, achararama
nokusingaperi. Areruya.

Shoko Rakanaka: Mariko 14,12-16.22-26

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
12 Pazuva rokutanga rebira reChingwa Chisina
Mbiriso, musi wavaibaya hwayana yePasika,
vadzidzi vakati kuna Jesu, “Ndokupi kwamunoda
kuti tiende kundokugadzirirai kuti mudyire
Pasika?”
13 Akatuma vadzidzi vake vaviri, achiti kwavari,
“Endai muguta. Muchasanganidzana nomurume
akatakura chirongo chemvura. Muteverei.
14 Maanenge apinda imomo, bvunzai muridzi
wemba kuti zvanzi nomudzidzisi, ‘Ko, imba
yavayeni mandichadyira Pasika navadzidzi vangu
iripi?’ ” 15Iye achakuratidzai imba huru yapamusoro,
makanyatsorongedzwa yakagadzirwa. Tigadzirirei
imomo. 16 Vadzidzi vaya vakaenda. Vakasvika
muguta vakasvikowana sezvaakanga avataurira,
ndokugadzirira Pasika.
22 Zvino zvavakanga vari pakudya, Jesu akatora
chingwa, akatenda, ndokuchimedura, akachipa
kwavari achiti, “Gamuchirai; uyu muviri wangu.”
23 Akatorawo mukombe akatenda, ndokuupa
kwavari, vakanwa vose. 24 Akazoti kwavari, “Iri
iropa rangu rechitenderano, rinodeurirwa vazhinji.
25Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handichazonwizve
waini yomugirepisi kusvikira zuva randichanwa
yava waini itsva muumambo hwaMwari.”
26Kuzoti vaimba rumbo vakabuda voenda kugomo
reMiorivhi
Shoko Rakanaka raTenzi.

Dungwerungwe reZuva roMuviri neRopa raKristu

Chimiso chokutanga

Shoko Rakanaka: Johani 6,47-51

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naJohani
Jesu akati:
47 “Chokwadi chaizvo ndinoti kwamuri,
anotenda anoupenyu husingaperi.
48Ndini chingwa choupenyu.
49Madzitateguru enyu akadya mana murenje asi
vakafa.
50 Ichi ndicho chingwa chakaburuka chichibva
kudenga, chokuti anenge achidya haazofa.
51 Ini ndini chingwa chipenyu,
chakaburuka kubva kudenga.
Munhu wose anodya chingwa ichi,
achararama nokusingaperi.
Chingwa chandichapa kuti chive upenyu hwapasi
pose, inyama yangu pachangu.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Chimiso chechipiri

Shoko Rakanaka: Mariko 6,34.39-44

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMariko
34 Jesu akaona kuwanda kwavanhu, ndokubva
avanzwira tsitsi nokuti vakanga vakaita sehwai
dzisina mufudzi, ndokutanga kuvadzidzisa zvinhu
zvizhinji.
39Akati vanhu vose vagariswe pasi pauswa hunyoro
vakaita zvikwata-zvikwata. 40Vakabva vagara pasi
vakaita mapato-mapato, mamwe ezana mamwe
emakumi mashanu.
41 Zvino akatora zvingwa zviya zvishanu nehove
mbiri, akatarisa kudenga, ndokukomborera,
akamedura zvingwa zviya ozvipa kuvadzidzi kuti
vape vanhu. Akavagoverawo vose hove dziya mbiri.
42Vose vakadya; vakaguta. 43Vakaunganidza zvimedu zvakasara zvezvingwa nezvehove zvikazadza
matengu gumi namaviri. 44Vakadya zvingwa zviya
vaiva varume zviuru zvishanu.
Shoko Rakanaka raTenzi.

Chimiso chechitatu

Shoko Rakanaka: Mateu 26,26-29

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naMateu
26Zvavakanga vari pakudya, Jesu akatora chingwa
akatenda ndokuchimedura akachipa kuvadzidzi
vake achiti, “Torai mudye, uyu muviri wangu. 27 Akatorawo mukombe akatenda ndokuupa
kwavari achiti, 28 “Unwei mose nokuti iri iropa
rangu rechitenderano chitsva rinodeurirwa vazhinji kuti varegererwe zvitadzo. 29 Ndinokutaurirai
kuti handichazonwazve waini yomugirepisi
kusvikira pazuva randinozonwa waini itsva nemi
muumambo hwaBaba vangu.”
Shoko Rakanaka raTenzi.

Chimiso chechina

Shoko Rakanaka: Ruka 24,28-35

Inzwai Shoko Rakanaka rakanyorwa naRuka
28Musi wokumuka kwake muvafi, Jesu navadzidzi
vake vaviri vakasvika kuEmmausi. Jesu akaita
seavakupfuurira. 29Asi vakamugombedzera vachiti,
“Garai nesu nokuti kwava kuda kuvira zuva rapera.”
Saka akapinda kundogara navo. 30 Paakanga ari
pakudya navo, akatora chingwa akachikomborera
ndokuchimedura akachipa kwavari. 31Maziso avo
akabva azaruka vakabva vamuziva, asi iye akabva
anyangarika kwavari.
32Vakataurirana vachiti, “Mwoyo yedu haina kunge
yava kutopisirira here mukati medu paanga achitaura kwatiri munzira; paya paanga achitizarurira
Magwaro Matsvene 33Vakabva vasimuka nguva yakareyo vakadzokera
kuJerusaremu. Vakasvikowana vane gumi nomumwechete vaya vakaungana navamwe vavaiva
navo, 34 vakati, “Tenzi wamuka zvechokwadi uye
azviratidza kuna Simioni.” 35 Ivowo vakavataurira
zvakanga zvaitika panzira, uye kuti vakamuziva sei
pakumedura chingwa.
Shoko Rakanaka raTenzi
SUNDAY, JUNE 2ND 2024.

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF JESUS CHRIST(CORPUS CHRISTI).

FIRST READING
“Behold the blood of the covenant which the Lord has made with you.”
GOSPEL REFLECTION: Wonder and Awe Before the Eucharist
Sunday, June 2, 2024

While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, “Take it; this is my body.” Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, “This is my blood of the covenant, which will be shed for many.” (Mark 14:22–24 (Year B Gospel)

At the holy Mass, as soon as the priest pronounces the words of the consecration, transforming the bread and wine into the Body and Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ our Lord, he genuflects, rises, and then says, “The mystery of faith.” What is “the mystery of faith?” Oftentimes, when we say that something is a mystery, we mean that the conclusion is hidden but that there are certain clues to help solve the mystery. And once the mystery is solved, everything is clear and it is no longer a mystery.

“The mystery of faith” is much different. Those words are spoken at Mass immediately after the consecration as a way of drawing the faithful into a holy awe and amazement of what just took place. But this mystery can only produce wonder and awe if the reality of what just took place is understood through the gift of faith. Faith is knowing and believing without perceiving the reality before us with our five senses or through logical deduction. In other words, faith produces true knowledge of a spiritual reality that can only be known, understood and believed through spiritual insight. Therefore, if we attend the Mass and have been gifted with the knowledge of faith, then as soon as the consecration of the bread and wine takes place, we will cry out interiorly, “My Lord and my God!” We will know that God the Son is present before us in a veiled way. Our eyes do not perceive, nor do any of our senses reveal to us the great reality before us. We cannot rationally deduce what just took place. Instead, we come to know and believe that the Son of God, the Savior of the World, is now present before us in His fullness, under the veil of mere bread and wine.

In addition to the divine presence of our Lord and our God, the entire Mystery of our Redemption is made present. Saint Pope John Paul II tells us that in this moment there is a “oneness in time” that links the Paschal Mystery, that is, the Life, Death and Resurrection of Jesus, to every moment that the Eucharist is celebrated and made present through the words of consecration. And that unity between each Mass and the Paschal Mystery “leads us to profound amazement and gratitude” (Ecclesia de Eucharistia, #5). Do you sense and experience this profound amazement and gratitude each time you attend the Holy Sacrifice of the Mass? Do you realize as you attend the Mass and as the words of consecration are spoken that the entire Mystery of your redemption is made present before you, hidden from your eyes but visible to your soul by faith? Do you understand that it is God the Second Person of the Most Holy Trinity Who descends to us to dwell with us in that moment of time in this glorious Sacrament?
Reflect, today, upon the hidden but real Mystery of Faith. Allow yourself to be drawn into a wonder and awe at what you are privileged to attend. Let your faith in the Most Holy Eucharist grow by being open to a deepening of this gift of faith through spiritual insight and belief. Behold this great Gift of the Eucharist with the eyes of faith and you will be drawn into the wonder and awe that God wants to bestow upon you.

PRAYER:
My ever-glorious Eucharistic Lord, I do believe that You are here, made present in our world under the form of bread and wine, every time the Holy Mass is celebrated. Fill me with a deeper faith in this Holy Gift, dear Lord, so that I may be drawn into wonder and awe every time I witness this holy Consecration. Jesus, I trust in You.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: